Pernova
Pernova Hariduskeskus

Programmmi eesmärk on anda visuaalne ülevaade Päikesesüsteemist kui tervikust, asetades rõhu planeetidele (ja nende keskkondade erinevustele planeet Maast) kui Päikesesüsteemi kõige mitmekesisematele objektidele ning kinnistades teadmisi läbi praktilise õppe.

Õppetöö viiakse läbi planetaariumis, kus antakse visuaalne ülevaade Päikesesüsteemist 360-kraadise fulldome programmi abil, ja kosmoseteemalisel näitusealal.

Õppetööd läbivad teemad:

 • vaadeldakse Päikesesüsteemi kaheksat planeeti ja teisi Päikesesüsteemi tähtsamaid objekte, nagu Päikest ja Kuud; 
 • uuritakse planeetidel valitsevaid keskonnatingimusi ja võrreldakse neid Maa omadega; 
 • võrreldakse planeetide suurust ja kaugust Päikesest ning visualiseeritakse Päikesesüsteemi kui tervikut;
 • näitusealal kinnistatakse ja tagasisidestatakse saadud teadmisi praktilise tegevuse käigus: rühmades lahendatakse digiviktoriini ning mängitakse õppemänge.

Õppeprogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja nimetab Päiksesüsteemi kaheksat planeeti fotode põhjal ja kirjeldab nende järgnevaid omadusi: planeedi pealmiste kihtide olek (tahke või gaasiline), temperatuur (kuum, soe, külm vms), iseloomulikum omadus (näiteks väga tuuline või tormine, palju vulkaane vms);
võrdleb etteantud fotode või info põhjal Päikesesüsteemi tuntumaid objekte (st planeete, Kuud, Päikest) Maaga ning toob välja nende keskkondade vahelised erinevused;
võrdleb Päikesesüsteemi planeetide mõõtmeid ning kaugusi Päikesest omavahel ja Maa-pealsete objektidega (näiteks inimese või riigiga);
saab ülevaate Päikesesüsteemiga seotud taevakehadest ja nimetab neist peamised (Päike, kuud, kääbusplaneedid, asteroidid jm);
mõistab, miks elu on võimalik vaid Maal ja oskab nimetada lihtsamaid elu tekke eeldusi (vee olemasolu, stabiilne keskkond ning mõõdukas koguses valgust ja soojuskiirgust); saab sellest tulenevalt aru loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkusest;
teab, et planeedid liiguvad ümber Päikese korrapärastelt ja peaaegu ringikujulistel trajektooridel ning selgitab sellega seotud mõisteid (orbiit, periood).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga seotud üldpädevustega:

Suhtluspädevus: arutelus osaledes väljendavad end selgelt ja viisakalt; õpib tegema rühmatööd ning oskab seejuures kaaslastega suheldes väljenduda viisakalt, sallivalt ja selgelt. Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: on võimeline ümbritsevat maailma tõlgendama loodusteaduslikult ning saab aru matemaatika, loodusteaduste ning tehnoloogia tähtsusest maailma teaduslikule mõistmisele. Väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja mõistab, miks on ökoloogiline jätkusuutlikkus oluline. Digipädevus: oskab digimaailmas käituda headele tavadele ja normidele vastavalt.

Loodusõpetuse ainekava: tunneb Päikesesüsteemi ehitust ja mõistab selle mitmekesisust; saab aru, miks on Päike Maa peal oleva elu jaoks tähtis. Teab eluks vajalikke tingimusi ning oskab nendega võrrelda Päikesesüsteemi eri paikades valitsevaid keskkonnatingimusi. Mõistab vee ja atmosfääri olulisust elu tekkele ja säilitamisele.

Matemaatika ainekava: naturaalarvude võrdlemine, andmete lugemine diagrammilt, jooniselt ja graafikult. 

Informaatika ainekava: IKT vahendite kasutamine õppeprogrammis omandatud teadmiste kontrollimiseks ja kinnistamiseks.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ja loodusõpetuse ainekava: teisendamine ja võrdlemine  - üldtuntumad astronoomilised vahemaad ja pikkusühikud. Päikesesüsteemi objektide kui geomeetriliste kehade mitmekesisus ning  taevakehade rühmitamine etteanatud võrdluste alusel.

Tehnoloogia ja loodusõpetuse ainekava: aitab mõista tehnoloogia ja inimtegevuse mõju maailmaruumile ja teistele planeetidele ning miks on tehnoloogia kiire ja jätkusuutlik areng astronoomia jaoks oluline.

Sotsiaalained ja loodusõpetuse ainekava: aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid eri keskkondadega (sh kosmosega) ning teha sellest lähtuvalt teadlikke valikuid.

Meetodid:

Meetodid: vaatlus (Digistar 6 fulldome programmi kaudu esitatavad visualisatsioonid), praktiline tegevus ja õppemängud planeedimudelitega, digiviktoriini lahendamine, küsimuste esitamine ning neile vastuste leidmine, arutelu.

Vahendid: Planetaariumi Digistar 6 fulldome programm, iPadid, näituseala suured planeedimagnetid ja magnetilised infotahvlid.

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja on tuttav programmi sisu ning eesmärkidega; jälgib, et õpilased käituksid hea tava nõuetele vastavalt ning motiveerib neid programmis aktiivselt osalema st nt küsimusi esitama ja neile vastama ning programmi tegevustes kaasa tegema. Vajadusel täidab programmi käigus kokku lepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud ja võimalusel kalkulaatorid (võimaldab sooritada tehteid astmete ja juurtega)!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume kohapeal õpetajatelt tagasisidet kiire küsimustikuga tahvelarvutis. Vastused kogume oma andmebaasidesse ning neist lähtuvalt saame õppeprogrammidesse vajadusel sisse viia parandusi.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12-24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped - toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

Planetaarium, kosmoseteemaline näituseala, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Henriete Toomlaid, vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus planetaariumis (10 min): 

 • Arutelu Päikesesüsteemi teemal küsimus-vastus formaadis (mis planeete õpilased teavad, millisel planeedil elame, miks on meie planeedil hea elada ja teistel mitte, kui suur on planeet ja kui suur on Päikesesüsteem).  Küsimustele leiame lõplikud ja täpsed vastused järgneva õppetöö käigus.

Teemaarendus: I osa - Planetaariumis Digistar 6 fulldome programm (30 min): 

 • Päikesesüsteemi tekkeloo visualisatsioon. 
 • Päikesesüsteemi planeetide suuruse ning nende kauguste Päikesest visualiseerimine ja võrdlemine. Kaheksa planeedi külastamine, visualiseerimine ja lühiiseloomustus. Planeetide keskkonnatingimuste võrdlemine Maa omadega ning erinevuste ja sarnasuste põhjendamine.
 • Teiste tähtsamate Päikesesüsteemi objektide, näiteks Päikese, Kuu, kääbusplaneedi jt, visualiseerimine ning küsimus-vastus formaadis vestluse kaudu iseloomustamine, võrdlemine Maaga.
 • Päikesesüsteemi suuruse ning piiride visualiseerimine ja kuldkiharakese tsooni (st Päikesesüsteemi tsoon, kuhu kuuluvatel planeetidel saab olla vesi vedelas olekus ja eksisteerida seeläbi elu) mõiste.

Tagasisidestamine (20 min): Kahoot teemal “Päikesesüsteemi planeedid”: Õpilased jaotatakse 3-4 liikmelistesse gruppidesse, kes võistlevad (iPade kasutades) teadmisi kinnistavas ja kontrollivas teemakohases Kahoot keskkonnas koostatud viktoriinis. 

Teemaarendus II osa - õppemängud ja tagasisidestamine näitusealalal (20 min):

 • Õpilased jagatakse üheksasse rühma; iga rühm saab ühe magnetilise mudeli (kaheksa planeeti ja Päike). Esmalt rivistuvad rühmad/planeedid oma asukoha järgi. Juhendaja ütleb taevakeha kohta õpitud fakti ning vastav(ad) taevakeha(d) liiguvad rivi lõppu. Tegevust korratakse, kuni planeetidel ei ole tahapoole liikumiseks enam ruumi. Seejärel rivistuvad planeedid taaskord õiges järjekorras.
 • Näituseala magnetiliste infotahvlite ja eelnevalt programmis omandatud teadmiste abil rivistuvad planeedid suuruse järjekorras. 

Kokkuvõte näitusealal (10 min): 

 • arutelu sellest, mida uut õpilased teada said; mida saame Päikesesüsteemi planeetide keskkondade tingimustest järeldada meie Päikesesüsteemi elukõlblikkuse kohta? Õppeprogrammi terve sisu taaskordne seostamine keskkonna- ja looduskaitse vajalikkusega: meil pole teist Maad.

Viimati uuendatud:

05.04.2021