Rannaniidu uurimine
Marko Valker

Kahepäevane õppepraktika toimub peaasjalikult Silma looduskaitsealal, kuid külastatakse ka teisi ümberkaudseid kaitsealasid. Programmis osalejad saavad ülevaate looduskaitse vajalikkusest ja selle korraldusest Eestis, kaitstavatest objektidest ja kaitsealustest liikidest. Praktiliste tegevuste käigus viiakse läbi loodusvaatluseid, mille käigus õpitakse lähemalt tundma kohalikku linnustikku ja rannaniitu. Liikide tundmaõppimise kõrval pööratakse tähelepanu ka nende omavahelistele seostele. Õpilased viivad läbi uurimuse, mille käigus hinnatakse karjatamise mõju rannakarjamaa ökoloogilisele seisundile.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane
- teab, kuidas looduskaitse Eestis on korraldatud ja oskab kaitstavate loodusobjektide kohta näiteid tuua;
- väärtustab liigi- ja elukoharikkuse olulisust ja mõistab selle säilitamise vajadust;
- mõistab inimtegevuse osa liikde hävimises, suhtub vastutustundlikult enda tegevusse looduskeskkonnas;
- tunneb ära linnuliike välimuse või hääle järgi;
- viib läbi lindude loenduse;
- tunneb ära rannaniidule iseloomulikke liike;
- oskab tuua näiteid liikide ökoloogilistest seostest;
- viib läbi praktilise uurimusliku töö, vormistab ning esitab selle tulemused.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeprogramm on seotud gümnaasiumi bioloogia IV kursuse ainekavaga: "Evolutsioon ja ökoloogia" ning

põhikooli bioloogia III kooliastme ainekavaga: "Selgroogsete loomade tunnused".

Lõiming bioloogia, matemaatika ja arvutiõpetusega: liigiloenduse andmeanalüüs, tulemuste esitamine graafikute või tulpdiagrammidena.

Lõiming geograafiaga: kaitstavate objektide leidmine Eesti kaardilt.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, teabekeskkond.

Meetodid:

Loeng ja vestlus: looduskaitse korraldus Eestis, erinevad kaitsealad, kaitsealused liigid ja üksikobjektid, pärandkoosluste hooldamine. Vajalikud vahendid: videoprojektor, slaidiprogramm.

Info otsimine paaristööna: kaitsealad ja kaitsealused liigid. Vajalikud vahendid: internetiühendusega tahvelarvuti või sülearvuti, eElurikkuse portaal, Eesti kaitsealade kaart.

Vaatlus: erinevad liigid, erinevad elupaigad, erinevad kaitsealad, liikide loendamine. Vajalikud vahendid: õues viibimiseks sobivad riided ja jalanõud, binokkel.

Praktiline töö grupis: lindude määramine välistunnuste või häälitsuse järgi, lindude loendamine parves, taimeliikide määramine, muude liikide määramine (nt putukad). Vajalikud vahendid: määrajad, binoklid, töölehed.

Uurimuslik töö: liigirikkus hooldatud ja hooldamata rannaniidul. Vajalikud vahendid: töölehed, sülearvuti, power pointi ja exceli programm.

 

Juhis õpetajale:

Ootame, et õpilased oleksid eelnevalt informeeritud programmi teemast ja kaasavõetavatest asjadest (vt lisainfot). Ootame, et õpetajad jälgiksid, et noored käituksid vastavalt headele tavadele ja täidaksid kohapeal kokkulepitud ülesandeid.

Palume õpetajal õppetegevust jälgida. Oleme tänulikud, kui täidate programmi lõppedes elektroonilise tagasiside ankeedi, mis aitab meil selle sisu paremaks muuta. 

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 päeva

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

600€

Lisainfo:

Hinnale lisandub tasu toitlustuse ja öömaja eest. Olmetingimustega saab tutvuda siin: https://silmalk.ee/opikoda/majutus/

Programmi toimumise keskne asukoht on Silma Õpikoja õppeklass ja Silma looduskaitseala. Lisaks külastatakse bussiga teisi lähikonnas olevaid kaitsealasid. Seega on vajalik bussitranspordi olemasolu. Õuetegevuste osa toimub märjal rannaniidul, kus on liigniiske ja mättaline maastik. Vajalik on vihma- ja tuulekindel riietus ja kõrgemad kummikud. Programm sisaldab puhkepause.

Õpilasel peavad olema kaasas: sülearvuti (1 arvuti nelja õpilase kohta), binokkel (võimalusel, kuid pole kohustuslik), kummikud või matkasaapad, soojad riided, vahetussokid, magamiskott, väike padi, käterätt, seep, hambahari. 

Erivajadustega lapsed saavad programmis osaleda (välja arvatud liikumispuudega lapsed, kellele rannaniidul liikumine pole jõukohane).

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.996396, 23.7032174

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel https://silmalk.ee/kontakt/#tootajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

 • Esimene päev.
 • Saabumine ennelõunal ja majutusse sisseseadmine. 
 • Sissejuhatuse käigus tutvustatakse käsitletavaid teemasid, tegevusi ja eesmärkide, mida õpilased peavad saavutama. (15 min)
 • Õppeklassis. Loeng slaidiprogrammiga looduskaitse korraldusest Eestis. Näited erinevatest kaitsealadest, kaitsealustest liikidest ja üksikobjektidest. Õpilased otsivad infot kaitsealade ja kaitsealuste liikide kohta (paaristöö). (45 min)
 • Õppekäik veelindudega tutvumiseks. Ülevaade kohaliku kaitseala sobivusest veelindudele, veelinde ohustavatest teguritest ja nende kaitseks kehtestatud piirangutest kaitsealal. Praktilise tegevuse käigus õpilased vaatlevad, määravad ja loendavad linde (grupitöö). (1,5 h)
 • Lõunasöök ja paus
 • Õppekäik rannaniiduga tutvumiseks. Ülevaade rannaniidust kui elukooslusest, liikide omavahelistest seostest, rannaniidu hooldamiseks tehtavatest töödest. Praktilise tegevuse käigus uuritakse prooviruutudes liigirikkust hästi hooldatud ja hooldamata rannaniidul (grupitöö) . (2 h)
 • Rannaniidul kogutud andmed vormistakse graafiliselt, järeldused seostest  liigirikkuse ja hooldamise vahel, oma uurimuse esitlemine teistele (grupitöö). (1,5 h)
 • Õhtusöök ja paus
 • Matk Silma looduskaitsealal esimesel päeval õpitud teemade kinnistamiseks. (1,5 h)
 • Teisel päeval on vajalik bussitranspordi olemasolu. Külastatakse erinevaid kaitsealasid Noarootsi poolsaarel ja Loode-Eestis. Igal kaitsealal pööratakse vaatluse ja loengu käigus tähelepanu selle olulistele elukooslustele, liikidele ja üksikobjektidele. Kaitsealadel kohapeal viibimise aeg u. 3h, bussisõidule kuluv aeg u. 1,5 h.
 • Lõunsasöök ja lahkumine

Viimati uuendatud:

03.05.2021