Riimi meri
Kait Kleemann

Programm tutvustab aastaajalisi muutusi looduses. Selle esimeses osas toimub õppekäik metsas ja mere ääres. Õpitakse tundma aastaajaga seotud märke eluslooduses. Ühiselt tehakse lihtsamaid ilmavaatlusi. Metsas toimuvad liikumismängud. Üheskoos õpitakse loodust tunnetama erinevate meeltega. Programmi keskel toimub söögi- ja mängupaus. 

Programmi teine pool toimub jahedal aastaajal õppeklassis, sooja ja ilusa ilmaga looduskooli hoovis või väliklassis.  Õpitakse tundma metsloomade elu metsas, samuti paiga- ja rändlindude elu. Lapsed osalevad nii liikumismängudes kui ka piltide sorteerimise ja rühmitamisega seotud ülesannetes. 

Programmi kokkuvõte tehakse ringis, kus iga laps nimetab ühe uue teadmise. 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

- laps oskab tähele panna ja nimetada looduses toimuvaid aastaajalisi muutusi;
- laps oskab kirjeldada looduses olevaid värve, helisid ja lõhnu.
- laps oskab kirjeldada väljas olevat ilma

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab "Alushariduse õppekava" valdkonna "Mina ja keskond" õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist. 

§ 17. Valdkond "Mina ja keskkond"

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Programmi käigus pööratakse tähelepanu looduse hoidmisele (hoiame looduses vaikust, ei häiri metsloomi ja linde, hoiame puhtust)
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses (programmi käigus õpib laps tähele panema aastaajalisi muutusi, erinevaid ilmastikunähtusi ning taimede ja loomade kohastumusi). 

Programmi käigus areneb laste eneseväljendusoskus ("keel ja kõne") ning võrldusoskus ("Matemaatika" -  võrdlus "suurem-väiksem", "rohkem-vähem" jne). 

Meetodid:

Programmi käigus kasutatakse järgmisi õppemeetodeid:

- loodushelide, värvide ja lõhnade tunnetamine eri meeltega;

- liikumismängud;

-loodusvaatlused töölehtede abil (3-4 liikmelistes rühmades)

- looduses olevate objektide võrdlemise ja rühmitamisega seotud ülesanded.

Õppevahendid: kirjutusvahend, kirjutusalused, luubid, töölehed, binoklid (linnuvaatluseks sobival aastaajal), kiletatud pildid metsloomade ja lindude kohta, slaidiprogramm looduskeskuses. 

Juhis õpetajale:

Looduskeskusesse tulevad lapsed peavad olema ilmastikule vastavalt riides. Kuna asume mere ääres, siis on siin tuulisem kui lasteaia juures. Looduses liikumiseks on vajalikud kummikud. Et lapsed suudaksid keskenduda, on vajalik väike võileib või puuvili. Teed saame soovi korral teha kohapeal.

Erivajadusega lapsed saavad programmi tegevustes osaleda. Looduskeskuses on olemas kaldteed ja inva-wc. Palume lastega kaasas olevatel õpetajatel õppeprogrammi jälgida ja vajadusel lapsi abistada. Oleme tänulikud, kui täidate peale programmi lõppu elektroonilise tagasisideankeedi, mis aitab meil selle sisu paremaks muuta.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

200€

Lisainfo:

Ühe rühma õppeprogrammi maksumus on 200 eurot. Kahe rühmaga tulles on programmi hind 180 eurot programmi kohta. 

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.996396, 23.7032174

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Programmi läbiviivate juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel https://www.silmalk.ee/kontakt/.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus (15 min). Lapsed saavad tuttavaks juhendajaga ning saavad teada, millised tegevused ees ootavad. Toimuvad meeltega seotud harjutused, mille kaudu häälestatakse end loodusesse minekuks. 

2. Õppekäik metsas ja rannas (45 min). Lapsed tutvuvad metsas ja rannas looduses valitsevate märkidega. Loodusvaatlused toimuvad 3-4 liikmelistes rühmades. Vaatluslehel olevate piktogrammide abil õpitakse kirjeldama, milline on tänane ilm. Teeme peatused puude, rohttaimede, sammalde ja sipelgapesa juures. Kevadel ja sügisel vaadeldakse ka merel olevaid linde. Loodusvaatluste põhjal uurime, kuidas see aastaaaeg erinevaid elusolendeid mõjutab. Vaatluste juures on abiks piktogrammidega tööleht, mis aitab lastel läbi valikuvariantide õige vastuseni jõuda. Lapsed otsivad vaatluslehe abil loodusest esemeid, mis on konkreetse aastaajaga seotud. Õppekäigule järgneb söögi- ja puhkepaus. 

3. Õppetund metsloomade ja lindude elust (40 min). Õppeklassis tutvustatakse piltide abil paiga- ja rändlinde. Peale seda toimuvad liikumismängud, mille kaudu kinnistatakse teadmisi  eluslooduse kohta. Sooja ilmaga toimuvad need õues, halva ilmaga õppeklassis. 

4. Tagasisidering (15 min). Ühises ringis korratakse üle õpitu. Iga laps toob välja ühe uue asja, mis ta looduse kohta teada sai. 

Viimati uuendatud:

05.04.2021