žigulide pikk rivi maanteel
Maanteemuuseum

Õppeprogrammis antakse praktiliste tegevuste ja aruteludega ülevaade autotööstuse mõjust keskkonnale. Programm käsitleb auto tootmisel kasutatavaid materjale, nende päritolu, elektriauto akude tootmise ja kasutamise keskkonnamõju, kütuseid ja autode taaskasutust.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
• millistest materjalidest koosneb auto ja oskab hinnata, kui palju maavarasid kulub autotööstuses ning milline on autotööstuse keskkonnamõju,
• millised on erinevad autokütused ja millest neid valmistatakse ning oskab võrrelda nende keskkonnamõju.
Õpilane tunneb mõisteid nafta, fossiilkütus ja taastuv kütus.
Õpilane oskab teha keskkonnasäästlikumaid valikuid transpordivahendite seas.
Õpilane oskab koostöös teiste õpilastega otsida infot ja teha kogutud andmete põhjal järeldusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga: loodusõpetus, keemia, geograafia.

Inimese sõltuvus loodusest ja Maa ressurssidest. CO2 ja keskkonnahoid. Õpilase pere tarbimine ja selle mõju keskkonnale. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ainete ja kehade mitmekesisus. Loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsus igapäevaelus. Õpilase tegevuste võimalik keskkonnamõju ja ökoloogiline jalajälg. Taaskasutus. Erinevad materjalid. Kasvuhooneefekt. Vesinik, hapnik, süsinik, keemilised elemendid ja perioodilisuse tabel. Ühe toote ringlus toorainest taaskasutuseni.

Riigid maailma kaardil ja maavarade paiknemine. Majandusressursid, energiaallikad ja nende kasutamise eelised ja puudused. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Transpordiga seotud keskkonnaprobleemid.

Meetodid:

Meeskonnatöö, video, esitlus, arutelu, võrdlemine, töölehe täitmine, tekstist õige vastuse leidmine.

Meeskonnatöö õppevahendid: tööleht 3–5 õpilase kohta, näituse eksponaadid (elektriauto Zev Seven, pooleks lõigatud BMW, nafta baasil ja muust materjalist valmistatud esemete näidised), vaatluseks vanad autoosad (pliiaku, katalüsaator, tuled, rehvitükk), infotekstid ja fotod eksponaatide juures.

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja osaleb aktiivselt õppeprogrammis, aitab lapsi rühmadesse jagada ning korrale kutsuda, abistab vajadusel õpilasi meeskonnatööde juures. Pärast programmi täidab õpetaja tagasisidelehe.

Õpilasgrupp võiks muuseumisse jõuda 15 minutit enne programmi algust. Õpilaste riietus peaks olema sportlik ja ilmale vastav. Lisavarustust õpilastel vaja ei ole, kõik programmiks vajalikud vahendid on olemas muuseumis.

Toitlustuse soovi korral on võimalik einestada muuseumis Varbuse Teemajas, kuid sel juhul on vaja toit Teemajalt ette tellida. Kaasa võib võtta ka oma toidu ja joogi. Pikniku pidamise võimaluste kohta saab täpsemalt uurida programmi tellimisel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

6€

Lisainfo:

Maksumus: 6 € õpilane. Gruppi saatvad õpetajad pääsevad muuseumisse tasuta: üks täiskasvanu iga 10 õpilase kohta.

Programmi tasu sisaldab muuseumipiletit ja grupp saab programmi lõppedes lisaks iseseisvalt muuseumis ringi vaadata. Sel juhul on vaja külastuseks planeerida vähemalt üks tund lisaaega. Võimalik on tellida ka giiditeenust maksumusega 20 € grupi kohta.

Programm toimub maanteemuuseumis Masinahalli ja Väikese masinahalli näitusemajas, õppeklassis ja liikluskasvatuskeskuses. Meeskonnatöös on vaja liikuda muuseumi vabaõhunäitusel ühest näitusemajast teise. 

Programm ei sobi ratastooliga ning nägemis-, kuulmis-või vaimupuudega osalejatele.

Programmis on olemas tööleht lihtsustatud õppekavaga õpilastele.

 

Läbiviimise koht:

Eesti Maanteemuuseum, Varbuse, Kanepi vald, Põlvamaa

Läbiviimise asukoht:

58.016100154647, 26.913070678711

Maakond:

Põlvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Läbiviijad on Eesti Maanteemuuseumi giid-pedagoog ja haridustöö kuraator, kes on omandanud nii iseseisvalt kui erinevatel koolitustel temaatilisi ja pedagoogilisi oskusi ning kes on antud programmi välja töötanud.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

  • Eesti Maanteemuuseumi külastamise reeglite ja õppeprogrammi tutvustus. Lühike sissejuhtus teemasse ja programmi iseseisvasse meeskonnatöösse, eksponaatidega tutvumine muuseumi Masinahalli ja Väikese masinahalli näitustel (kütmata siseruumid). (15 minutit)
  • PowerPointi esitlus liikluskasvatuskeskuse II korruse õppeklassis. Õppeklassi mineku eel saavad lapsed üleriided ja kotid jätta Masinahalli infokioski nagisse. Esitluse teemad: autotööstus ja mõned faktid; CO2 teke ühe auto tootmisel; lühike ülevaade peamistest toormaterjalidest; keemiliste elementide perioodilisustabel; rehvi tootmine; auto kütused; nafta; elektriauto ja liitiumaku; auto taaskasutus. Videolõigud autode tootmisest enne ja nüüd ning liitiumakude keskkonnamõjust. Esitluse teemaslaidide taustaks toimuvad lühikesed arutelud õpilastega. (30 minutit)
  • Iseseisev meeskonnatöö töölehtedega Masinahalli ja Väikese masinahalli ekspositsioonis. Külma ilma korral on õpilastel vajalik üleriided taas selga panna. Õpilased jaotatakse 3–5 liikmelistesse rühmadesse, rühmadele antakse töölehed ning kirjutusvahendid ja -alused. Töölehtede täitmiseks liiguvad meeskonnad muuseumi näitustel ühest teemapunktist teise ja otsivad infot näituse ekponaatidelt ning infotahvlitelt. Meeskonnatöö teemad: automaterjalid ja nende päritolu, naftast valmistatud esemete sorteerimine; rehvid ja keskkond; erinevate autokütuste plussid ja miinused, elektriautode ajajoon; roheline romula ehk automaterjalide taaskasutus. (40 minutit). Õpilased, kes lõpetavad meeskonnatöö teistest varem, saavad teisi meeskondi oodates tutvuda liikluskasvatuskeskuse interaktiivse ekspositsiooniga.
  • Õppeklassis meeskonnatööde kokkuvõtete tegemine. Üks rühm kannab teistele ette oma töölehe vastused, mida võrreldakse teiste rühmade tulemustega. (20 minutit)

Viimati uuendatud:

08.12.2022