Kuidas tekkis kelgumängi?
Jääaja Keskus

Programmis osalejad saavad erinevaid meeli ning praktilisi ülesandeid kasutades teadmisi jääajast, liustikust ning liustiku liikumisest. Osalejad tutvuvad pildilist abimaterjali kasutades Eestis enamlevinud mandrijäätekkeliste pinnavormidega, nende pinnavormide tekkimisviisidega ning pinnavormide kuju erinevusega. Õpilased tutvuvad ka erinevate liustikusetetega ja õpivad vahet  tegema liival, kruusal ja veerisel/kividel.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbides õppija:
* tunnetab ümbritsevat maailma, väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
* märkab nähtusi ja muutusi looduses, väärtustab oma kodukoha maastikulist mitmekesisust;
* eristab loodus- ja tehisobjekte;
* teab, mis on jääaeg ja liustik;
* teeb vahet neljal pinnavormil ja oskab oma sõnadega seletada, kuidas need enimlevinud kõrgendikud (nn kelgumäed)
tekkisid ning mis vahe on liival, kruusal ja kivil.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelne lasteasutus:
17. valdkond Mina ja keskkond 
18. valdkond Keel ja kõne
20. valdkond Matemaatika
21. Valdkond Kunst

Loodusõpetus I kooliaste:
Väärtused ja hoiakud, uurimisoskused, loodusvaatlused, loodusnähtused, inimene, aastaajad, ilm, minu kodumaa Eesti.

Meetodid:

Õppeprogrammi läbiviimiseks kasutatav õppematerjal:
1. Neli kokkupandavat pinnavormi;
2. Animatsioonid, videoklipid ja muud abivahendid, mille abil seletatakse erinevaid loodusnähtusi, kuuluvad Jääaja Keskuse ekspositsiooni.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kuidas tekkis kelgumägi?
Author:
Jääaja Keskus
Õppeprogramm-Kuidas-tekkis-kelgumägi-1.pdf(295.44 KB)

Õppeprogrammi eesmärgiks on anda ülevaade jääajast, liustikest, neljast Eestis peamiselt levinud mandrijäätekkelisest pinnavormist (nn kelgumägedest), nende tekkimisviisidest ja koostisest.

Viimati uuendatud:

30.04.2020