mets
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogrammi käigus tutvume lähemalt 10-ne Eestis kasvava puuliigiga Pernova Hariduskeskuse "Metsatoas", uurime puid ja puude tähtsusest inimese elus. Praktiliselt teeme puulehtedega taimetrükki. Programmis saab osaleda korraga kuni 26 õpilast. 

Õppetööd läbivad teemad:

 • vestlus ja arutelu, kus läbi mängulise väitluse ja viktoriini uurime/tutvume ning vaatleme puude erinevusi, nende kasutuviise ning olulisus looduses ja rahvapärimuses;
 • meeleleundite abil uurime, katsume, nuusutame puid puudetoas;
 • praktiliselt teeme loovtöö - taimetrükk paberile.

Programmi viiakse läbi Pernova Loodusmajas, selleks ettevalmistatud klassis ja  "Puude toas"

Vajadusel saab õppeprogrammi läbiviia ka LAK-õppena, keelekümblusklassidele.

 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tunneb ja nimetab kodukohas levinumaid puid;
teab ja kirjeldab oma sõnadega puude eluringi;
teab, et puu on elusorganism ja mõistab puude vajalikkust looduses ja see läbi suureneb õpilase keskkonnateadlikkus;
oskab teha taimetrükki, valides ning kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilases tekitada ning suurendada loodus- ja loovushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Toetab  sotsiaalse- ja kodanikupädevuse, õpipädevuse ja suhtluspädevuse kujunemist.

Loodusõpetuse ainekava - taimed ja nende ehitus, kodukoha elurikkus.

Matemaatika ainekava - võrdlemine, loendamine.

Eesti keele ainekava -  kirjeldamine, võõra teksti lugemine, kirjutamine.

Kunstiõpetuse ainekava - värvid, kopositsoon pildi tegemisel.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja on koostatud teaduskirjanduse põhjal. Programmi õpetaja suunab lapsi vaatlema ja uurima puueluringi ehk kasvamist kasvamisest, mille läbi suurendatakse õpilase  keskkonnateadlikkus ja kujundatakse säästva eluviisi harjumusi ning hoiakud. Programmis läbi viidava viktoriini käigus käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: vestlus, arutelu, õppemäng, jutustamine pildimaterjali põhjal, vaatlus ja puulehtede uurimine, puulehtede ja akrüülvärvidega trükkimine paberile.

Vahendid: Loodusmaja õpperuum "Metsatuba" (õis, vil, kes sööb, puueluring jm), taimelehed, näidispildid, pildipusle, töölehed, vaatlusleht, akrüülvärvid, joonistuspaber, värvirullid, värvialused.

Juhis õpetajale:

kaasasolevate täiskasvanute roll: õpilaste/ laste innustamine aktiivselt tegevustes  osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

Vajadusel saab õppeprogrammi läbiviia ka LAK-õppena, keelekümblusklassidele.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas. Liikumispuudega õpilasel vajalik loovtöö tegemisel isiklikuabistajat.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

metsatuba, õppeklass, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula(Aianduse BSc, LAK õpetaja) ja Taivi Künnap (algklasside õpetaja, LAK õpetaja), vt lisaks Pernova Hariduskeskuse lehelt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):  

 • praktiliste tööde läbiviimiseks instrueeritakse õpilasi ja neid saatvaid õpetajaid õigetest töövõtetest ning värvide ohutust kasutamisest;
 • õppergruppideks jagunemine;
 • arutelu teel viiakse läbi teadmiste kontroll Eestis kasvavatest puuliikidest;
 • läbi õppemängu kontrollitake õpilaste eelteadmisi puu ehitusesest, puueluringist ja Eestis kasvavatest puuliikidest.

Teemaarendus klassiruumis (55 min):

 • I osa -  väidetel põhinev viktoriin, mille käigus õpilased saavad ülevaate kõne all olevate puuliikide elueast, kasvukohast, kasutamisest ja tähtsusest vanarahva uskumustes rahvameditsiinis  ja looduses (klassiruumis, lamineeritud “JAH/EI” nooled väidetele vastamiseks).
 • II osa- keskuses oleva “Metsatoa” külastamine -  kus õpilased saavad tutvuda Eestis kasvavate puuliikidega, kasutades erinevaid meeli, vaadelda, katsuda, nuusutada (kasutusel luubid, puude toa erinevad näidised, pildipusled, lamineeritud õppematerjal).
 • III osa - loovtöö- taimetrükk puulehtedega  klassiruumis, loovtöös kasutatakse puudelehti, joonistuspaberit, akrüülvärve, värvirulle ja värvialused.

Kokkuvõte (15 min):

 • valminud  trükitöö analüüs - milliseid taimi kasutati;
 • teadmiste kontroll läbi töölehe täitmise;
 • arutelu mida uut õppisin.

Viimati uuendatud:

05.04.2021