hunt
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatikast ja bioloogilisest mitmekesisusest; hammaste tüüpidest, hambavalemist, toitumise eripäradest koljude  näitel. Praktikum toimub neljaliikmelistes gruppides.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse koljude õppekollektsiooni, Eesti metsloomade topiste kogu, määrajaid ja IPade.

Praktikumi läbivad teemad: 

 • tutvutakse määramispõhimõtetega;
 • määratakse imetajate koljusid, kasutades Eesti imetajate kojude õppekogu (kobras, ilves, hunt rebane, põder jne);
 • tutvutakse koljude abil hammaste tüüpidega ja määratakse loomade toitumistüübid (rohusööjad, kiskjad, segatoidulised).

Programmi lõppedes leitakse vaadeldud loomaliigid Pernova Loodusmaja topiste kogust ja räägitakse üle nende eluviisid.

 

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste
saab ülevaade loomariigi süsteemist ja teab ning nimetab Eestis elavad suurimetajad;
tunneb hambavalemit, hambatüüpe ning hammastiku eripära;
tunneb Eesti imetajate koljusid ja oskab neid määrata välistunnuste põhjal;
omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid;
väärtustab imetajate mitmekesisust.

Gümnaasium
saab ülevaate Eesti imetajate süsteemist ja kasutab teemaga seonduvat korrektset bioloogiasõnavara;
rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesannet lahendades: teeb ja analüüsib koljude vaatlusi ning määrab määraja abil loomaliigi, toitumisviisi;
väärtustab evolutsioonis tekkinud kohastumusi ja saab aru erinevate imetajate tähtsusest loomariigis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust ja arendab huvi loodusteaduste vastu.

Ainetevaheline lõiming:

III kooliaste

Bioloogia. Bioloogia ainekava  - selgroogsete loomade tunnused; selgroogsete loomade aine- ja ernergiavahetus.

Matemaatka ainekava - kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.

Võõrkeeled - selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust.

Gümnaasium

Bioloogia - evolutsioon ja ökoloogia; organismide energiavahetus.

Matemaatka ainekava - kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.

Toetab loodusained uurimusliku ja probleemõppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: arutelu, vaatlus, mõõtmine, määramine, analüüs, esitlus.

Vahendid: koljude õppekollektsioon, Pernova Loodusmaja Eesti metsloomade topistekogu, I-Padid, töölehed, joonlauad, näitlik õppematerjal, määrajad.

Juhis õpetajale:

Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

 • tutvustatakse ohutusnõudeid, et mitte vigastada koljusid ja ennast;
 • antakse ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatikast ja bioloogilisest mitmekesisusest; hammaste tüüpidest, hambavalemist;
 • toitumise eripäradest koljude näitel;
 • tutvustatakse määramispõhimõtteid.

III kooliaste (õpilased jagatakse gruppidesse):

Praktikum/rühmatöö (60 min):

 • kuni nelja-liikmelistes gruppides määratakse erinevate imetajate koljud ja toitumistüübid määrajate abil;
 • paigutatakse määratud loom imetajatesüsteemi, täidetakse tööleht;
 • teadmised kontrollitakse rühmatöö esitlustena, arutlede, analüüsides ja lisa küsimustele vastates. 

Gümnaasium (õpilased jagatakse gruppidesse):

Praktikum/rühmatöö (60 min): 

 • kuni nelja-liikmelistes gruppides määratakse erinevate imetajate koljud ja toitumistüübid määrjate abil;
 • paigutatakse määratud loom imetajatesüsteemi, täidetakse tööleht;
 • teadmised kontrollitakse rühmatöö esitlustena, arutledes, analüüsides ja lisa küsimustele vastates;
 • tutvutakse imetajate evolutsiooniga;  
 • leitakse imetajate koht süstemaatikas.

Kokkuvõte (15 min):

 • juhendatud ringkäik loodusmaja topisterajal - vaatame üle erinevate ulukite eluviisid, teeme kokkuvõtte õpitust.

Viimati uuendatud:

01.03.2021