Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu
Raul Savimaa

Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu tutvustab aktiivõppe ja praktilise tegevuse kaudu rohetehnoloogiate põhimõtteid ning jätkusuutlikke keskkonnateadlikke valikuid igapäevases käitumises. Käsitletakse praktilise loodushoiu, keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate teemasid. Samuti arutleme ringmajanduse, uute tehnoloogiate, taaskasutuse ning keskkonna­hoidliku käitumisega seotud aktuaalsete probleemide ja lahendus­võimaluste üle. Õpiõue asukoht on valitud ja seostatud õppeprgrammi eesmärkidega. Kopranõmme loodusala on mitmekesine linnalähedane metsaala elu- ja tööstuspiirkonna vahel, sobides hästi õppeprogrammis sätestatud eesmärkide saavutamiseks. 12 hektari suurune ala sisaldab erinevaid looduskooslusi aga ka inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju elurikkusele ja keskkonnale.

Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutame mobiilseid rohetehnoloogia õppe- ja tegevuskohvreid (5 kohvrit klassi kohta, tegevused 5 tiimis paralleelselt + demokohver juhendaja jaoks), mis sisaldavad erinevaid rohetehnoloogilisi komponente õppesüsteemide koostamiseks ja teisi teemakohaseid õppevahendeid.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õppeprogrammi eesmärgiks on tutvustada aktiivõppe ja praktilise tegevuse kaudu rohetehnoloogiaid kui jätkusuutlikke lahendusi ning tõsta õpilaste arusaamist säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse ning loodushoiu olulisusest ja võimalustest igapäevases käitumises.

Õpitulemus: õpilastel on arusaam loodushoiu olulisusest; õpilastel on teadmised säästliku ja jätkusuutliku käitumise ning nende rakendamise kohta looduses ja igapäevaelus, samuti esmased teadmised ringmajandusest, taaskasutusest, rohetehnoloogiatest ja kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Õpilastel on oskus tiimitööna koostada lihtsamaid reaalseid rohetehnoloogilisi testlahendusi, mis kirjeldavad päikeseenergia talletamist ja kasutamist, õhu- ja veekvaliteedi ning pinnase mõõtmist, kaugseiret ning nutika linna lahendusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 7. klass: mõõtmised ja tulemuste esitamine, aine olekud, sademed, väärtused ja väärtushinnangud, tervis ja tervislik elustiil, kehaline aktiivsus; 8. klass: kodanikuühiskond, suhtlemisoskus, inimtegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, veestik; 9. klass: majandusgeograafia, tarbimine, Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid).

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

Kasutatavad õppemeetodid:

 • programmiülesannete meetod - õppeprogrammi kui terviku õppematerjal edastatakse õppijatele osade (teemade) kaupa ning õppeprogramm sisaldab õpilaste tagasisidet programmi etappide (teemade) kaupa;
 • vaatlus - tutvutakse ümbritseva õppekeskkonnaga, märgatakse nähtavaid seoseid;
 • arutlusmeetod - õppijaid suunatakse mõtlema nähtustele ja seostele ning õppeprogrammis käsitletavatele teemadele läbi küsimuste, vajadusel annab juhendaja vastused;
 • dialoogimeetod ja heuristiline meetod - rohetehnoloogia õppe- ja tegevuskohvritega seotud ülesannetes antakse ülesanded esialgu juhendaja poolt ning õpilased lahendavad neid, seejärel avastavad õpilased ise seoseid ja juhendaja toetab neid.

Kasutatavad vahendid:

 • RoheTeh rohetehnoloogia õppe- ja tegevuskohvrid (1 tk iga 5-liikmelise tiimi kohta rühmatööks). Õppekohvrid sisaldavad:
  • päikesepaneel, päikesepaneeli kontroller, aku, LED-valgustid, ühenduskaablid;
  • õhutemperatuuri ja -niiskuse mõõtmise seade, lüliti, liikumisandur, kontroller, valgusti, täitur;
  • välisõhu kvaliteedi mõõtmise sensoreid jm seadmeid siseõhu ja välisõhu omaduste määratlemiseks (CO2, tuule kiirus ja suund), õhukvaliteedi monitor;
  • anemomeeter, vee mõõtmise ja filtreerimise vahendid, pinnase mõõtmise vahendid (pH, niiskus), sademete mõõtmine;
  • nutika tänavavalgustuse katsekomplekt (liikumisandur, toiteallikas, valgusti);
  • kaugseire vahendid - droon DJI Tello EDU ning rajakaamera WillFine 4.8CG PRO koos päikesepaneeli, kontrolleri ja akuga;
  • tööleht (1 tk igale 5-liikmelisele tiimile) (katab kõiki programmi teemasid).
 • Näidisvahendid (1 tk õpetajale):
  • RoheTeh rohetehnoloogia õppe- ja tegevuskohver (sisu vastab õpilaste kohvri sisule);
  • akude nutikas laadimisseade (näidiseks);
  • juhendmaterjal ja illustreeriv materjal.

Juhis õpetajale:

Õppekäigu kokkuleppimisel palume täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi.

Õpilastel panna selge ilmastikukohased riided, eelkõige maastikule sobivad jalatsid. Soovitav on, et igal õpilasel on kaasas vesi vm jook 0,5 liitrit.

Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

156€

Lisainfo:

Õppekeskkonna valikul on mitmekesisus, turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Maastik on üldiselt tasane ja kuiv. Õpilased saavad õppekeskkonnas vahetult tegutseda ning õppekeskond toetab keskkonnateadlikkuse teemade käsitlemist. Samuti võimaldab õpiõu kasutada rohetehnoloogia õppe- ja tegevuskohvreid ning viia nende abil läbi programmis toodud katseid.

Ala on piiratud piirdeaia ja looduslike piiretega, lääneküljel kulgeb väikese intensiivsusega tee elupiirkonda. Õpperühm liigub üheskoos. Eksimisvõimalus puudub.

Programmi sihtrühm: 7.-9. klass, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokku­leppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja. Õpiõue läbiviimise saab kohandada nii liikumise kui muude erivajadusega õpilastele. Õppetöö toimub eesti keeles. Muukeelse õppeprogrammi läbiviimine tuleb eelnevalt eraldi kokku leppida.

Õpiõue läbiviimise saab kohandada nii liikumise kui muu erivajadusega õpilastele. Soovitav on, kui programmi tellija teavitab programmi kohandamise vajadusest ette.

Õppeasutuse soovil saab õppeprogrammi läbi viia ka mujal: mahepõllumajandusega tegelevas talus Harjumaal või säästlikult ja jätkusuutlikult majandatavas talumetsas Lääne-Virumaal  või Viljandimaal. Soovi korral saab õppeprogrammi kohandada sobivaks koolilähedasel õuealale või õppeprogrammi korraldaja poolt organiseeritud õppealale.

Läbiviimise koht:

Kopranõmme loodusala

Läbiviimise asukoht:

59.467502, 24.927926

Maakond:

Harjumaa jätk

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

SelgeSiht loodushariduskeskus (SelgeSiht OÜ); https://selgesiht.eu/loodusharidus/; https://selgesiht.eu/loodusharidus/juhendajad/

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu
Author:
SelgeSiht loodushariduskeskus
L57. Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu (7.-9. klassile) 2022 v202211.pdf(228.3 KB)

Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis käsitletakse seostatult loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning on kujundatud sisult terviklik teaduspõhine programm, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale. Lahendame praktilisi ülesandeid ja teeme katseid.

Õppeprogramm koosneb viiest osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

 1. Mina ja keskkond (10 minutit). Suundume õppealale, koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Tutvume õppeprogrammiga ja tutvustame kasutatavaid õppevahendeid. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Jaguneme viieks tiimiks, kellega tihedamas koostöös õppeprogrammi ülesanded täidetakse. Läbitavad teemad: inimese ja keskkonna suhe, looduskasutuse eesmärgid, põhimõisted. Kasutatavad meetodid: arutelumeetod.
 2. Loodus ja inimtegevus (30 minutit). Liigume metsas ja tutvume keskkonnaga. Läbitavad teemad: säästlik metsamajandamine, looduskooslused, elurikkus ja ökosüsteemid. Käsitletav probleem: intensiivne põllumajandus, monokultuuride kasvatamine ning keskkonnaga mittearvestav metsandus vaesustavad ökosüsteeme ja põhjustavad keskkonnaprobleeme, metsanduse puhul on mõju ka inimeste elukeskkonna kvaliteedi tajumisele. Õppeprogrammi raames tutvutakse vastavalt asukohale kas linnalähedase loodusalaga (peamine õppeprogrammi läbiviimise asukoht) või kooliga kokkuleppel alternatiivsete valikute korral mahepõllumajandusega tegeleva taluga või püsimetsanduslike võtetega säästlikult ja jätkusuutlikult majandatava PEFC-sertifitseeritud talumetsaga, kus tutvustatakse keskkonnahoidlikke lahendusi. Kasutatavad meetodid: vaatlus, arutelumeetod.
 3. Rohetehnoloogiad ja innovatsioon (90 minutit). Töötame rohetehnoloogia õppe- ja tegevuskohvritega (5 kohvrit klassi kohta, tegevused 5 tiimis paralleelselt + demokohver juhendaja jaoks). Kasutatavad meetodid: dialoogimeetod, heuristiline meetod, juhendusmeetod, praktikameetod. Koostame testlahendused järgmistes valdkondades (sulgudes antud põhjendus valdkonna valikul):
  1. Energia (fossiilseid kütuseid ja kasvuhoonegaase tekitavate energiatootmise tehnoloogiate asendamine taastuvenergiaga): kasutades päikesepaneeli, kontrollerit, akut ja LED-valgustit õpime päikeseenergiat koguma, salvestama ja kasutama. Paneme kokku vajaliku ühendusskeemi, viime läbi katsed ja mõõtmised päikesepaneeli, salvestusseadmete ja valgustitega.
  2. Ehitised (ülemäärane ja ebavajalik energiakulu tulenevalt vigadest hoone soojustamisel ja kütte ning valgustuslahendustes): tutvustame ja katsetame hooneautomaatika ja hoonekliima mõõtmise ja juhtimise lihtsamaid näidisseadmeid - õhutemperatuuri ja -niiskuse mõõtmise seade, lüliti, liikumisandur, kontroller, valgusti, täitur.
  3. Õhk (ebakvaliteetne sise- ja välisõhk vähendab eluiga ning põhjustab terviseprobleeme): õpeprogrammis tutvustatakse ja katsetatakse välisõhu kvaliteedi mõõtmise sensoreid jm seadmeid siseõhu ja välisõhu omaduste määratlemiseks (CO2, tuule kiirus ja suund jms).
  4. Vesi (ebakvaliteetne vesi põhjustab keskkonnareostust ja terviseprobleeme): õppeprogrammis tutvustatakse ja katsetatakse vee mõõtmisi (pH, karedus, lisaainete sisaldus) ning filtreerimist.
  5. Jäätmed - õppeprogrammi raames tutvustatakse kas konkreetset jäätmejaama (peamises õppeprogrammi läbiviimise asukohas) või jäätmete taaskasutuse võimalusi ettevõtete näitel (sh põlevkivituhk, kaevandusjäätmed jms).
  6. Transport (transpordi keskkonnajalajäle suurus on põhjustatud keskkonnavaenulikest transpordiliikidest ning suure keskkonnajäljega valgustuse kasutamisest tänavate ja teede valgustamisel): õppeprogrammi raames kirjeldatakse ja katsetatakse nutikat tänavavalgustust liikumisandurite ja LED-valgusallikate komplektina ning ohutul viisil vee elektrolüüsi vesiniku saamiseks, samuti kirjeldatakse taoliste tehnoloogiate hetkeseisu ning rakendusprobleeme.
  7. Kaugseire (mitmesugused seireprotsessid nõuavad praktikas kohapealset vaatlust, mis võib olla suure keskkonnajalajäljega, näiteks metsatulekahju ennetusseire, võimaliku merereostuse seire jms, mistõttu kaugseire - droonide või satelliitide - kasutamine võib olla keskkonnasäästlikum): õppeprogrammis tutvutakse ja katsetatakse praktilisi kaugseire võimalusi ja infotöötlust väikese drooni ja rajakaameratega.
 4. Taaskasutus, ringmajandus ja jätkusuutlik tootmine (15 minutit). Toome konkreetseid näiteid keskkonda arvestava tootmisest ja looduskasutusest ning arutleme ringmajanduse lahenduste ja kitsaskohtade üle. Kasutatavad meetodid: arutelumeetod, dialoogimeetod.
 5. Keskkonnateadlik käitumine ja igaühe loodushoid (20 minutit). Arutame säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse ning loodushoiu olulisusest ja võimaluste üle igapäevases käitumises. Kasutatavad meetodid: arutelumeetod, dialoogimeetod, heuristiline meetod.
 6. Teadmiste süstematiseerimine, kokkuvõte ja tagasiside (15 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Hindame õpiväljundite saavutamist (sh enesehinnang). Arutame, mida edaspidiseks kaasa võiksime võtta.

Viimati uuendatud:

12.12.2022