Salajõel

Programmi esimeses pooles selgitatakse põhjavee käitumist settekivimite suhtes ja karsti teket ning tuuakse näiteid erinevate karstivormide kohta. Räägime põhjavee kaitsest karstialal. Programmi teises pooles toimub õpperetk Salajõe karstialale, kus asub pikkuselt neljas maa-alune salajõgi Eestis ning mis on üks meie tuntumatest karstialadest. Liigume mööda Salajõe maa-alust ja maapealset lõiku. Vaatleme karstilehtreid, salajõe neeldumisala ning kohta, kus ta uuesti maa peale tuleb.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane
- selgitab põhja- ja pinnavee kulutavat tegevust maapinnas;
- teab, milline on erinevate maa sees olevate sette- ja kivimikihtide läbilaskmisvõime;
- tunneb ära erinevad karstivormid ja oskab neid märgata looduses;
- toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta põhjaveele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos põhikooli II kooliastme loodusõpetuse ainekavaga „Vesi kui aine, vee kasutamine“,

põhikooli III kooliastme geograafia  ainekavaga „Eesti ja Euroopa asend, pinnamood ja geoloogia“.

Läbiv teema: „Keskkond ja jätkusuutlik areng“.

Seos säästva arenguga: programmi käigus saavad lapsed ülevaate Salajõe karstiala veekaitse probleemidest. Lapsed teadvustavad, millised on võimalused põhjavee kaitsmiseks.  

Meetodid:

Meetodid: loeng ja slaidiprogrammi vaatamine karsti tekkest ja karstinähtustest, eksperiment karsti tekkest, õppekäik ja vaatlus karstinähtustest.

Vahendid: slaidiprogramm "Karst", läbipaistev akvaarium, lehter, vesi, suhkur, liiv, muld, taimed.

Juhis õpetajale:

Me ootame, et õpilased oleksid eelnevalt informeeritud programmi teemast ja toimumise kohast (vt lisainfo). Ootame, et õpetajad jälgiksid, et lapsed käituvad vastavalt headele tavadele ja täidaksid kohapeal kokkulepitud ülesandeid.

Oleme tänulikud, kui täidate programmi lõppedes elektroonilise tagasiside ankeedi, mis aitab meil selle sisu paremaks muuta. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi, lisandub aeg lõunapausiks ja bussisõiduks matkarajale

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

Kahe rühmaga tulles on programmi hind 180 eurot programmi kohta. 

Programmi toimumiseks on vajalik bussitranspordi olemasolu. Sõit matkarajale kestab 20 min. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

Palume riietuda ilmastikule vastavalt ning jalga panna matkamiseks sobivad jalanõud või kummikud. Liigume kohati ebatasasel maastikul ja jõe kaldal (ettevaatust).

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.996396, 23.7032174

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel https://silmalk.ee/kontakt/#tootajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeklassis (60 min). Sissejuhatuses selgitatakse õpilastele, millised tegevused programmis neid ees ootavad. Ühiselt vaadatakse slaidiprogrammi põhjavee mõjust settekivimitele, karsti tekkest, näidetest erinevate karstivormide kohta. Ühiselt planeeritakse ja viiakse läbi ekperiment, mis iseloomustab karsti teket.

Matkarajal (60 min). Õpperetk Salajõe karstialal. Liigume mööda Salajõe maa-alust ja maapealset lõiku. Vaatleme karstinähtuseid: karstilehtreid, salajõe neeldumisala ning kohta, kus ta uuesti maa peale tuleb. Vesteldakse põhjavee kaitsmise olulisusest. Suulised kokkuvõtted programmis õpitust.

Viimati uuendatud:

05.04.2021