Tuuleenergia
Rakett69 Teadusstuudiod

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb I kooliastmel kahest ja II kooliastmel kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi õhukahureid, õhupallirakette ja purjeautosid ehitades ja testides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: õhu koostis, õhu liikumine, õhu liikumise abil erinevate objektide liikuma panemine. Programm toetab meeskonnatöö- ning  probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

Sessioonid on koostatud vastavalt õppekavale ja õppeastmeti raskustase erineb. I kooliastme sessiooni kestus on 1,5 tundi, II kooliastmel 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel vastavalt kaks või kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb viktoriiniga.

 

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliastme õpilane:
- teab, et õhk on gaaside segu ja et õhu liikumine on tuul
- mõistab, et tuule abil on võimalik asju liikuma panna (ning et nii on võimalik toota energiat)
- liikuvate kehade kiiruse hindamine ja sellest tulenevalt kohanduste tegemine praktilises ülesandes
- julgeb oma ideid meeskonnas teostada ning neid katsetada
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades

II kooliastme õpilane:
- teab, et õhk on gaaside segu ja et õhu liikumine on tuul
- mõistab, et jõud ja liikumine on omavahel seotud ning et tuule abil on võimalik asju liikuma panna (ja et nii on võimalik toota energiat)
- analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja sellest tulenevalt teeb kohandusi praktilises ülesandes
- julgeb oma ideid meeskonnas teostada ning neid katsetada
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliastme sessioon toetab loodusõpetuse teemasid “Ilm” ja “Liikumine” ning tööõpetuse teemasid “Kavandamine”, “Materjalid” ja “Töötamine”.

II kooliastme sessioon toetab loodusõpetuse teemasid “Õhu liikumine”, “Tuul” ja ka “Uurimisoskused”. Puudutatud on ka tehnoloogiaõpetuse teemad “Tehnoloogia igapäevaelus” ning “Materjalid ja nende töötlemine”.

Kuna räägime õhust, kui millestki, mida saab liikuma panna ja seda liikumist omakorda kasutada tuuleenergia tootmiseks, siis toetab programm ka “keskkonna ja jätkusuutliku arengu” läbiva teemade käsitlemist. Lisaks pöörame tähelepanu tööriistade ergonoomilisele ja ohutule kasutamisele ja seega toetame “tervise ja ohutuse” läbivat teemat

Meetodid:

Rühmatöö, avastusõpe, valikvastustega viktoriin, video, suunatud arutelu.

Iga ülesande lahendamiseks saavad meeskonnad kasti just selle ülesande jaoks vajalike vahenditega. 

Õhukahur: suur sangadega pang, 1mx1m kiletükk, kumminööri külge kinnitatud kapinupp, rahakummid.
Õhupallirakett: õhupallid, pesulõksud.
Purjeauto: kaks papitükki, neli telge, kaheksa ratast, grilltikud, kõrred, A4 valge paber.

Lisaks on osalejatel võimalus kasutada üldvahendeid tööriistaseintelt (käärid, teibid, lõiketangid jms).

Juhis õpetajale:

Programm ei vaja eraldi ettevalmistust. Õpetaja saab jälgida sessiooni kulgemist kõrvalt, sessiooni juhendaja ülesandeks on kogu tegevuse korraldamine ja läbiviimine. Õpetaja rolliks on abistamine üldise korra hoidmisel.

Kõik vajalikud vahendid on olemas kohapeal, midagi kaasa ei ole vaja võtta (va. talveperioodil vahetusjalatsid).

Vahetu tagasiside küsime õpilastelt programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: mis oli see midagi, mis sa täna õppisid, milline ülesanne kõige rohkem meeldis ja miks?

Hiljemalt nädal peale sessiooni küsime õpetajalt e-posti teel tagasisidet.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Ideaalne grupi suurus on 15-25 õpilast, kuid mahutame ära ka 35 osalejat (kui grupi suurus ületab 30 õpilase arvu, viib sessiooni läbi kaks juhendajat).

Korraga saame vastu võtta 4 klassikomplekti jagu lapsi (meil on 4 stuudiot).

Kõik stuudiod on ligipääsetavad ratastooliga.

Meie juurde on oodatud ka HEV väikeklasside õpilased, palume sellest eelnevalt teavitada, et oma programmi vajadusel vastavalt kohandada.

Läbiviimise koht:

Rakett69 Teadusstuudiod

Läbiviimise asukoht:

59.419509526873, 24.8082696

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@teadusstuudiod.ee
+372 5855 8933

Programmi läbiviija:

Sessiooni viivad läbi Rakett69 Teadusstuudiote juhendajad. Täpsem info lisatud dokumendis.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Programm ÕHK ja liikumine õhu jõul
Author:
Rakett69 Teadusstuudiod
Programm ÕHK ja liikumine õhu jõul.pdf(36.31 KB)

Programmi ÕHK ja liikumine õhu jõul kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub ühes Rakett69 Teadusstuudiote neljast Rakett69 saadet imiteerivas nn black-box stiilis stuudios. Õpilaste saabumisel teeme u 15 min kestva sissejuhatuse, mille raames juhendaja selgitab, kuidas sessioon välja näeb. Pärast lühikest tutvustust jagatakse õpilased loosiga kuni viieks meeskonnaks, mille järel valib iga grupp endale kapteni. Seejärel tutvustame sessiooni teemat, kordame üle nn majareeglid (nende hulgas ka tööriistade ohutu kasutamise) ja teeme varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini.

1.-3. klassid teevad kaks ülesannet ning sessioon kestab 1,5 tundi, 4.-6. klass teevad kolm ülesannet ning sessioon kestab 2 tundi. Kõikidele ülesannetele otsitakse vastuseid konkreetsete tegevuste ja katsete kaudu.

1. ülesanne (I ja II kooliaste) Õhukahur (30 min)

Anname õpilastele võimaluse kogeda, kuidas panna kindel kogus õhku liikuma ning kuidas on võimalik sellega teisi objekte liigutada. 15-20 minuti jooksul on õpilastel võimalik välja nuputada, kuidas etteantud vahenditest õhukahur kokku panna ja kuidas sellega eemalolevaid objekte paigalt liigutada. 

2. ülesanne (II kooliaste) Õhupallirakett (30 min)

Õhupallirakettide lennutamine annab lisaks õhuga asjade liikuma panemisele ka võimaluse õpilastel endil füüsiliselt liikuda. 15-20 min kestev ülesanne selgitab reaktiivmootori tööpõhimõtet ja aitab mõista, kuidas on omavahel seotud jõud ja liikumine. 

3. ülesanne (I ja II kooliaste) Purjeauto (40 min)

Loob õpilastele tingimused vallandada enda loovus, et meisterdada ja panna tuule jõul liikuma üks sõiduk. 20 minutit katsetamist erinevate purjede ja tuule suunaga ning ongi võimalik valmis saada kiireim masin. Lisaks saavad õpilased proovile panna oma disaini- ja kujundamisoskused.

Iga ülesande lõpus vaatame lühikest kokkuvõtvat videot ning seostame värskelt kogetu igapäevaeluga, toetades nii arusaamist ümbritseva maailma toimimisest. Sessiooni lõpus teeme kokkuvõtva viktoriini, millega kinnistame veel omandatud teadmisi. Kokkuvõttele kulub 5-10 min.

 

Viimati uuendatud:

23.06.2022