Helid looduses
Ökokratt

Programmi käigus kuulatakse mitmesuguseid loodushelisid. Helide abil tutvutakse Eesti looduses elavate loomariigi esindajatega, tutvutakse nende elu- ja tegevuskohtadega, matkitakse lindude häälitsusi, õpitakse valmistama looduslikest esemetest heliinstrumente ja tehakse erinevaid rütmiharjutusi. Võrreldakse looduslikust ja tehismaterjalist objektide tekitatud heli, õpitakse kuulmismeelt ja selle tähtsust nii loomariigis kui inimeste elus. Sobilik programm eelkooliealistele ja I kooliastme ja 4. klassi õpilastele.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele sh abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Alusharidus:
Laps
- teab, miks on helid loomariigis (linnulaul) tähtsad;
- oskab kirjeldada kuuldud helisid looduses, teab, milline on helide osa looduses;
- väärtustab elusloodust.
Lisaks eelnevale I kooliastme õpilane:
- Teab, mis on meeleelundid ja millist teavet saab nii loom kui inimene loodusest kuulmismeele abil;
- Oskab kuulmismeele abil saadud teabe alusel eristada ja kirjeldada looduslikke ning tehislikke objekte;
- oskab kirjeldada kuulmise abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;
- oskab looduses turvaliselt, loodust väärtustades liikuda;
- teab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;
Lisaks eelnevale II kooliastme õpilane:
- teab, mis on kuulmiselundid ja kirjeldab nende ülesandeid;
- teab, et inimene kuulub loomariiki;
- uurib lihtsa katse abil kuulmiselundi talitlust;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed alushariduse õppekava osaga „Mina ja keskkond“ - Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses

I kooliaste

  • Inimese meeled ja avastamine

II kooliaste

  • Inimese meeleelundid

Ainetevaheline lõiming

  • Muusikaline kasvatus
  • Kehaline kasvatus. Õppekäik loodusesse  toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamist.

Läbivad teemad

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng.
  • Tervis ja ohutus. Õppekäik  aitab õpilastel mõista keskkonna ja tervise seoseid. Praktilised tööd  arendavad õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.
  • Programm aitab kaasa  erinevate teadmiste ja oskuste lõimimisele. Läbivatest teemadest eeskätt keskkonna ja säästva arengu käsitlemisele ja kinnistamisele, mis aitab õpilasel teadvustada enda meeli keskkonna tundmaõppimisel.

Meetodid:

Eksperimendid isetehtud heliinstrumentidega. Häälte ja helide näited loodusest. Häälte matkimine. Helide tekitamine looduslike ja tehislike vahenditega, suhtlemine helide teel ilma inimkõneta. Helikaardi joonistamine. Aktiivvestlus, rühmatöö (õpilased), paaristöö.

Rätikud silmade sidumiseks, igale osavõtjale; pliiats, paberileht ja joonistamisalus igale rühmale, vastavalt grupi suurusele; juhendaja võtab kaasa komplekti elus ja eluta objekte erinevate helide tekitamiseks, erinevad helitopsid 20 tk, helitorud 10 tk, kõlapulgad igale osalejale.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. 

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 minutit.

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 2,5 tundi koos 30 min lõunapausiga.

Õpitakse tundma, analüüsima ja eristama loodushelisid.

Mängulises õhkkonnas avastame oma kuulmismeelt, võrdleme neid loomade omadega. Kuidas me ümbritsevat tajume? Leiame, et kogu info väliskeskkonnast saab nii loom kui inimene oma meelte, sh kuulmise kaudu. Inimene on looduse osa. Mis juhtub siis, kui looma või inimese kuulmine halveneb?

Nii õpetajad kui lapsed kuulavad 3-5 minuti jooksul kinnisilmi ümbruskonnast tulevaid helisid. Osavõtjad räägivad, mis helisid nad kuulsid, juhendaja kommenteerib ja võimalusel tutvustab kuuldud lindude häälitsusi. Miks linnud laulavad? Võimalusel (sobival aastaajal) tutvustab juhendaja eri linnuliikide häälitsuste rahvakeelseid tõlgendusi, lapsed püüavad kuuldud loodushääli jäljendada.

Kuulmismeelt kasutades uuritakse ja arvatakse looduslike helide allikaid (kuuse ja männi käbid, urvad, saepuru jne) kivikesed,  plekktopsis ja pappkarbis.  

Lapsed tekitavad looduslike vahenditega helisid. Kas helid on kõik ühesugused või erinevad üksteisest? Millest oleneb heli iseloom? Millised helid hoiatavad ohu eest? Juhendaja on kaasa toonud tehislikust materjalist objekte. Lapsed võrdlevad erineva materjali poolt tekitatud helisid.

Tegevused paarilisega: suhtlemine paarilisega helide teel ilma inimkõneta. Pimeorienteerumine paarilisega, kus silmad seotakse kinni ning peab liikuma juhendaja, paarilise, abil looduses. Hääle suuna määramine seotud silmadega. Õpitakse valmistama looduslikest esemetest heliinstrumente ja tehakse erinevaid rütmiharjutusi.

Tegevused I ja II kooliastme õpilastele. Rühmatöö, õpilased jagunevad 3-4 liikmelisteks gruppideks. Helikaardi joonistamine kahes erinevas asukohas.

Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte.    

15 min – Kokkuvõte õppekäigust. Miks on helid looduses olulised? Mäng: kuula ja mõistata!

Viimati uuendatud:

06.04.2022