placeholder

Programmi käigus saadakse põhjalik ülevaade loodusressursside nagu liiva, turba, joogivee, tehnoloogilise vee ja põlevkivi kasutamise kohta ning selle mõjust Kurtna järvestikule (maastikukaitsealale). Vee-elustiku uurimine ja magevee vaatlus annab lastele vastuse – miks on vaja väärtustada bioloogilist mitmekesisust. Programm toob selgelt välja loodussäästliku eluviisi ja säästva majanduse arendamise olulisuse.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Teab kuut loodusressursside kasutamise viisi
 Oskav teostada maastiku vaatlusi
 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid.

Gümn ökoloogia: Keskkonnakaitse. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Meetodid:

paikvaatlused, maastiku mõõtmised, vee andmete mõõtmised sensoritega, vee analüüs, võrdlused, arutelud

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: mõhnadega maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav kerge liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

360€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.
Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kurtna järvestik

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

28.08.2020