Prussakas lastega tutvumas

Eksootiliste putukate õppepgramm on loodud rikastama ning muljestama lasteaialaste loodushariduslikke õpiväljundeid läbi erinevate selgrootute loomade (hiidteod, raagritsikad, prussakad ning tuhatjalad) tutvustamise sh. käsitledes nende tähtsust looduses, elupaiku ja eluviise, looduslikke kohastumisi jms. Programmi teeb unikaalseks võimalus tutvuda loomadega õppeasutuses kohapeal. Programmi rõhk on suunatud isikliku kontakti loomisse looma ja õpilase vahel. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. Laps väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 2. Laps suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub seda säästvalt; 3. Laps mõistab valguse, temperatuuri, vee, toitainete ning õhu tähtsust ja mõju putukatele. 4. Laps mõistab, et putukad ja teod on olulised looduskeskkonna liikmed, kellesse tuleb säästvalt ja austavalt suhtuda. 5. Laps mõistab, et putukad on head lemmikloomad. 6. Laps empatiseerib ja loob putukatega isikliku kontakti. 7. Laps nimetab erineva elupaiga ja -viisiga eksootilisi putukaid; 8. Laps oskab kirjeldada erinevate putukate välimust ja nende elupaiku.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Mina ja keskkond – Looduskeskkond. Elukeskkond. Lemmikloomad. Laps suunatakse ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema.

Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.

Matemaatika – võrdlemine.

Juhis õpetajale:

Rõhmaõpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; Laste grupiga peab kaasas olema vähemalt üks rühmaõpetaja (võimalusel ka õpetajaabi), ideaalis üks täiskasvanu iga 10 lapse kohta. Õpetajad suunavad lapsi käsi pesema enne ja pärast programmi (soovitavalt neutraalse või lõhnavaba seebiga). Kaasas olevad täiskasvanud toetavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt ning ei vigasta käsitletavaid putukaid. Loeng peaks toimuma soojas ruumis (vähemalt 20c), vajalik on ka projektori olemasolu (projektori puudumisel palume teavitada ning saame selle ka ise kaasa võtta). Loenguruumis võiks olla madal laud ning toolid lastele laua ümber ringis.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Hind:

84€

Lisainfo:

Hind 84€+KM/rühm, kui tellida samal päeval vähemalt kaks programmi. Ühe programmi maksumus ühel päeval on 125€+KM. Väljaspool Tallinnat lisandub ka transpordikompensatsioon 25-50€.

Grupi suuruseks on üks lasterühm, max 24 last.

Registreerumine: zoosemu@hotmail.com või mattias.turovski@gmail.com või tel 55528661

Läbiviimise koht:

Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Järvamaa; Lasteaias vm kohapeal, siseruumis.

Läbiviimise asukoht:

59.4313216, 24.690688

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Programmi läbiviija:

Mattias Turovski

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Tuhatjalad
Author:
Mattias
IMG_20181012_114514.jpg(290.01 KB)

Tuhatjalad õppeprogrammis

Pikk kirjeldus:

Programm koosneb vestlusest, PowerPoint esitlusest ja putukatega otseselt suhtlemisest

1. Vestlus, mis on putukate roll looduses, mida nad seal teevad. Kõikidel elusolenditel on looduses mängida oma roll, kokku moodustame loodusliku terviku. Visuaalne selgitus Power Point ettekandega putukatest ja nende elupaikadest.

2. Elusolendite suguluse (eri liikide kuuluvuse samadesse sugukondadesse) selgitamine läbi võrdluste erinevate putukate, lülijalgsete ja tigude vahel (nt programmis näidatav hiidtuhatjalg on ka Eestis elava tuhatjala sugulane jne).

3. Teadmise kinnitamine, et putukad ja teod on olulised looduse osad, keda tuleb hoida keskkonnaohtude eest (nt. õue sattunud kassid ja koerad, mürkained, prügi).

4. Putukate, tuhatjalgade ja tigude vaatlemine terraariumis, nende kätte võtmine ja käsitlemise kohta õppimine MTÜ Zoosemu juhendajalt. Kokkuvõte: arutelu ja vestlus teemal, mida uut teada sain.

Viimati uuendatud:

27.04.2020