Pilt Läänemere ökosüsteemist

Sissejuhatus

Päevakava tutvustus, töökorralduse selgitus, tööpunktide lühitutvustus. (15 min)

Rühmatööd 9-s tööpunktis

3-4 liikmelised rühmad üheksas erinevas Läänemereteemalises tööpunktis (105 min):

  • praktilised tööd;
  • elustiku määramine;
  • toiduahelate koostamine;
  • õlireostuse tekitamine ja likvideerimine;
  • võõrliikide saabumise teekondade analüüs;
  • töölehe täitmine.

Kokkuvõte, tagasiside

  • Rühmade tulemuste võrdlus;
  • jagamisring igaühe kogemusest/avastustest/uutest teadmistest. (15 min)

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• Oskab põhjendada merekeskkonna kaitsmise vajadust ja võimalusi; leida infot tootesiltidelt mikroplasti sisaldavate toodete vältimiseks; koostada toiduahelaid Läänemere eri piirkondade kohta; määrata kalaliike abimaterjalide abil; leida internetist erineva teemaga looduskaamerate ligipääsu; jagada ülesandeid rühmatööl ja rühmasisest tööd korraldada.
• Tunneb vähemalt kümmet Läänemere elavat kalaliiki, 3-6 võõrliiki, Läänemere imetajaid.
• Teab Läänemere soolsuse eripära ja selle mõju organismide levikule; Läänemere ajalugu ja perioodide erinevusi; erinevate mereliikide eluviisi ja kehakuju seoseid; hüljeste poegimise ja merejää kvaliteedi seoseid; mikroplasti allikaid ja merre jõudmise teid; õlireostuse mõju mere ökosüsteemile ja selle vältimise vajadust.
• Mõistab Läänemere elustiku iseärasuste seost soolsuse ja kliimatingimustega, merekeskkonna kaitse vajadust ja organismide ning nende elukeskkonnatingimuste tihedate vastastikuste sidemete tähtsust; mere ja selle elustiku olulisust ja hoidmise ning seire vajadust ja oma igapäevaste valikute osa keskkonnaprobleemide tekkimisel ja ka leevendamisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia:

Õpilane seostab kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga; analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olu-lisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist; analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.

Ökoloogia:

Õpilane selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning toob selle kohta näiteid; selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse; mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid.

Juhis õpetajale:

Eelinfo andmine programmile tulevatele õpilastele (mis teema, vahetusjalatsite vajadus, eelinfo/kokkulepe õpilastega, kas töölehed lähevad hindamisele või mitte); soovitav aktiivne osalemine abijuhendajana õpilaste nõustamisel; tagasiside küsitluslehe täitmine.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

145€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja või kohapeal

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Läänemere ökosüsteem
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_läänemere_ökosüsteem_ja_kaitse.pdf(53.06 KB)

Programmi täpsed kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere ökosüsteemi, probleemide, kaitse ja elustikuga. 3-4 liikmelistes rühmades töötades läbitakse üheksa erinevat Läänemere teemalist tööpunkti, täites ka töölehte.

Tööpunktides analüüsitakse soolsuse mõju elustiku levikule Läänemeres, tutvutakse erinevate Läänemere kaladega ja nende kohastumustega ning eluviisiga. Koostatakse Läänemere elustiku toitumisahelaid ja määratakse selgrootuid; tutvutakse võõrliikide ja nende mõjuga; uuritakse õlireostust ja selle likvideerimise võimalusi; tutvutakse Läänemere hüljestega, Läänemere perioodide ja nende eripäradega. Käsitletakse mikroplasti mõju mereelustikule ja selle vältimise võimalusi.

Vaadatakse lühikesi videoklippe erinevatel Läänemere teemadel ja hülgekaamera hooajal jälgitakse hetkeolukorda hallhüljeste koloonias. Arutletakse kliimamuutuse mõju üle Läänemere ökosüsteemile.

Viimati uuendatud:

16.11.2020