Pildil on kivistis
Kauri Kivipõld

Õppeprogramm toimub klassiruumis. Kõigepealt  tutvustab juhendaja päeva plaani. Seejärel jagunevad õpilased gruppidesse. Grupid saavad töölehed, millel on küsimused Eesti geoloogilise ehituse, settekivimite tekkimise kohta organismide jäänuste kuhjumisel ja kivistumisel, kivististe tekke kohta, millest need meile jutustavad, mis perioodidest on kõige rohkem fossiile, miks võib Eestis leida kivistunud koralle, ege dinosauruste kivistisi ei leidu jne. Õpilased täidavad töölehte, saades vastuseid juhendaja näidatud videotest, piltidest, ise internetist otsides ja vestlusest juhendajaga. Juhendaja esitab pidevalt suunavaid lisaküsimusi ja töölehte kontrollitakse jooksvalt töö käigus. Vastused arutatakse ühiselt läbi ning juhendaja näitab vastuste kinnitamiseks videosid ja fotosid kivististest. 

Seejärel valmistab iga grupp ette ja tutvustab ülejäänutele mingi kilndla kivististe rühma esindajaid. Juhendaja annab igale grupile tema teemaga seotud materjale - videosid ja tekste.

Lõpuks teeb juhendaja kuuldust kokkuvõtte ja annab tagasisidet. Lõpuringis räägivad kõik osalejad, mida uut nad sellel päeval teada said.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilaste teadmised geoloogiast, kivimitest, kivististest, maavaradest, on kasvanud.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seoded, bioloogia : ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia: geoloogia.

Meetodid:

Rühmatöö, arutelu.

Juhis õpetajale:

eelistatud aeg toimumiseks on detsembrist märtsini, kui programme vabas õhus on ebamugav teha.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal sobivas ruumis, klassiruumis

Läbiviimise asukoht:

59.3270634, 26.3975384

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Lahemaa Ökoturism, Kauri Kivipõld

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Tegemist on videoprogrammiga. Õpilased täidavad töölehte, saades vastuseid juhendaja näidatud videotest, piltidest, ise internetist otsides ja vestlusest juhendajaga. Juhendaja esitab pidevalt suunavaid lisaküsimusi ja töölehte kontrollitakse jooksvalt töö käigus. Kiiremad õigesti vastanud saavad auhindu. Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe.  

Päevakava:

40 min juhendaja tutvustab teemat, näitab videosid ja fotosid.

10 min iseseisva ülesande tutvustus ja gruppideks jagunenine

20 min iseseisev töö

10 min iseseisva töö tutvustused

10 min kokkuvõte ja tagasiside. 

Viimati uuendatud:

15.03.2021