Tuhatjalg lastega tutvumas

Eksootiliste putukate õppepgramm on loodud rikastama ning muljestama I. ja II. kooliastme õpilaste loodushariduslikke õpiväljundeid läbi erinevate selgrootute loomade (hiidteod, raagritsikad, prussakad ning tuhatjalad) tutvustamise sh. käsitledes nende tähtsust looduses, elupaiku ja eluviise, looduslikke kohastumisi jms. Programmi teeb unikaalseks võimalus tutvuda loomadega õppeasutuses kohapeal. Programmi rõhk on suunatud isikliku kontakti loomisse looma ja õpilase vahel. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

I kooliastme õpilane: Õpilane hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; Õpilane liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. Õpilane kirjeldab putukate välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses; Õpilane teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased; Õpilane kirjeldab õpitud loomade eluviise ja elupaiku; Õpilane arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;
II kooliastme õpilane: tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu; väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel; väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi; võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi; toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta erinevates elukohatüüpides. tunneb erinevate selgrootute loomade kohastumusi elukeskkonnas.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus – Õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ja analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema.

Bioloogia – õpilasel kujuneb tervikarusaam eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest.

Geograafia – õpilasel kujuneb arusaama looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest.

Juhis õpetajale:

Klassi õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 20 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; õpetajad suunavad lapsi käsi pesema enne ja pärast putukate käsitlemist; kaasas olevad täiskasvanud toetavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt ning ei vigasta käsitletavaid putukaid; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

84€

Lisainfo:

Hind 84€+KM/klass, kui tellida samal päeval vähemalt kaks programmi. Ühe programmi maksumus ühel päeval on 125€+KM. Väljaspool Tallinnat lisandub ka transpordikompensatsioon 25-50€.

Grupi suuruseks on üks klass. Soovituslik grupi suurus võiks jääda alla 25 lapse.

Registreerumine: zoosemu@hotmail.com või mattias.turovski@gmail.com või tel 55528661

 

Läbiviimise koht:

Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Järvamaa

Läbiviimise asukoht:

59.4313216, 24.690688

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Programmi läbiviija:

Mattias Turovski

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Pilt
Author:
Mattias Turovski
46730509_2003786076365961_1955559357886234624_o_0.jpg(276.9 KB)

Eksootiliste putukate õppeprogramm

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal maailmas elavad putukad, nende elupaigad ja ülesanded looduses. Troopikas ja Eestis elavate selgrootute võrdlemine. Vestlus on rikastatud Power Point ettekandega.

Teema arendus: Vestlus, millised on käsitluse all olevate loomade rollid looduses, milline on nende elukäik. Kõikidel elusolenditel on looduses mängida oma roll, kokku moodustame loodusliku terviku. Elusolendite suguluse (eri liikide kuuluvus samadesse pere- sugu- ja hõimkondadesse) selgitamine läbi võrdluste erinevate putukate, lülijalgsete ja tigude vahel (nt programmis näidatav hiidtuhatjalg on ka Eestis elava tuhatjala sugulane jne). Teadmise kinnitamine, et selgrootud on olulised looduse osad, kellel on tähtsad ökoloogilised rollid ning keda tuleb hoida keskkonnaohtude eest (nt. õue sattunud lemmikloomad, reostus jm inimtegevus).

Putukate, tuhatjalgade ja tigude vaatlemine terraariumis, nende kätte võtmine ja käsitlemise kohta õppimine MTÜ Zoosemu juhendajaga.

Kokkuvõte: arutelu ja vestlus teemal mida uut teada sain.

Viimati uuendatud:

27.04.2020