mesilased
Mahe Metsalu

Programm tutvustab putukate olulisusest looduses ja  inimeste elus. Puidust pusle abil õpime tundma erinevate putukate ehitust ja arengut. Suuremat tähelepanu pöörame mesilastele. Uurime mesilaste eluringi ja eluviisi.  Arutleme, miks inimesed peavad mesilasi ja milliseid saadusi  meile mesilased annavad ning mida tähendab mõiste ökosüsteemi teenus. Mesitaru maketi abil saame teada, kuidas näeb välja taru seestpoolt, milline on elukorraldus mesitarus ja kes milliseid ülesandeid täidavad.  Tutvume mesinike jaoks oluliste tööriistadega ja räägime mesindussaadustest: mesi, õietolm, suir, taruvaik, mesilasema toitepiim, tehiskärg, mesilasvaha. Saame teada, kui olulised on mesilased kui tolmeldajad ja kuidas igaüks saab kaasa aidata mesilaste elukeskkonna paremaks muutmisel. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

I kooliastmes

Õpilane oskab:
- põhjendada, miks on putukad meile olulised
- nimetada vähemalt nelja putukaliiki
- kirjeldada mesilaste eluringi
- põhjendada looduskaitse vajalikkust

Õpilane teab:

- mis saadusi lisaks meele mesilased veel toodavad
- milline on tööjaotus mesitarus
- miks on oluline looduse kaitsmine ja kuidas iga inimene saab seda teha

Õpilane tunneb:

- tavalisemaid putukaliike
- meemesilast välimuse järgi
II kooliastmes õpilane lisaks eelnevale:

- miks on tolmeldajad ökosüsteemi toimimise jaoks väga olulised
- miks on mesilased eriline putukaliik
- põhjendada looduskaitse vajalikkust ja inimese rolli selles

Õpilane teab:

- inimtegevuse mõju loodusele ja kaitsealadele
- põllumajanduse mõju ja ohtusid mesilastele
- putuktolmeldamine on taimedele väga oluline
- looduskaitse üldisi põhimõtteid

Õpilane väärtustab:

- elurikkust
Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu.

II kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal; 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana; 2.1.6.15 Elukeskkond Eestis; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.


Läbivad teemad: Looduskaitse, keskkond ja jätkusuutlik areng, liigiline mitmekesisus, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.


Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia
 

Meetodid:

- arutelu
- slaidiesitlus
- pusle  kokku panemine erinevate putukate eluringi kohta
- praktiline ülesanne/ rühmatöö (mesitaru sisu ehituse ja erinevate kärgede paiknemise kohta tarus)
- videoklippide vaatamine
 

Vahendid juhendajalt:

- puidust putukate ehituse pusled

- mesitaru maketid

- mesindussaaduste näidised

 

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised vastavalt vanusele loodushoiu teemal aktiveerida.
Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. 
Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e - kirja teel saabunud lingi kaudu.
Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisis nende edasises õppetöös.
 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm on kohaldatav liikumispuudega õpilastele. Programmi on võimalik läbi viia ka eelnevalt kokkulepituna koolis. Kahele klassile samaaegselt pole võimalik programmi pakkuda, olemas on vaid üks juhendaja.

Läbiviimise asukoht:

58.29807345557, 22.099802512676

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi on võimalus läbi viia 120 ja 180 minutilise programmina.
Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (10 min/ 15 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust
-arutelu käigus aktiveerime eelteadmised looduskaitse ja putukate teemal.

TEGEVUSTE KÄIK (70 min/ 130 min)  

- arutelu putukate vajalikkusest
- ettekanne erinevatest tolmeldajatest ja nende tähtsusest, lähemalt tutvume mesilasega
- puidust puslede abil putukate eluringi ja mesilase ehituse tundma õppimine 
- mesinikele vajalike tööriistade ja mesindussaaduste tutvustamine
- mesitaru maketi kokku panek vastavalt mesitaru ehitusele ja kärgede asetusele tarus
- videoklippide vaatamine kinnistamaks eelpool räägitut

 

KOKKUVÕTE (20min/35 min)

- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi putukate, mesilaste ja nende tähtsuse kohta. Õpilane toob välja, kuidas saab tema panustada, et putukad meie looduskeskkonnas püsiks

* 120 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga eelneval kokkuleppel.
 

Viimati uuendatud:

09.03.2023