Metsakooslus
Maie Itse

Mets kõnetab meid kõiki: kes kardab, kes poeb varju, kes naudib, kes saab oma sissetuleku ...

Metsakoosluste programmis tutvume eri pinnastel ja kõrgustel asuvate metsakooslustega, arutleme metsa kasulikkuse, metsa vanuse ja tema sõprade teemadel - kellele on mets koduks, kellele toidulauaks. Olenevalt aasta-ajast püüame leida midagi ka inimesele kasulikku.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained.

Programm on koostatud I ja II kooliastmele, kuid on kohandatav lasteaia vanemale rühmale ja III kooliastmele. 

Soovituslik tegevuskoht on Juminda poolsaarel, kuid kokkuleppel ja sobivusel on võimalik kohandada ka mujale metsa.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Eesmärgid:
- teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;
- otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja mets;
- teadvustada metsa tähtsust ühiskonna arengus ja igapäevaelus;
- märgata metsa mitmekesisust, pinnase ja taimekoosluste seoseid;
- liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

loodusõpetus (I, III ja VI kl)

geograafia (VII ja IX kl)

bioloogia

inimeseõpetus 

eesti keel - arutlemine, eneseväljendus

matemaatika 

kehaline kasvatus

kultuuripärand

 

Meetodid:

Suunatud vaatlus

Juhitud loogiline arutlus

Aasta-ajast ja sihtrühmast olenevalt suunatud või juhitud otsimine

Silmamõõduline ja arvuline võrdlemine

Meeskonnatöö

Liikumine

Juhis õpetajale:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Talveperioodil ka varukindad.

Saatja tunneb oma õpilasi, teab nende erivajadusi ning jälgib ja suunab neid vastavalt vajadusele olema tegevustes aktiivsed. 

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoninumbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Küsi hinnapakkumist.

Ratastoolis ja karkudega ei ole rada läbitav.

Suuremale eestikeelsele grupile on samaaegselt 2 programmijuhti.

Võõrkeelsele grupile 1 programmijuht ja osalejate arv kuni 20 õpilast.

Läbiviimise koht:

Juminda poolsaar, kokkuleppel ka muud võimalused

Läbiviimise asukoht:

59.588711052713, 25.595008690473

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed Maarja Orusalu, Maret Vihman, Maie Itse, Sirle Puusta

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Programm toimub ehedas looduses - päris metsas, kus on võimalik näha erinevaid metsatüüpe. Tutvume ka eri  pinnastel asuvate metsakooslustega. Arutleme, kes elavad metsas ja kuidas me aru saame, et nad siin elavad - otsime tegutsemisjälgi. 

Programmi kestus on üldjuhul 180 min ja see sisaldab ka piknikupausi. Kokkuleppel võimalus programmi pikendada või lühendada. Olenevalt vanusastmest ja erisoovidest saab keskenduda ka mõnele valdkonnale täpsemalt: metsa kasutus, mets kui toidulaud, metsa majandamine, liikumise turvalisus, jne.

Õuesõppe programm, kus on lõimitud õppeained, loodus ja kohalik kultuuripärand.
 

Viimati uuendatud:

22.10.2021