placeholder

Õppepäev on jagatud kaheks tunniajaliseks osaks. Esimeses osas keskendutakse III kooliastme õpilastega loodusvööndite ja kliimavöötmete tundmaõppimisele ning iseloomustamisele, gümnaasiumi õpilastega meeldetuletamisele ja põhjalikumale kirjeldamisele. Nii III kooliastme kui ka gümnaasiumi õpilastele seletatakse mõistet “biogeograafiline barjäär” ning õpilased saavad gloobust kasutades leida erinevate taimede barjääre. Õppepäeva teine osa toimub kasvuhoonetes, kus tutvutakse subtroopiliste ja troopiliste taimedega. Peale ekskursiooni toimuva otsimismängu käigus määratakse 8 taime kuuluvus erinevatesse loodusvöönditesse ning kohastumused seal kasvamiseks. Klass jagatakse õppepäeva alguses kaheks võrdseks rühmaks ning mõlemal rühmal on botaanikaaiapoolne juhendaja. Õpilased töötavad paarides, igal paaril on töölehed, kirjutusalused ja -vahendid, gloobus ning otsimismängu tarbeks taimefotod. Kliimavöötmeid ja loodusvööndeid iseloomustavaid suuri seinakaarte on grupi kohta kaks. Õpilased saavad kõike praktiliselt kogeda ning näha, teha fotosid ja märkmeid, avaldada oma mõtteid ja arvamusi.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab nimetada kõiki loodusvööndeid ja kliimavöötmeid ning neid iseloomustada.
Õpilane saab aru mõistest „biogeograafiline barjäär“ ning oskab erinevate taimede barjääre
gloobust kasutades leida. Õppekäik kasvuhoonetes võimaldab õpilasel tunnetada maailma
erinevate piirkondade taimeriigi mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppepäev toetab III kooliastet ja gümnaasiumi läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist, looduse sügavama mõistmise ning elu mitmekesisusest tervikülevaate saamise arendamist. III kooliastme õpilane leiab kaartidelt erinevad kliimavöötmed ja loodusvööndid, teab nende nimetusi, oskab neid iseloomustada (inimtegevus, aastaajad, taimestik jm). Gümnaasiumi õpilane mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes, väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse mitmekesisust, kujuneb arusaam Maast kui süsteemist.

Meetodid:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Juhis õpetajale:

Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev toimub sisetingimustes, loodusmajas viibimiseks palume kaasa võtta vahetusjalanõud. Palume kaasa võtta ka osalevate õpilaste nimekiri. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

36

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

300€

Lisainfo:

Maksumus

Grupile kuni 25 õpilast 150.00 (koos käibemaksuga);

Grupile 26 ‒ 36 õpilast 300.00 (koos käibemaksuga).

Läbiviimise koht:

Tallinna Botaanikaaed

Läbiviimise asukoht:

59.469824526927, 24.8783611

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

11.12.2020