Ekskrementide määramine
Liina Laanemets

1. osa. Sissejuhatus Lilli loodusmaja õues, gruppideks jagamise mäng. Kestvus umbes 15 minutit;

2. osa Filmi vaatamine loodusmajas  rebasest, kährikust ja mägrast. Kestvus 15 minutit;

3. osa. Orienteerumis- ja rajakaardi tutvustamine. Mõistete mänguline kordamine. Kestvus 30 minutit.;

4. osa Klass jagatakse rühmadeks, antakse kätte töövahendid (loodusmaja poolt)  ning selgitatakse rühmatöö põhimõtted. Retk Lilli loodusmaja rajal ja selle ümbruses mööda metslooma radasid ja läbi erinevaid kasvukohatüüpe. Kaardistatakse vanad ja uued urud ning uuritakse metsloomade tegevusjälgi. Erinevates kasvukohatüüpides määratakse taimi. Kestvus 1,5 tundi.

6. osa Lõunapaus loodusmaja juures. Kestvus 30 minutit.

7. osa. Loodusmaja juures maastikumäng orienteerumiskardi alusel teemat kinnistavate küsimutega. Liigutakse matka tõukeratastega. Maastikumängu vastuste arutelu. Kestvus 1 tund.

Programmi käigus koostatud (rühma kohta raamat) raamatukese saavad õpetajad kaasa, mille abil pärast programmil käsitletud teemasid korrata.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
• kirjeldab metsa kui ökosüsteemi;
• võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
• iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
• võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
• selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
• selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist,
• Oskab orienteerumis- ja rajakaardi abil ümbruses liikuda ja objekte leida.
• Oskab leida loodusest metsloomade tegevusjälgi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Mets elukeskkonnana. Teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, loomad, maastikud, samblikud, taimed

Meetodid:

Jutustamine, vestlus, uurimine ning iseseisev rühmatöö, matk.

Töövahendid: Rühmale (kokku kuni viis rühma): Vana ajakiri, kuhu saab kleepida erinevte punktide töölehed ja taimed, orienteerumis- ja rajakaart, kirjutusvahend, kleepkiled, käärid, kaardile asukoha märkimiseks kleeptäpikesed. Maastikumänguks kaardid, kirjutusvahendid, töölehed, matkatukerattada.

Juhendajal kaasas mullapuur, loomade ekskremendi topsikesed, sammalde ja samblike kaardid, taimekaardid ja väike -määraja.

Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Võimalik programmi läbi viia kahele klassikomplektile samal päeval kahe juhendajaga. Erivajadusega õpilaste osalemise korral palume eelnevat teavitamist, et kohandada programm kõigile sobivaks.

Õpetaja ja/või saatjad osalevad programmis laste turvalisuse tagajatena.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Viljandi maakond, Lilli küla, Lilli loodusmaja ja Lilli loodusmaja õpperada ja selle ümbruse metsarajad. Kuna liigutakse metsas ja mitte alati ettevalmistatud rajal, siis soovitatavalt oleks vaja osalejatel niiskuskindlad jalatsid.

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Liina Laanemets – bakalaurus loodusturismi erialal, omandamisel õpetajakutse magistriõppes; Ly Laanemets - retkejuht ja programmide läbiviija alates 2003. aastast, kõrgharidus metsamajanduse erialal. Juhendajatel kehtiv esmaabi tunnistus. Sejakotis esmaab

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

03.12.2020