placeholder

Loodusnähtuste paremaks mõistmiseks korraldame põnevaid katseid. Tegelikult katsed teevadki meile mõistetavaks koolis õpitava aine sisu. Füüsika ja keemia ongi ennekõike eksperimentaalsed teadused. Väga huvitavad teadused loodusest ja seal toimuvast. Suuremad teadmised loovad inimesel paremad võimalused oma elukeskonda hoida ja kaitsta.

Päevakava

Sissejuhatav osa

Katsed: Erinevate ainete näidised, nende omadustega tutvumine, ohutud katsed nendega; liht- ja liitainete näidised; ainete segud; organismile mürgiste ja kahjulike ainete näidiseid; mehhaanilise liikumise vormid, trajektoor, kiirus, Browni liikumise jälgimine; mitteühtlane liikumine; jõudude rakendamine erineval viisil; raskusjõud, elastsusjõud, hõõrdejõud, jõudude tasakaal, elastne põrge, aineosakeste vastastikmõju; gaasi, vedeliku ja tahkise mudelid; aine olekud ja nende muutmine, soojuspaisumine; temperatuur ja mõõtmine, gaasi rõhk, aine tihedus;

Einepaus

Katsed: aatomi mudel, aatomituuma mudel; ioonide tekitamine, mõningate ohutute keemiliste reaktsioonide läbiviimine; mehhaaniline töö ja energia, energia muundumine, siseenergia, keha soojenemine ja jahtumine; soojusnähtused aine agregaatoleku muutumisel; põlemine, kütuste näidiseid, kütteväärtus; toitainete energeetiline väärtus, fotosüntees; aatomituuma energia.

Katsete läbiviimisel osalevad aktiivselt õpilased.  

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Eesmärk ja seos õppekavaga: Teostada VII klassi loodusõpetuse ainekava raames katseid, mis illustreerivad ja süvendavad õppematerjalist arusaamist.

Meetodid:

Praktiliste katsete läbiviimisel osalevad aktiivselt õpilased.  

Juhis õpetajale:

Mitmeid katseid saavad õpilased ise läbi viia ja on tagatud ohutus.
Kuna õpperuumid asuvad erinevatel korrustel on tagatud ka siin ohutus treppidel liikumisel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Õppeprogramm kestab 4 õppetundi (4x45min) lisaks 20 min, einepaus. Toidukott einepausiks endal kaasa võtta.

Läbiviimise koht:

Tähetorn Orion, õppeprogramm toimub siseruumides

Läbiviimise asukoht:

58.537982079766, 25.587115287781

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@tahetorn.eu
555 617 72

Programmi läbiviija:

Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

09.06.2020