Loorvõrkude kontrollimine
Kristjan Adojaan

Programm toimub Vaiblas, Võrtsjärve põhjatipus, kus asuvad roostikud on rändel olevate väikeste lindude jaoks oluliseks peatuspaigaks.

Programmi eesmärgiks on läbi praktilise tegevuse tutvustada väikseid rändlinde ja nende uurimise meetodeid. 

Õppemeetoditeks on lindude vaatlemine, tunnuste eristamine, määramine, märkmete tegemine, kuulamine, arutelu.

Õpilased saavad tutvuda erinevate värvulistega ning nende püüdmise ja uurimise meetoditega - loorvõrguga püüdmine, määramine, mõõtmine, kaalumine, rõngastamine, dokumenteerimine. Õpilased saavad soovi korral püütud linde ettevaatlikult oma käes uurida ning ise vabastada. 

Õues läbitakse võrkude kontrollimise rada. Rõngastusruumis osaletakse praktilistes tegevustes, samuti toimub lindude määramist ja Vaibla Linnujaama ajalugu ja tegevust kajastava väljapaneku tutvustus ja esitlus. Arutelu vormis selgitatakse lindude rändega seonduvat - valmistumine rändeks, rändeteed, ohud teel. Õpilased saavad osaleda linnuviktoriinil.

Programmis saavad osaleda nii II kui III kooliastme õpilased kui ka gümnaasiumiõpilased, vastavalt õpilaste vanusele kohandatakse esitatavat teavet ja käsitlusi.

 

Õpipädevused:

digipädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad, miks lindude rännet uuritakse ning oskavad loetleda rände uurimise meetodeid. Mõistavad lindude rändeteede ja peatuspaikade kaitsmise vajadust. Teavad, mida teha rõngastatud linnu leidmisel. Tunnevad roostikus peatuvate värvuliste rühmi - roolinnud, lehelinnud, tihased jt. Oskavad selgitada lindude rändega seotud füsioloogilisi kohastumusi.
Programmi olulisimaks eesmärgiks on kujundada suhtumist loodusesse, elusorganismidesse ja seeläbi üldist hoiakut ümbritsevasse keskkonda. Selline lähikokkupuude, nagu Vaibla Linnujaam pakub - võimalus väikest lindu käes hoida - mõjutab hoiakuid oluliselt ja püsivalt. Programmis osalejad saavad tuttavamaks lindudega - seda, kes on juba tuttav, hoitakse ja hinnatakse. Sel moel panustab Vaibla Linnujaam programmis osalejatele elurikkuse tutvustamise kaudu jätkusuutliku arengu üheks eesmärgiks oleva bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja keskkonnateadlikkuse teemadesse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeesmärkide täitmine

Õpilane:

 • tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste vastu - vahetu kokkupuude väikeste lindudega, võimalus neid lähedalt näha ja käes hoida - kujundab hoiakut loodusesse ja kõigesse elavasse ning tekitab huvi selle uurimise vastu.
 • vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse - saab tuttavaks lindude rändega, rändeks valmistumisega; 
 • väärtustab bioloogilist mitmekesisust;

Õpikeskkond

Programm võimaldab täita õppekavas sätestatut - õuesõpe ja õppekäikude korraldamist "...looduskeskkonda, muuseumisse või laborisse…".

Õppesisu

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 4

2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused 1) seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga; 2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist; 3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.

2.2.4.3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus 1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning selgitab nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus; 2) seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma toiduobjektidega; /---/ 7) hindab ebasoodsate aastaaegade üleelamise viise selgroogsetel loomadel. 

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse /---/ 7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Ainetevaheline lõiming

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled, matemaatika, sotsiaalained,kunstiained, kehaline kasvatus, tehnoloogia.

Seosed läbivate teemade rakendamisega

keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

 

Meetodid:

rühmatöö, vaatlemine, kuulamine, lindude võrdlemine, lindude määramine, lindude mõõtmine, märkmete tegemine, arutelu.

Juhis õpetajale:

Programmi välitöö osa toimub roostikurajal, mis võib olla mudane ning märg. Vajalikud on kõrgemad kummikud ja ilmale vastav riietus. Erivajadustega õpilased saavad programmis osaleda kuid välitöö osa pole jõukohane liikumispuudega lastele (küll aga saavad nad osa võtta rõngastamisest ja lindude vabastamisest). 

Õpetaja rolliks on eelnev ettevalmistus (õpilaste teavitamine sobiliku riietuse ja jalanõude osas), osalemine programmis (õpetaja saab kasutada Linnujaama poolt pakutavaid kalamehesäärikuid), korra tagamine, osalemine vestlusringis ja tagasiside andmine.

Osalejad annavad tagasisidet täites Linnujaama logiraamatut.  Õpetajatel palume pärast programmi läbimist täita ka elektroonilise küsimustiku.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Suvi
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

Parim aeg linnujaama külastuseks on vara hommikul (suvel alates kl 6, sügisel 8) aga hea ilma korral saab linde näha kogu päeva vältel.  Lindude hulk, keda näha saab sõltub eeskätt ilmast. Laussaju või tormituule korral rõngastamist ei toimu.

Vastavalt kokkuleppele on võimalik ka erineva pikkusega programmid

 • Lühike programm võrkude kontrollimise ja rõngastamise demonstratsiooniga (1 tund)
 • Õhtune pääsukesepüük hommikuse praktikumi läbinuile (1 tund)
 • Päev linnujaamas (varavalgest pimedani) 

Soovi korral saadaval tasuta morss, tee, kohv. Linnujaamas saab osalejatele valmistada matkasööki. 

Võimaldamaks varahommikusest tegevusest paremini osa saada on linnujaama territooriumil on võimalik telkida. Lähedal on ka majutusteenuste pakkujaid.

Võimalik on osaleda ka erineva suurusega grupiga. Palume konkreetne külastusaeg eelnevalt kokku leppida, selle käigus täpsustatakse konkreetse rühma soove, ajaplaani ja eelteadmisi.

Venekeelne juhendamine ei ole pidevalt võimalik, toimub koostöös õpetajaga.

Läbiviimise koht:

Vaibla Linnujaam

Läbiviimise asukoht:

58.405274625818, 26.0758382

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

vaibla@vaibla.net
+372 503 9306

Programmi läbiviija:

Kristjan Adojaan (TÜ Bioloogia didaktika, MSc), Art Villem Adojaan (TÜ bioloogiaüliõpilane), Amaranta Põld (TÜ bioloogiaüliõpilane), Mari Remm (TÜ arstiteaduste üliõpilane), Merilin Radvilavičius (TÜ bioloogiaüliõpilane) jt.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

 1. Sissejuhatus, programmi tutvustus (Linnujaama juures väljas 15 minutit). Tutvustatakse praktikumi juhendajaid, töökorda, organisatoorseid teemasid ohutusnõudeid. Paremaks juhendamiseks selgitatakse arutelu käigus välja osalejate eelteadmised. Tutvustatakse lindude turvalise käsitlemise meetodeid. Ettevalmistused roostikuretkeks.
 2. Õppekäik Võrtsjärve äärsesse roostikku ja põõsastesse (45 minutit). Õpilased läbivad maastikul ~900m raja. Õppekäigu ajal tutvustatakse lindude püüdmiseks mõeldud loorvõrkude tööpõhimõtet ja näidatakse selle püstitamist. Õpilased saavad jälgida rõngastaja töövõtteid lindude võrgust vabastamisel ja kuulavad selgitusi selle ohutu läbiviimise kohta. Õppekäigul tutvustatakse roostikulindude elu ja tegevusjälgi, samuti raja ääres kasvavaid taimi (pilliroog ja kõrkjas, pajud, põldmünt jt), leiduvaid putukaid (kiilid, ujurlased, kukrikud), kahepaikseid ja imetajaid.
 3. Vaatlus- ja osaluspraktika Linnujaama ruumides (45 minutit). Õpilased saavad jälgida rõngastajate igapäevatööd ja osaleda selle erinevates etappides.
  1. Lindude määramine. Õpilastele tutvustatakse roostikulindude tunnuseid ja selgitatakse määramistabelite kasutamist. Tutvustatakse emas- ja isaslindude, samuti noor- ja vanalindude erinevat sulestikku.
  2. Lindude rõngastamine. Tutvustatakse Eestis kasutatavaid ESTONIA MATSALU rõngaid. Õpilased saavad ettevaatlikult proovida rõngast linnu jala ümber panna.
  3. Lindude kaalumine ja mõõtmine. Õpilased jälgivad rõngastajate tööd. Soovijad saavad aidata lindude mõõtmisel ja kaalumisel.
  4. Dokumenteerimine. Andmete talletamine paberil ja arvutis.
  5. Lindude vabastamine. Õpilased saavad linde puudutada ja ettevaatlikult oma kätte võtta ning lahti lasta.
 4. Esitlus (45 min). Esitletakse huvitavaid fotosid ja filmilõike Linnujaama tegevusest.Tutvustatakse Vaiblas rõngastatud lindude rändeteid, taaspüükide asukohti maakaardil, rõngastatud lindude hulka ja edetabeleid koos fotodega liikidest. Samuti tutvustatakse teisi rände uurimise meetodeid: vaatlust ja GPS-jälgimist, räägitakse kogutavatest mõõtmisandmetest ja nende tähendusest, rände uurimise eesmärkidest, keskkonnakaitsest. Õpilased saavad teada, kust leida teavet lindude ja linnuvaatluste kohta ning kus suhelda teiste linnuhuvilistega.
 5. Aktiivõppeülesanded (30 min). Linnuviktoriin piltide järgi, määraja kasutamise võimalusega. Määramistabelid ja määrajad on keskuse poolt. 
 6. Kokkuvõttev arutelu õpilaste ja õpetajatega lindude rände teemadel, mille käigus korratakse üle ja kinnistatakse käsitletud teemad.

Täpne ajaplaan sõltub ilmast ja lindude hulgast. Vastavalt osalehate vanusele kohandatakse esitatavat teavet ja käsitlusi.

Võrtsjärve põhjakaldal on mitu linnuvaatluseks sobivat paika (ühel pool Emajõe Jõesuu vaatlustorn, teisel pool Oiu vaatlusplatvorm ja laudtee), Vaibla Linnujaam nende vahel sobib hästi selleks, et lindudega päris lähedalt tutvust teha.

 

Viimati uuendatud:

29.04.2021