placeholder

 Praktilise töötoa käigus tutvutakse toiduainete tervise- ja keskkonnamõjuga ning analüüsitakse toiduainete koostist ohtlikke lisandite poolt, selgitatakse välja, kuidas keskkonnateadlik tarbija saab vältida ohtlikuid e-lisaaineid ja teha mõtestatud valikuid. Osalejad otsivad pakenditelt ja tunnevad ära Eestis enamlevinud mahemärgiseid. Mahetoidu ja tavatoidu erinevustega tutvumine ja mahemärgiste äratundmise praktiline kogemus aitavad mõista oma tarbijavaliku ja keskkonna-ning terviseseisundi seoseid. 

Study result:

õpilane:
oskab:
-leida pakendil info toidu lisandite kohta
- otsida toodelt ja ära tunda enamlevinud mahemärgiseid
- seostada oma igapäevase tarbijavalikuid toidutööstuse keskkonna mõju
vähendamisega
- töötada rühmas
teab:
- kahjulikke e-ainete nimed eesti ja vene keeles ja nende negatiivne mõju
tervisele
- kuidas teha mõtestatud valikuid
- mahepõllumajanduse põhimõtteid ja sellega seotud eestikeelset sõnavara
hindab: Oma tervist ja keskkonna ja tunneb vajadust oma tarbimise
harjumustega inimtegevuse negatiivset mõju vähendada.

Interdisciplinary integration:

Läbivad teemad: 2. Keskkond ja jätkusuutlik areng 5. Teabekeskkond 7.Tervis ja ohutus III kooliaste 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus. gümnaasium Bioloogia: Ökoloogia; Keskkonakaitse. Geograafia : 2.2.4.3 Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid

Methods:

Veebirakendus, võrdlemine, rühmatöö, diskussioon Töötoa osalejad jagatakse gruppideks (5-7 liiget) Praktilise grupitöö käigus ühe toiduaine näitel tutvutakse selle olelusringi ja keskkonnamõjuga ning analüüsitakse toiduainete koostist. Osalejad õpivad toodetelt leida ja äratunda enamlevinuid mahemärgiseid

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

1,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

170€

Additional info:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Place of performance:

klassiruumis Sillamäel või Sillamäe Keskraamatukogu ruumides; kokkuleppel ka koolis väljaspool Sillamäed

Program performer:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Language:

Vene keel

Last saved:

10.06.2020