Käsmu kivikülv
Kauri Kivipõld

Kõigepealt tutvustab juhendaja õpilastele päevaplaani, looduses liikumise reegleid ja ülesannet. Seejärel õpitakse kaardi ja kompassi abil orienteerumist. See on oluline, sest Käsmu metsas ei ole igal pool levi ja tulebki hakkama saada ilma kaasaegsete tehniliste vahenditeta. Siis toimub vestlus ohutust liikumisest metsas ja käitumisest erinevate probleemide puhul. Seejärel jagunevad õpilased gruppideks, iga grupp saab kaardi ja kompassi ning nad lähevad loodusrajale, et otsida kaardi ja kompassi abil üles peidetud märgid. Märkide leidmiseks tuleb osata kasutada kompassi ja tunda puulliike. Grupid peavad meelde jätma, mis järjekorras nad märgid üles leidsid, sest hiljem saavad nad šihvri, mille abil mõistatavad ära, mis sõna leitud märgid kokku annavad. See grupp, kes kõige esimesena õige sõna välja mõtleb, on võitja.

Lõpus toimub lõpuring, kus kõik osalejad saavad anda tagasisidet ning autasustatakse võitjaid.

Seejärel saavad õpilased süüa kaasa võetud toitu.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab maastikul liikuda kaardi ja kompassi abil, teha meeskonnatööd, kuulata kaaslaste arvamusi, selgitada oma seisukohti. Õpilane tunneb looduses liikumise reegleid, kuidas käituda keskkonnahoidlikult ja ise mitte ohtu sattuda.
Õpilased tunnevad tähtsamaid Käsmus kasvavaid puuliike. Õpilased oskavad väärtustada loodust ja keskkonda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Geograafia: 2.3.4.1. kaardiõpetus. 

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad arvutamisoskust, õpivad meeskonnatööd, kaardi ja kompassiga orienteerumist ja saavad ka füüsilist treeningut.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda.

Meetodid:

Maastikumäng, grupitöö, kaardi ja kompassiga orienteerumine

 

Töövahenditeks on kaardid ja kompassid, töövahendid annab juhendaja.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest tuleb liikuda loodusmaastikul.

 

Läbiviimise koht:

Looduses, Käsmu poolsaarel. Liigutakse mööda metsaradu, rada teeb ringi.

Läbiviimise asukoht:

59.606136550204, 25.911393380469

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda programmi läbi viinud alates 2016. aastast.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

10 min juhendaja tutvustab päeva, ülesannet ia looduses liikumise reegleid;

20 min õpitakse kasutama kaarti ja kompassi; 

90 min õpilased lähevad gruppidena metsarajale, kus otsivad peidetud märke;

20 min õpilased lahendavad leitud märkide abil ülesande;

10 min lõpuring ja võitjate autasustamine;

30 min kaasavõetud toidu söömine.
 

Viimati uuendatud:

02.04.2021