Mesilaste vaatlustaru juures
Priit Adler

Programmi käigus räägime putukatest, nende osast looduses ning inimeste elus.  Püüame liblikavõrguga putukaid, määrame püütud liike ja arutleme nende rolli üle looduses.

Programmi teises osas külastame mesilaste vaatlustaru ja tutvume mesilaste eluga, räägime  mesilaste tähtsusest nii looduses kui inimeste elus.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpieesmärgid:
Programmi läbimise järel lasteaialapsed ja I kooliastme õpilased
• kirjeldavad üldiselt putukate välisehitust;
• oskavad kasutada kahva;
• toovad näiteid putukate tähtsuse kohta looduses ning inimese elus;
• oskavad tuua näiteid inimese mõjust loodusele, sh putukatele;
• on tutvunud mesilaste kui kooseluliste putukatega, mõistavad mesilaste tähtsust looduses ja inimeste elus;
• väärtustavad keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
Lisaks sellele I kooliastme õpilased
• teavad liigi mõistet ja oskavad tuua näiteid;
• seostavad putukate välisehitust nende elukeskkonnaga;
• oskavad kasutada nutivahendit putukate kehaehituse vaatlemiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpisisu

Koolieelse lasteasutuse õppekava teema Mina ja keskkond: looduskeskkond. Putukate roll looduses ja inimeste elus; inimeste mõju loodusele, sh putukatele. 

I kooliaste:

Teema: Organismid ja elupaigad. Putukad erinevates elukeskkondades.

Teema: Organismide rühmad ja kooselu. putukad ja ämblikud, liik, kooslus.

Õppekavas ette nähtud õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.

Ainete lõiming alushariduses – valdkond Mina ja keskkond; valdkond Liikumine.

Läbivad teemad:

Keskkond ja jätkusuutlik areng: pöörame tähelepanu putukate tähtsusele looduses ja inimeste elus; taimekaitsevahendite mõju loodusele ja sedakaudu inimestele;

Tervis ja ohutus: mee(toodete) tervislikkus; käitumine õppekäigul.

Meetodid:

Vestlus, arutelu, vaatlus, praktiline töö, töö paarides, rollimäng. 

Vahendid: 24 luupi, 1 kahv paari peale, putukate pildid, entomoloogiline kogu, 3 paari putukaprille, vakstud, vaatluspurgid, vaatlustaru keskuse õuealal, näidised mesinduse toodetest.

Põnevamate putukate demonstreerimiseks kasutavad I kooliastme õpilased nutimikroskoope (28 tk).

Lasteaialapsed vaatlevad nutivahendiga  putukaid juhendaja abil.

 

 

Juhis õpetajale:

Programmi kestus on lasteaiale – 2,5 tundi, I kooliastmele – 3 tundi.

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame lastele/õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et osavõtjatel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku võib lasteaias/koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame lasteaialt/koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja lastelt/õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmid toimuvad ajal, mil ööpäeva keskmine temperatuur on vähemalt 10 °C.

Õppeprogramm toimub alal, kust leiab erinevaid kooslusi (nt mets, niit) ja kus asuvad vaatlustarud.

 

Programmi saab kohandada vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Erivajadustega õpilaste osalemisel palume lasteaial/koolil keskusega ühendust võtta. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Palume keskust  teavitada ka siis, kui mõnel lapsel esineb allergia putukahammustuste või ka meesaaduste vastu.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.490407097752, 25.277776338867

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus - 10 min 

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda õppekäigul loodusesse, ohutusreeglite selgitamine.

Tegevused

  • Tegevus lasteaia ja I kooliastme õpilastele:  putukate kui ühe arvuka loomarühma lühike tutvustus. Tutvumine putukate ehitusega piltidel ja entomoloogilise kogu  abil. Kasutame „putukaprille“ mõistmaks, kuidas putukad näevad maailma – 20 min;
  • Tegevus I kooliastme õpilastele: kasutades kogu näidiseid loeme üle, mitu jalga on putukal. Mitu jalga on ämblikul? – 10 min;
  • Tegevus lasteaia ja I kooliastme õpilastele, töö paarides: kahvapüük niidul – 50 min;
  1. Tegevus lasteaialastele: juhendaja määrab ja tutvustab püütud putukaliike. Juhendaja näitab nutivahendi abil põnevama ehitusega putukaid; püütud putukad lastakse loodusesse tagasi.
  2. Tegevus I kooliastme õpilastele:  Juhendaja määrab ja tutvustab püütud putukaliike, selgitab lühidalt liigi mõistet; Putukate vaatlemine nutivahendi abil. Püütud putukad lastakse loodusesse tagasi.
  • Tegevus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: arutelu putukate rolli üle looduses. Kes keda sööb? Putukad taimede tolmeldajatena. Putukate kasulikkus ja kahjulikkus inimesele. Kuidas inimesed tõrjuvad neile kahjulikke putukaid ja kuidas see omakorda võib mõjutada loodust, teiste loomade, sh inimeste tervist? – 10 min;
  • Tegevus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele. Tutvumine vaatlustaruga. Mesilased kui kooselulised putukad. Mesilaspere. Rollimäng: mesilaspere liikmed ja nende tööjaotus – 30 min;
  • Mesilaste tähtsus looduses ja inimeste elus. Tutvumine mesinduse toodetega – 20 min.

Söögipaus – 20 min

Kokkuvõte – 10 min

Kinnistavad küsimused: miks on putukad olulised looduses? inimeste elus?

Viimati uuendatud:

22.03.2023