Jäätmed
Mari Kala

- Mis on jäätmed ja kuidas need tekivad?
- Miks on vajalik jäätmete liigiti kogumine ning kuidas see säästab keskkonda?
- Mis on jäätmekäitluse hierarhia?
- Mis erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel?
- Mis saab minu jäätmetest?
- Kuidas igaüks saab vähendada jäätmeteket?

Küsimused saavad vastused läbi arutelude ja aktiivtegevuste. Veel räägime ringmajandusest, kordame üle  jäätmete liigiti kogumise põhimõtted ning uurime tooteid, mis on tehtud jäätmetest. 
Õppeprogrammi abil mõistetakse, et jäätmed on inimese tekitatud probleem ning nende liigiti kogumine vajalik. Jäätmeid liigiti kogudes osaleme me kõik ringmajanduses, suuname olemasoleva materjali uuteks toodeteks ning hoiame sellega kokku energiat ja veekulu. Nii osaleme jätkusuutliku arengu tagamisel.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilased
- mõistavad, et jäätmed on inimese tekitatud probleem ning nende liigiti kogumine vajalik.
- teavad kuidas toimib ringmajandus.
- oskavad jäätmeid sorteerida ja vähendada jäätmeteket igapäevaste valikutega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Õppesisu: Inimese mõju keskkonnale. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.

7-9 kl III kooliaste - Elus- ja eluta looduse seosed. Õppesisu: Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Euroopa ja Eesti asustus. Õppesisu:  Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium ja täiskasvanud – Bioloogia: Keskkonnakaitse Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis. Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised suundumused ning meetmed. Geograafia: Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, inimeseõpetus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

  • slaidiesitlus 
  • filmiklippide vaatamine (jäätmeringlus plastpudeli näitel)
  • praktiline jäätmete sorteerimine (vahendid: olmejäätmed ja värvilised konteinerid liigiti sortimiseks)
  • praktiline töö jäätmest tooteks teekonna visualiseerimine (vahendid: jäätmetest toodete näidised ja tootmise vaheetapid. Plasthelbed- ja graanulid, uus pudel, fliiskangas, vanaplastist ehitusmaterjal, vanapaberist tselluvill jne.)
  • arutelu teemal mida igaüks saab teha jäätmetekke vähendamiseks

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassiruumis. Esitluse näitamiseks on vaja projektorit ja kõlareid. 

Õppeprogrammi kestvus kokkuleppe kohaselt 45 või 2x45 minutit.

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Teemat täiendavaid jäätmeteemalisi videoklippe leiab siit.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi kestvus kokkuleppe kohaselt 45 või 2x45 minutit

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

SISSEJUHATUS (10 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid
- arutelu: Mis on jäätmed? Kuidas jäätmed tekivad ja kui palju oled jäätmeid tekitanud täna?

TEGEVUSTE KÄIK (65 min)
- jäätmeteemaline ettekanne koos aruteluga. Jäätmete teke ja liigitus, prügilad, jäätmekäitluse hierarhia, jäätmete põletamine ja sortimine, kuidas on korraldatud jäätmete sortimine Eestis. Korduskasutus ja taaskasutus ringmajanduse osana.
- praktiline sorteerimisharjutus ja jäätmest tooteks teekonna visualiseerimine. Uurime Eestis toodetud taaskasutatud materjalidest tooteid.
- arutelu: kuidas saab igaüks jäätmeid vähem tekitada.

KOKKUVÕTE (15 min) 
- teadmisi kinnistav viktoriin/ iga osaleja annab 3 lubadust, kuidas tema tekitab vähem jäätmeid.

45 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Viimati uuendatud:

15.03.2021