Mammutipoiss Äksel tuleb külla
Jääaja Keskus

Programmis osalejad saavad teadmisi mammutite arenguloost ning kadumisest. Läbi mängulise tegevuse õpitakse tundma mammutite toidulauda. Õpilased õpivad märkama loomade kohastumusi keskkonnaoludega, õpivad seostama kohastumusi ümbritseva keskkonna tingimustega. Osalejad õpivad ärkama mammutite ja elevantide erisusi ning arutlema nende erinevuste üle.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. Lapsed õpivad vaatlema loomade kohastumusi ilmastikuoludega
2. Lapsed õpivad arutlema looduses valitsevate seoste üle
3. Lapsed õpivad siduma kohastumusi ümbritseva keskkonnaga

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelne lasteasutus:
17. valdkond Mina ja keskkond

Eesmärk: * mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; * omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; * väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; * märkab nähtusi ja muutusi looduses.
Sisu: * looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;
Tegevuse korraldamisel: * suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, kompides, kuulates helisid; * lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, vestlemist.

18. valdkond Keel ja kõne
Eesmärk: * kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
Sisu: * keelekasutus: hääldamine, sõnavara; * suhtlemine, jutustamine ja kuulamine.
Tegevuse korraldamisel: * lähtutakse põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine, kus last õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu, sõnavorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma tegevuse kavandamisel; * peetakse oluliseks, et lapse kõne arengut toetatakse kõikides tegevustes (mängimine, käelised tegevused); lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga;

21. Valdkond Kunst
Eesmärk: * tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; * kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; * vaatleb, kirjeldab ümbritsevat
Sisu: *kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
Tegevuse korraldamisel: * antakse lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus väljendada oma maailmanägemist; * suunatakse last vaatlema * arvestatakse, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha katsetusi ning avastusi, otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele.

Juhis õpetajale:

Enne õppepäevale tulekut palume teha õpilastele väikese sissejuhatuse programmi teemasse, et kõikidel oleks teadmine eesootavast programmist.

Õpetaja vastutab oma õpilaste eest nii õppeprogrammi toimumise ajal kui ka vaba aja veetmisel.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Et kõigil oleks meeldiv ja turvaline tutvu meie kodukorraga.

Õppeprogramm toimub siseruumis, juurdepääs ratastooliga tagatud.

Õppeprogrammi juhendajad.

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus või lasteaias

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Mammutipoiss Äksel tuleb külla
Author:
Jääaja Keskus
Mammutipoiss-Äksel-tuleb-külla-1.pdf(205.11 KB)

Programmi täispikk kirjeldus koos juhendaja juhistega.

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus ~5 minutit
Programmi läbiviija (võib olla ka mitu) tutvustab ennast ja eesolevaid tegevusi. Lepitakse kokku reeglites. Mammutipoeg Äksel tuuakse sisse pärast seda, et oleks üllatusmoment. Räägitakse sellest, et mammutid on välja surnud.

Teema arendus:
1. Mammuti kohastumused ~15 minutit
Lapsed seisavad ümber väikese mammuti mulaaži. Koos juhendajaga vaadeldakse mammuti erinevaid kehaosi ja arutletakse missugused need on. Tähelepanu koondatakse järgemööda karvasele kehale, väikestele kõrvadele, väikesele sabale, pikale londile. Lapsed saavad väikest mammutit katsuda. Juhendaja suunab lapsi küsimustega, miks looma/Äkseli kehaosad sellised on. Võrdluseks tuuakse kaasaegne Aafrika elevant, näidatakse pilti elevandist savannis ja võrreldakse samade kehaosade erinevust ja sarnasust. Arutletakse, missugune oli ilmastik siis, kui mammut elas ja mis tema keha külma kliima eest kaitses. Kui lastel tekib küsimusi seoses Jääaja multifilmiga, arutletakse mis selles oli tõepärane ja mis fantaasia/välja mõeldud.

2. Mammut – väga suur rohusööja ~15 minutit
Lapsed istuvad kas ringis või poolkaares ümber väikese mammuti. Räägitakse missugused taimed said külmas kliimas kasvada ja mida mammut sõi. Korvist võetakse mammuti toidu näidised ja seletatakse mida ja kui palju mammut sõi. Taimi saavad lapsed ise katsuda ja lähedalt vaadelda. Küsimus lastele, kes veel peale mammuti söövad rohtu? Tuuakse näiteid mammuti suuruse kohta. Suur mammut oli bussi suurune, väikese mammuti mudel on olemas. Suur sööb palju. Võrreldakse mammuti ja inimeste hammaste suurust ja arvu. Juhendaja võtab korvist mammuti hamba mulaaži, mis on 5-6 aastase mammuti oma (sama iga kui on lastel). Juhendaja käib hambaga ringi ja laseb katsuda. Sama saab teha kasvataja teise hamba mulaažiga. Arutletakse, missugune tundub mammuti hammas katsudes. Kas see on kare, sile. Räägitakse mammuti hammastest, nende vahetumisest ja vanusest, hammaste pesemisest ja arutatakse, kas mammut seda tegi.

Tegevused vahenditega: iga laps saab panna jalga mammuti saapad ja teha ringi ümber väikese mammuti. Õpetaja aitab saabaste jalgapanemisel ja äravõtmisel. Tähtis on, et iga laps saaks saabastega kõndida. Juhendaja näitab lastele, kuidas mammut toitu näris. Üks laps hoiab kahe käega alumist, teine ülemist hammast. Ülemine hammas peaks püsima paigal, alumine liigub. Soovijad saavad täpsemalt uurida taimi, mida mammut sõi või kallistadakatsuda Äkslit. Lapsed võivad vabalt valida, mida teevad. ~10 minutit

Kokkuvõte ~15 minutit
Lapsed istuvad ringis. Teema kordamiseks saab igaüks öelda ühe asja, mida ta Äkseli kohta teada sai. Juhendaja toetab suunavate küsimustega, et lapsed nimetaksid olulisi asju.

Viimati uuendatud:

31.01.2021