placeholder

Mida teha, kui ainsaks suunanäitajaks on kaart, tikud said märjaks ja nii väga tahaks sooja või tassikese kuuma teed ja natukenegi midagi süüa? Kellest ma hoolin ja kuidas liikuda looduses jälgi jätmata, ise terveks jäädes?

 

Programm toimub Viljandi linnas Uueveski parkmetsas.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- kaardi järgi looduses liikuda
- mõõta vee temperatuuri ja sügavust (mõõdulinti kasutamata)
- määrata päikese abil ilmakaari looduses;
- ära tunda mõne söödava taime
- märgata maastikul eristuvaid detaile
- tunda erinevaid pinnavorme
- süüdata tuld tulepulgaga
- teha vahet loodusesse mittejäetaval prügil
- looduses ohutult liikuda ning tegutseda ja tunda rõõmu looduses viibimisest
- analüüsida enda ettevalmistuse ja rõivastuse sobivust matkaks

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste: Õppeprogramm toetab II kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist loodusainetes.

Õppesisu: Kaart, Aastaajad. Pärandkultuur. Ilm.  Organismid ja elupaigad.  

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood  1) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvad 3) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele; 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine 5. toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele.

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti 1) pildi ja plaani kõrvutamine; 2) plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine; 3) ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi; 4) õppeekskursioon oma maakonnaga tutvumiseks

 Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

 Lõimitud on loodusõpetus, kodulugu, eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus.

Meetodid:

Individuaaltööd: kaardiõpetus, märkamine, turvaliselt ronimine, tulpulgaga tule süütamine, söödava taime maitsmine, mürgise taime nuusutamine 

Rühmatöö: maastikul kaardiga orienteerumine ja tegevuspunktides tegutsemine, töölehe täitmine,  vee sügavuse ja temperatuuri mõõtmine, mürgiste taimede äratundmine, geodeetilise punkti otsimine.

Vaatlused looduses :loomade ja lindude tegutsemisjäljed, aastaajalised muutused, paisjärv, maastikul eristuvad detailid, skatepargi rada, söödavad ja mürgised taimed, päikese liikumine

Kõik kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt: kaardid, töölehed, pliiatsid, tulepulgad, termomeeter, toigas vee sügavuse mõõtmiseks.

 

Juhis õpetajale:

 

Riietus vastavalt ilmale, märjemate olude korral ( ka hommikune kaste, udu) kummikud ja vihmakeep . Soovitan riietuda pigem soojemalt ( riideid ära võtta saab alati)

Kaasa  võtta igal lapsel oma seljakotiga: võileib, jook (vesi või tee – olenevalt ilmast) ja  energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad)

Õpetaja osaleb programmis  distsipliini ja turvalisuse tagajana.

Erivajadusega õpilaste osalemise korral palume eelnevat teavitamist.

Suuline tagasiside programmi kvaliteedi osas on retke lõpus (soovi korral kirjalikult programmi lehel).

Pärast programmi toimumist saab õpetaja neid teadmisi - oskusi kasutada õppetöös, et lastes tekiks rohkem püsimälu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

130€

Lisainfo:

Raja algus  on Endla tänava lõpust, treppide juures. Rajakate valdavas osas kruus, kohati lihtne metsarada.

 

Läbiviimise koht:

Uueveski parkmets

Läbiviimise asukoht:

58.378625025792, 25.6140932

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne Maala - programmide läbiviija aastast 2010, magistrikraad agronoomia erialal.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

I Sissejuhatus (10 min.)

 • programmi eesmärgi ja ajakava tutvustus
 • käitumisreeglite tutvustus ohutuse tagamiseks
 • eelteadmised  aktiveerime meeldetuletusega ja kaardi vaatamisega

II Tegevused, programmi käik   (2,5 tundi)

 • Uueveski parkmetsas märkamise harjutamine - mänguline  JAH-EI vormis kogu klassi töö
 • igaüheõiguse teema - kus  võib liikuda looduses?
 • eristuvate puude mõõtmine - grupitöö
 • matkatarkused: mäkke kõndimise, turvalise ronimise harjutamine - õppekäigu läbiviija juhendamisel individuaaltöö
 • tulepulga kasutamise õppimine - grupitöö
 • söödavate ja mürgiste taimede otsimine, nende tähtsamate tunnuste meeleline tunnetamine - kogu klassi töö
 • söögipaus ja tee keetmine gaasipliidiga
 • orienteerumisretk: eelnevalt töölehe ja kaardi tutvustamine, päikese järgi ilmakaarte paikapanek, enda asukoha määramine kaardil  - grupitöö

          Tegevuspunktides käsitletavad teemad: prügi, eristuva objekti märkamine ja kaardile kandmine, vee temperatuuri ja sügavuse mõõtmine, mürgiste taimede teadmine, geodeetilise punkti teadasaamine 

III Kokkuvõte (20 min)

 • töölehtede kokkuvõte, teemade kommenteerimine ja mõtestamine.
 • programmi lõpuringis väljendab iga osaleja oma uusi kogemusi või teadmisi.

Viimati uuendatud:

24.01.2022