Ahven

Aktiivõppel põhinevas ja teadmisterohkes veekeskkonnaprogrammis tutvustatakse kalu  - nende tunnuseid, välisehitust, kohastumusi ja mitmekesisust. Programmis keskendutakse peamiselt Eesti vetes elavatele tuntuimatele kalaliikidele, aga tuuakse näiteid ka erilisematest kalaliikidest maailmas. Kalu kirjeldatakse läbi huvitavate faktide ning laiendatud teadmiste, andes vastuseid väga mitmetele kaladega seotud küsimustele. Räägitakse kalade olulisusest, kasulikkusest ja kalade kaitsest. Eraldi teemana käsitletakse kalade elutingimusi Läänemeres ning otsitakse seoseid, kuidas inimeste tegevus ja tarbimine veeloomade elukeskkonda otseselt mõjutavad. Õpilasi suunatakse märkama ümbritsevat, arutletakse, mida on meil igaühel võimalik teha, et veekeskkond oleks puhtam ja kalade elutingimused paremad, õpetatakse sorteerima prügi ja antakse teadmisi prügi lagunemisest vees.

Programmis tutvustatakse ka Rannarahva muuseumi kogus olevaid vanaaegseid kalastustarbeid.

Programmi raskusaste ja antavate teadmiste ulatus varieeruvad vastavalt vanuseastmele.

Õppeprogramm:

 • Suurendab keskkonnateadlikkust ja suunab võtma vastutust jätkusuutliku arengu eest;
 • pöörab tähelepanu keskkonnaprobleemidele ja õigetele tegutsemisviisidele;
 • väärtustab jätkusuutlikkust ja propageerib keskkonnahoidlikku  mõtteviisi;
 • suunab tegema keskkonnateadlikke valikuid.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane omandab teadmisi:
Kalade tunnustest, välisehitusest, kohastumustest ja mitmekesisusest;
Eesti tuntuimatest kalaliikidest;
kalade elutingimustest nii Läänemeres kui magevees;
iseenda mõjust veekeskkonnale;
kalade kaitsest.

Õpilane õpib:

Sorteerima prügi (taara, klaas, papp ja paber, olmeprügi, ohtlikud jäätmed);
märkama ümbritsevat looduskeskkonda;
käituma loodussõbralikult.
Programm aitab kaasa õigete väärtushinnangute kujunemisele:

Looduse väärtustamine, hooliv ja hoidev suhtumine loodusesse, s.h veekeskkonda;
mõistmine, et igast inimesest sõltub looduse hoidmine.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab riiklikku õppekava loodusõpetuse, bioloogia ja keskkonnaõpetuse valdkonna õppe-eesmärke.

I kooliaste „Organismid ja elupaigad“.
II kooliaste „Läänemeri elukeskkonnana“ – Mere, ranniku ja saarte elustik ja iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed; „Jõgi ja järv elukeskkonnana“ – Jõgede ja järvede elustik

III kooliaste „Selgroogsete loomade tunnused“ – Tunnuste seos elukeskkonna ja eluviisiga; Loomade püük, jaht ning kaitse.

 

Juhis õpetajale:

Õpilasetele  on räägitud, kuidas programmi ajal ja muuseumis olles käituda. Hea, kui lastega on eelnevalt põgusalt ja tutvustavalt räägitud veekeskkonna teemadel. Õpetaja on vajadusel abiks programmi ajal korra tagamisel ja annab eelnevalt informatsiooni, kui grupis on erivajadustega lapsi, et programmijuht teaks sellega arvestada. Ootame õpetajalt ka lühikest suulist või e-maili teel saadetud tagasisidet programmi kohta.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

130€

Lisainfo:

Rannarahva muuseum tegutseb hubases vanas koolimajas. Ekspositsioonis on vanad kalastustarbed ja hülgepüügiriistad ning endise kalurikolhoosiga seotud esemed. Slaidi- ja videoprogramm toimub selles kohandatud kinosaalis, eksponaatidega saab tutvuda näituseruumides.

Viimsi vabaõhumuuseum asub Pringi rannakülas, mere ääres. Slaidiprogrammi vaatamiseks on kohaldatud pikkade pinkide ja suure ekraaniga vana laudahoone, prügisorteerimine toimub õuealal, vanad kalastustarbed on eksponeeritud kalaaidas.

Mõlemas muuseumis on arvestatud turvalisust ja tagatud laste ohutus.

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

 1. Sissejuhatus

Eelseisva programmi tutvustus.
Ülevaade Rannarahva muuseumist/ Viimsi vabaõhumuuseumist ja meie tegevuse seosest veekeskkonnaprogrammiga.

 1. Slaidi- ja videoprogramm, arutelu 

Teemad:

 • Kalade tunnused ja välisehitus – kohastumus, seos elukeskkonna ja eluviisiga
 • Eesti tuntuimad kalaliigid;
 • kalaliikide mitmekesisus – maailma ja Eesti suurimad ja väikseimad kalad, erilisemate käitumisviisidega kalad jne.;
 • kalade käitumine – huvitavad faktid, kuidas kalad magavad, suhtlevad jne.;
 • kalapüük – erinevad püügiviisid;
 • kala kasulikkus;
 • veeprügi – inimeste tarbimisharjumused, prügi tekkimine ja sattumine veekeskkonda;
 • kuidas mõjutab veeprügi kalade elu;
 • prügi suunamine ringlusesse, sorteerimiskonteinerid, näited nutikast taaskasutusest.

Programmijuht kommenteerib slaide ja videolõike, edastab fakte ja esitab küsimusi ning ärgitab kaasa mõtlema. Arutelu nähtu põhjal. Küsimustele vastamine toimub ükshaaval, õpilased annavad käega märku.

 1. Praktiline prügi sorteerimise õpetus, arutelu

Vahendid:

 • Suur kast segaprügiga;
 • Prügikastid: „Olmejäätmed“, „Papp ja paber“, „Pakend“, „Biojäätmed“, „Ohtlikud jäätmed“

Programmi juht näitab erinevat sorti prügi (näit. tühi piimapakk, vana ajaleht, katkised sokid, kuivanud leivatükk, patareid), õpilased ütlevad, millisesse kasti see tuleb panna ja põhjendavad oma otsust.  Programmijuht kommenteerib ja annab teadmisi, mis sorteeritud prügist edasi saab ja kui kaua laguneb prügi vees.

 1. Vanaaegsed kalastustarbed
 • Programmijuht näitab ja tutvustab muuseumi eksponaatideks olevaid vanaaegseid kalapüügiriistu.
  Eestis on kala ja kalapüük alati au sees olnud.
 1. Kalaviktoriin või kalabingo
 • Huvitavatel faktidel valikvastustega suuline kalaviktoriin programmis õpitu põhjal.
 1. Kokkuvõte

Programmi kokkuvõte. Mis jäi meelde, mida õpiti.

Viimati uuendatud:

25.03.2022