Astangu
Meriliis Kotkas

Programm toimub Tallinnas, Astangu rohealal. See on Tallinna kõige liigirikkam ala, kus lisaks nahkhiirtele elab palju ka liblikaid, kimalasi, linde, kahepaikseid ja roomajaid ning tunne on, nagu oleks maal mitte linnas. Lisaks looduslikule ilule ja
väärtusele, on Astangul ka palju mahajäetud maju ja üle 100 aasta vanused maa-alused tunnellaod – teeme kindlasti tutvust ka ajaloo ja militaarpärandiga. Kõigepealt tutvustab juhendaja päevaplaani, tegevusi ja reegleid turvaliseks liikumiseks pangal ja maa-alustes käikudes. Tõuseme 15 meetri kõrgusele Mäeküla pangale ja tutvume liigirikka loopealse taimestikuga.Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Õppeprogrammi lõpus läheme taskulampidega kõndima maa-alustesse tunnelitesse. Õpime lähemalt tundma nahkhiiri ja nende supervõimeid.

Programmi lõpus teeb juhendaja nähtust kokkuvõtte ja lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad õppepäeval teada said.
Igal õpilasel peab eraldi kaasas olema valgusallikas – pealamp, taskulamp või äärmisel juhul telefoni taskulamp. Palume ka lõuna kaasa võtta.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Juhis õpetajale: iga osaleja peaks kaasa võtma kas taskulambi või pealambi.
Soovitav kaasa võtta ka istumisalus. Õpetaja aitab hoida korda ja gruppi koos ning
jälgib, et õpilased panga servale liiga lähedale ei satuks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema - keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad. II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana, määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Õuesõpe, avastusõpe.

Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit, luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas.

Juhis õpetajale:

Juhis õpetajale: iga osaleja peaks kaasa võtma kas taskulambi või pealambi.
Soovitav kaasa võtta ka istumisalus. Õpetaja aitab hoida korda ja gruppi koos ning
jälgib, et õpilased panga servale liiga lähedale ei satuks.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

NB! Programmile saab tulla ka ühistranspordiga, buss nr 24A

Algus ja lõpp: Kadaka tee 191 parkla 

Läbiviimise koht:

Algus ja lõpp: Kadaka tee 191 parkla (kohale saba ka ühistranspordiga, buss nr 24A)

Läbiviimise asukoht:

59.404387833023, 24.624619698828

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Meriliis Kotkas - bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Läbinud Tartu Ülikooli pedagoogikakursuse. Töötab ka matkajuhina.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Uus Astangu programm
Author:
Meriliis Kotkas
Uus_Astangu_programm_Meriliis_Kotkas.docx(21.52 KB)

Kirjeldatakse programmi.

Pikk kirjeldus:

10 min sissejuhatus ja päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks pangal,
gruppide moodustamine.
2 h 10 min aktiivõpe, küsimustele vastamine, taimede otsimine ja määramine,
ülesannete lahendamine.
30 min lõunapaus, kaasa võetud toidu söömine.
10 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine, lõpuring, auhindade jagamine.

Viimati uuendatud:

02.04.2022