Padise klooster
Erakogu

Haridusprogrammi käigus on võimalik tutvuda ajaloolise Padise kloostri ja seda ümbritseva looduskeskkonnaga. Programm toetab nii loodusvaldkonna kui ka sotsiaalainete õpiväljundeid ja on mõeldud koolieelikutele ja I kooliastme õpilastele.

Kloostri ja selle kunagiste asukate lugu räägitakse läbi keskkondliku prisma – mis oli siinses paigas looduslikult erilist ja soosivat, et just Padisele keskajal klooster asutati. Lapsed saavad külastuse käigus aimu, kuidas mungad koos ümbritseva loodusega elasid, kuidas nad oma elukeskkonda muutsid ja kellele on klooster tänasel päeval  püsielupaigaks saanud.

Ringkäigu lõppedes saavad koolieelikud kloostris mängida otsimismängu “Nahkhiirejaht”.

I kooliastmel on võimalik valida üks töötuba kloostri külastuskeskuses.
Valikus on 2 erinevat töötuba: mesinduse töötuba ja ürditöötuba.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmis osalenud laps:
- tunneb Padise kloostriga seotud looduskeskkonna eripära;
- oskab vaadelda, märgata erinevusi ja sarnasusi ning kirjeldada Eesti nahkhiiri, kalu, sh neid ära tunda ja nimetada;
- teab, kuidas tema oma käitumisega võib mõjutada keskkonda (sh nahkhiirte, kalade elutingimusi);
- oskab orienteeruda kasutades ruumiplaani;
- on täiendanud lugemis- ja kirjutamisoskust.

I kooliaste
Programmis osalenud laps:
- mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest;
- tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab teha rühmatööd ja orienteeruda plaani järgi;
- tunneb nahkhiiri ja kalu ning nendele sobivat elukeskkonda;
- teab Padise kloostri lugu.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed

Programm toetab koolieelse lasteasutuse RÕKi valdkonna Mina ja keskkond eesmärkide saavutamist, sh tervikliku maailmatunnetuse, keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamist, looduse ja selle muutuste märkamist. Programm aitab kaasa ka RÕKi valdkondade keele ja kõne ning matemaatika eesmärkide saavutamisele.

I kooliaste

Sotsiaalainete lõiming loodusainetega – keskkonna probleemide märkamine, mõistmine ja jätkusuutliku ning vastutustundliku eluviisi väärtustamine ajalooliste näidete najal.

Meetodid:

paikvaatlus, rühmatöö, praktiline tegevus, arutelu, mäng

Juhis õpetajale:

 • Enne programmis osalemist peaks õpetaja eelhäälestama lapsed õppeprogrammile ja rääkima juhendajaga läbi, kas on programmile mingisuguseid erisoove (nt grupp soovib peale õppeprogrammi süüa koolist kaasa võetud toitu);
 • 2. ja 3. klassi puhul on vaja anda teada töötoa valik;
 • osalejatele soovitame ilmastikukindlat riietust ja maastikul kõndimiseks sobivaid jalanõusid;
 • juhul, kui õppijate seas on liikumispuudega õpilasi, palume sellest juhendajat eelnevalt informeerida;
 • liikumispuudega õpilastel on võimalik kloostris ja külastuskeskuses kasutada invatõstukit, külastuskeskusesse pääsemiseks on olemas kaldtee;
 • programmi lõppedes palume õpetajal anda programmi juhendajale õppekäigu kvaliteeti puudutavat suulist tagasisidet.

Õppeprogrammi ajal ootame õpetajalt eelkõige erivajadustega õpilaste õppimise toetamist, kuid ka empaatilist õppeprotsessi toetamist vastavalt vajadusele.

Õppeprogrammile järgneval päeval oleks hea lasteaias/koolis teema kinnistamiseks  õpitut meenutada.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Võtame vastu ka väiksemaid ja suuremaid gruppe. Programmi hind ühe osaleja kohta on 10€. Gruppi saatvatele õpetajatele on programm tasuta.

Läbiviimise koht:

Padise klooster

Läbiviimise asukoht:

59.226337, 24.142956

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@padise.ee
+372 535 23215

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi Padise kloostri giidid Kadi Trepp ja Marje Kidron (loodusteaduste bakalaureusekraad ja teoloogia magistrikraad).

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Haridusprogramm Padise kloostris keskendub kahele, omavahel orgaaniliselt seotud teemale – looduskeskkond ja kloostrielanike eluolu.

Kohalikud looduslikud olud olid 14. sajandil Padisele tsistertslaste mungakloostri  rajamisel määrava tähtsusega. Ordule oli tähtis voolava vee olemasolu nagu ka ehituseks vajamineva paekivi leidumine piirkonnas. Klooster on täna elupaigaks looduskaitsealustele nahkhiirtele. Ka jõgi on koduks mitmele kalaliigile, sealhulgas mõnele kaitsealusele liigile. Mungad, kes siin keskajal elasid ja tegutsesid, arvestasid oma tegevuses olemasoleva looduskeskkonnaga ja rikastasid seda omapoolselt erinevate taimeliikide ja kalade kasvatamisega.

Haridusprogramm algab Kloostri jõe juurest, kus räägitakse, miks valisid mungad kloostri jaoks just selle koha. Edasi jätkub ringkäik kloostris, kus antakse ülevaade nii kohalikest loodusväärtustest kui ka munkade elust selles keskkonnas. (Kokku 30 minutit).

Vaadeldavad teemad:

 • jõgi kui looduslik elupaik ja toiduallikas,
 • jõgi kui looduslik kaitse,
 • jõgi kui energia ja kaubatee,
 • paekivi kui kloostri ehitusmaterjal,
 • kloostri kunagised elanikud mungad,
 • kloostri tänased püsiasukad nahkhiired.

Ringkäigu järel toimuvad praktilised tegevused lähtuvalt laste vanusest:

Koolieelikud ja 1. klass

Noorem vanuserühm mängib mängu “Nahkhiirejaht”, kus otsitakse väikestes gruppides ruumiplaanile tuginedes nahkhiiri ja kirjutatakse üles 1-2 silbilisi nimesid (“rõngastatud” nahkhiirte nimed). Kokku kogutud nimede esitähted on hiljem abiks salakirja lahti muukimisel. Mängu tulemused vaadatakse lõpuks ühiselt üle, tehakse tagasisidering ja mängitakse ühte kolmest erinevast kloostris pakutavast mängust (kalapüük, arheoloogimäng ja interaktiivne pusle).
Tegevus on suunatud muuhulgas lugemis-, kirjutamis- ja orienteerumisoskuse edendamisele.  (Kokku 1,5 tundi)

2. ja 3. klass

2. ja 3. klassi lapsed saavad ringkäigu lõppedes teha rühmatööd, mille raames uuritakse kloostrit väiksemates gruppides orienteerudes kasutades ruumiplaani,  vastatakse etteantud küsimustele ja avaldatakse enda arvamust. Grupitöö lõpeb kokkuvõtliku aruteluga, kus grupid esitlevad tehtud järeldusi.
Sellele järgneb praktiline töötuba külastuskeskuse siseruumides. Töötoad on inspireeritud munkade eluolust kloostris. Valikus on kaks erinevat töötuba: mesindus ja ürditöötuba. Praktilistes töötubades jätkub loodushariduse ja kloostrielu temaatika lõiming – mungad kui mesinikud, aiapidajad ja taimetargad. (Kokku 1,5 tundi)

Töötubade kirjeldused:

 1. Mesinduse töötuba

Töötoa teoreetilises osas saadakse teadmisi mesilaspere elust ja mesinduse tähtsusest kloostrites. Arutletakse, miks mungad mesilaste pidamist oluliseks pidasid. Tutvutakse mesiniku töövahenditega ning uuritakse ja maitstakse erinevaid mesindussaadusi ja  valmistatakse mesilasvahast küünal.  Küünla valmistamisel kasutatakse kastmismeetodit, mille käigus kasvatatakse küünalt ümber tahi kiht-kihilt. Iga osaleja saab kaasa isevalmistatud küünla.

 1. Ürditöötuba

Ürditöötoas tehakse tutvust erinevate kloostrites kasvatatavate maitsetaimedega. Lapsed saavad ürte maitsta, nuusutada ja uhmris peeneks hõõruda. Väikestes gruppides valmistatakse ürtidest degusteerimiseks dipikastmeid. Saadud kogemustele tuginedes valmistatakse endale koju kaasa meelepärastest ürtidest ürdisool.

 

Viimati uuendatud:

14.07.2022