Rannikuala loomastiku ja taimestikuga tutvumine
V_Gorohhov

Kontseptsiooni “Inimene ja meri” (Hohe Tied e.V, Kiel) alusel koostatud mereökoloogia teemaline õuesõppe programm.

Programm viiakse läbi ainult suvel.

Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades (mängud, modelleerimine, vaatlus, grupitöö) tundma õppida Läänemere ajalugu, selle omapära ning mereranna taimset ja loomset elu. Programmi lõpus tehakse kokkuvõtteid. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
Oskab: -käituda looduses
- sooritada vaatlusi, vormistada tulemusi ja neid suuliselt ning kirjalikult esitada
- kasutada uurimisvahendeid ja -määrajaid
- töötada grupis
Teab: - põhilist teavet Läänemere tekke ja omaduste/eripära kohta.
- Läänemere rannikuala taimestiku ja loomastiku esindajaid
Hindab: Läänemere unikaalset ökosüsteemi ja mõistab vajadust Läänemerd kaitsta.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste

Loodusõpetus:

  • Organismid ja nende elupaigad

  • Mõõtmine ja võrdlemine

  • Organismide rühmad ja kooslused

  • Liikumine

  • Minu kodumaa Eesti

Läbiv teema: keskkonnakaitse ja säästev areng

Meetodid:

Programmis kasutatakse aktiivõppemeetodeid: mängu, modelleerimist, vaatlemist, grupitööd.

Juhis õpetajale:


Tegevused toimuvad rannikul, osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi.

Kaasa võtta oma toidukott.

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õpetaja täidab pärast programmi läbiviimist programmi osalejate nimekirja vormi ning tagasisidelehe.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

15

Toimumise aeg:

Suvi

Hind:

100€

Läbiviimise koht:

Mererand Narva-Jõesuus või Sillamäel

Läbiviimise asukoht:

59.39794986833, 27.772705318585

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Jelena Barmotina

Keel:

Vene keel

Viimati uuendatud:

17.03.2021