Padise klooster
Ilme Parik

Haridusprogrammi käigus on võimalik tutvuda Padise kloostriga ja mõista selle rolli keskaegses ühiskonnas. Õpilased saavad giidituuri käigus ülevaate keskaegsest ühiskonnakorraldusest ja kloostrite rollist. Munkade argielu kirjeldused ja põnevad faktid aitavad ehedas keskkonnas kinnistada ajalootundides õpitut.

Kloostriga tutvumisele järgneb praktiline töötuba külastuskeskuses. Töötoad on inspireeritud munkade ajaloolistest tegevustest.

Haridusprogramm toetab nii loodusvaldkonna kui ka sotsiaalainete õpiväljundeid ja on mõeldud II, III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

II kooliaste
Programmis osalenud õpilane:
- mõistab Padise kloostris näitel, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ning tagajärjed;
- tunneb mõisteid, lühendeid – sajand, aastatuhat;
- oskab keskenduda ülesannete täitmisele, oskab suunamise abil teha rühmatööd;
- analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi.

III kooliaste
Programmis osalenud õpilane:
- teab Padise kloostris aset leidnud minevikusündmusi ja tunneb keskaegset eluolu;
- oskab lahti seletada mõisteid: preester, munk, nunn, klooster;
- teab kiriku osa keskaja ühiskonnas;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid.

Gümnaasium
Programmis osalenud õpilane:
- tunneb ajalugu ajastule omaste sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;
- mõistab ajaloosündmuste olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi;
- oskab analüüsida kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust;
- teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sotsiaalainete lõiming loodusainetega – keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamine.

Meetodid:

ekskursioon, vaatlused, rühmatöö, praktiline tegevus, arutelu.

Juhis õpetajale:

  • Enne programmis osalemist peaks õpetaja eelhäälestama lapsed õppeprogrammile ja rääkima juhendajaga läbi, kas on programmile mingisuguseid erisoove (nt grupp soovib peale õppeprogrammi süüa koolist kaasa võetud toitu);
  • osalejatele soovitame ilmastikukindlat riietust ja maastikul kõndimiseks sobivaid jalanõusid;
  • juhul, kui õppijate seas on liikumispuudega õpilasi, palume sellest juhendajat eelnevalt informeerida;
  • liikumispuudega õpilastel on võimalik kloostris ja külastuskeskuses kasutada invatõstukit, külastuskeskusesse pääsemiseks on olemas kaldtee;
  • programmi lõppedes palume õpetajal anda programmi juhendajale õppekäigu kvaliteeti puudutavat suulist tagasisidet.

Õppeprogrammi ajal ootame õpetajalt eelkõige erivajadustega õpilaste õppimise toetamist, kuid ka empaatilist õppeprotsessi toetamist vastavalt vajadusele.

Õppeprogrammile järgneval päeval oleks hea lasteaias/koolis teema kinnistamiseks  õpitut meenutada.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Võtame vastu ka väiksemaid ja suuremaid gruppe. Programmi hind ühe osaleja kohta on 10€. Gruppi saatvatele õpetajatele on programm tasuta.

Läbiviimise koht:

Padise klooster

Läbiviimise asukoht:

59.226336, 24.14295

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi Padise kloostri giidid Kadi Trepp ja Marje Kidron (loodusteaduste bakalaureusekraad ja teoloogia magistrikraad).

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Arheoloogilised leiud, kirjalikud allikad ja ajalooline kontekst on aidanud rekonstrueerida Padise kloostri elanike elu-olu ja suhteid ümbruskonnaga.

Kaks tundi kestev haridusprogramm algab ringkäiguga kloostris, kus giid räägib Padise kloostri tekkeloost ja selle seosest loodusliku elukeskkonnaga. Põhjalikumalt peatutakse  munkade eluolul ning kloostri rollil keskaegses ühiskonnas.

Teoreetilisele osale järgneb rühmatöö, kus õpilased saavad kloostri avastamisega seotud grupiülesandeid. Ülesanded suunavad õpilast koostööd tegema, kaardi abil orienteeruma, küsimustele vastuseid otsima ja keskaegset eluolu ja ajaloosündmustikku mõistma. Saadud teadmisi ja avastusi jagatakse teistega rühmatööde esitluste käigus. (Kokku 1h)

Programm jätkub töötoaga kloostri külastuskeskuses. Töötoad on inspireeritud munkade eluolust kloostris. Valida on võimalik 4 erineva töötoa vahel. (Kokku 1h)

Töötubade kirjeldused

Kloostritel on olnud ajaloos tähtis roll käsikirjade kopeerimisel ja kirjasõna levitamisel. Nii oli see ka Padise kloostri tegutsemise ajajärgul XIV-XVI sajandil, mil valitsevaks kirjastiiliks oli kogu Euroopas kujunenud gooti kiri. Gooti kõrgperioodi käsikirju iseloomustab rohke kulla kasutamine suurtähtede kujundamisel ja rikkalik suurtähtede ja käsikirja servade kaunistamine. Munkade tegevusest inspireerituna pakume “Puidule põletuse” töötuba.

Kloostritel on olnud oluline roll kanda ka põllumajanduse edendamisel. Nii mesinduse kui ka taimede kultiveerimisega on Padise kloostris tegeletud. Sellega seoses on meie töötubade valikus “Mesinduse töötuba” ja “Ürditöötuba”.

Puidule põletuse töötuba

Puidule põletuse töötoas räägitakse sissejuhatuseks munkade rollist raamatute kirjutamisel, tutvutakse gooti tähestiku ja kaunistatud suurtähtedega. Seejärel saavad osalejad  pürograafia (puidule põletus) tehnikat kasutades kujundada endale puidust aluse. Kujundamisel on võimalik kasutada erinevaid šabloone ja kopeerida kaunistatud suurtähti.

Mesinduse töötuba

Töötoa teoreetilises osas saadakse teadmisi mesilaste elust ja tähtsusest. Tutvutakse mesiniku töövahenditega ning uuritakse erinevaid mesindussaadusi.

Praktilises osas valmistatakse mesilasvahast küünal ja mesilasvaha sisaldav salv.  Küünla valmistamisel kasutatakse kastmismeetodit, mille käigus kasvatatakse küünalt ümber tahi kiht kihilt. Salvi valmistades tutvutakse salvide valmistamise põhitõdedega, räägitakse salvide põhilistest komponentidest – nende päritolust ja omadustest. Samuti tutvutakse salvides kasutatavate eeterlike õlidega. Iga osaleja saab kaasa isevalmistatud küünla ja huulesalvi.

Ürditöötuba

Ürditöötoas tehakse tutvust erinevate kloostrites kasvatatavate maitsetaimedega. Lapsed saavad ürte maitsta, nuusutada ja uhmris peeneks hõõruda. Väikestes gruppides valmistatakse ürtidest degusteerimiseks  dipikastmeid. Saadud kogemustele tuginedes valmistatakse endale koju kaasa meelepärastest ürtidest ürdisool.

Viimati uuendatud:

16.03.2022