Orkaan Emilia
NASA STS-65

Õpitoa põhieesmärk on selgitada mõningaid kliimamuutuste tekkeprotsesse. Õpituba toimub avastuskeskuse füüsikaklassis, töötatakse 4...6-liikmelistes rühmades.

Programmi käigus uuritakse, miks keskmine temperatuur Maal pidevalt tõuseb ja kuidas see elu Maal mõjutab. Arutelud vahelduvad demonstratsioonide ja katsetega rühmades, kus kasutatakse radiomeetreid, erinevaid termomeetreid jne. Kasvuhoonegaaside negatiivsete mõjude ilmestamiseks ja mõjude vähendamise võimaluste näitlikustamiseks kasutatakse õpitoas ka nutitahvleid ja hariduslikel eesmärkidel väljatöötatud liitreaalsuse rakendust.

Programmi käigus selgitatakse, et valgus kannab energiat, mida on võimalik ka mõõta ning  uuritakse mõningate ilmastikunähtuste tekkepõhjuseid. Selgitatakse tuule ja pilvede tekkemehhanismi ja uuritakse katseliselt süsihappegaasi toimet atmosfäärile. Programm lõpeb aruteluga tarbimise ja reostuse üle, ehk vaadeldakse võimalusi kliimamuutuste mõju vähendamiseks.

Järeltegevusteks koolis soovitame kasutada kliimamuutuste mõttekaarti ning Arne Männiku (TTÜ) videoloengut (15 min), samuti temaatilisi infokaarte, lookaarte ning küsimusi aruteludeks

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- Mõistab kliimamuutustega seotud protsesside komplekssust ja seost inimtegevusega;
- Teab, mis on albeedo;
- Saab aru, kuidas toimub kasvuhooneefekt;
- Teab, kuidas tekivad pilved ja mis rolli omavad need kliima soojenemises;
- Teab põhilisi kasvuhoonegaase ja kust need pärinevad;
- Oskab nimetada võimalusi kliimasoojenemise vähendamiseks ning seostada neid enda igapäevase eluga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpituba toetab 5. klassi loodusõpetuse teemat “Õhk” ning põhikooli III astme loodusgeograafia teemasid „Kliima“, „Veestik“, „Loodusvööndid“.

Programm toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist:

-  „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, kus õpilast suunatakse aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest seostest;

- „Tehnoloogia ja innovatsioon”,  kus praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse rühmatööd ja IKT lahendusi.

Meetodid:

Eesmärgistamine, rühmatöö, arutelu, demonstratsioon- ja osaluskatsed, IKT seadmete ja –lahenduste kasutamine, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Õpilased võiksid olla enne programmile tulekut kliimamuutuste temaatikaga koolis kokku puutunud (järeltegevusteks soovitatud materjale võib kasutada ka eeltegevusteks), ent kõik mõisted ja katsed seletatakse ka programmi käigus lahti. Kõik vajalikud vahendid on olemas Energia avastuskeskuses.

Ootame õpetajat osalema kogu programmi vältel ning toetama juhendajat ja õpilasi. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palume õpetajal  täita tagasiside küsimustik (veebis).

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

8€

Lisainfo:

Maksumus 8 € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (3 €) ja keskusepileti maksumust (5 €).

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad erivajadustega külastajale ligipääsu igale korrusele ja ruumile.

Pärast programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist.

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskuse füüsikaklass

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi Energia avastuskeskuse külastusjuhid, pedagoog või metoodik. Konkreetne läbiviija sõltub töögraafikust.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

26.10.2020