placeholder

Eesti imetajate süstemaatika ja bioloogiline mitmesesisus, hammaste tüübid ja toitumine, toitumise eripärad.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane omab ülevaadet loomariigi süsteemist ja Eestis elavatest suurimetajatest; tunneb hambavalemit, hambatüüpe ning hammastiku eripära; tunneb Eesti imetajate koljusid ja oskab neid määrata välistunnuste põhjal; omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: inimene uurib loodust - bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine; bioloogia uurimisvaldkond; selgroogsete loomade tunnused. 

Meetodid:

Vaatlus, mõõtmine, määramine.

Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 7. kl ja gümnaasium Eesmärk: omab ülevaadet loomariigi süsteemist ja Eestis elavatest suurimetajatest; tunneb hambavalemit, hambatüüpe ning hammastiku eripära; tunneb Eesti imetajate koljusid ja oskab neid määrata välistunnuste põhjal; omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: inimene uurib loodust - bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine; bioloogia uurimisvaldkond; selgroogsete loomade tunnused. Programmi käik: koosneb kahest põhiosast -  sissejuhatus teemasse õppekollektsioonide jm visuaalse materjali näitel ja praktikum. Teoreetiline osa: (45 min) ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatika ja bioloogiline mitmekesisus; hammaste tüübid, hambavalem; toitumise eripära koljude ning toitumisjälgede näitel. Praktikum: (45 min): selgitused praktikumi käigu kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine/juhendamine; koljude määramine välistunnuste järgi ning töölehtede täitmine paaris- või rühmatööna (2-4 õpilast). Vahendid: õppekollektsioon, I-Pad, töölehed, nihik (nihkmõõdik), joonlaud, näitlik õppematerjal, erinevad määrajad. Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus, määramine, Eesti imetajad, koljud, vaatlus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020