õpilased pangametsas
Anne-Ly Feršel

Programm tutvustab Eesti looduskaitsesüsteemi põhimõtteid. Läbi aktiivtegevuste saavad osalejad teada looduskaitse ajaloost, Eestimaa loodus- ja kaitseväärtustest, tunnevad kaitsealade tüüpe ja vööndeid. Arutletakse kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu süsteemi.  Õpilased oskavad märgata ja teada anda keskkonnarikkumistest. Soovi korral lisandub programmile õppesõit, mille käigus kordame loengus saadud teadmisi ja tutvume praktiliselt Alutaguse rahvuspargi, Ida-Virumaa kaitsealade ja üksikobjektidega. 

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliastmes

Õpilane oskab:
- põhjendada looduskaitse vajalikkust;
- nimetada ja näidata kaardil kuus Eestimaa rahvusparki, mõningaid enda kodumaakonna kaitsealasid ja nimetada kaitsealade väärtuseid (kaitsealuseid liike, maastikulist eripära jms).

Õpilane teab:
- inimtegevuse mõju meid ümbritsevale loodusele sh kaitsealadele;
-looduskaitse üldisi põhimõtteid;
- looduses viibimise mõju tervisele.
Õpilane väärtustab:
- elurikkust

III kooliastmes ja gümnaasiumis õpilane lisaks eelnevale:
- oskab kasutada Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendust;
- teab looduskaitse ajalugu ning mõistab põhjalikumalt looduskaitse süsteemi.
Täiskasvanud
- oskab kasutada Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendust;
- teab looduskaitse ajalugu ning mõistab põhjalikumalt looduskaitse süsteemi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ - Loodusõpetus:   2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ - 2.2. Bioloogia, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium: Ainevaldkond „Loodusained“ – 2.1  Bioloogia, 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“, Keskkonnakaitse. 

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia.

Meetodid:

Kasutatavad meetodid:
- slaidiesitlus ja arutelu                                                                       

 - maakonna kaardiga puzzle kokku panemine meeskonnatööna   

 ksikobjektide leidmise pildimäng kaardilt meeskonnatööna
- töölehtede täitmine individuaalselt või paari kaupa. Töölehed on juhendaja poolt.
Töölehed on koostatud vastavalt vanusegrupile, maakondlikule eripärale ning programmi läbiviimisele (kas ainult loeng või ka õppesõit.

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised looduskaitse teemal aktiveerida.

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.


Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.
 Õppesõidu korral Ilmastikule vastav riietus ja maastikule sobivad jalanõud. Kooli poolt toitlustuse organiseerimine.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

60 min kuni 6 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Õppeprogramm sobib kerge puudega osalejatele, kuid palume sellest programmi läbiviijat kindlasti teavitada.

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus (Keskkonnaamet), kool

Läbiviimise asukoht:

59.095143812274, 27.316405197117

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel, Mariia Smelska

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Programm koosneb kahest osast. Tellida võib nii ühe kui ka mõlemad osad.

Õppeprogrammi on võimalus läbi viia 60 min  loenguna. Soovi korral lisandub loengule õppesõit Alutaguse rahvusparki või teistele kaitsealadele. Õppesõidu pikkus (2-5 tundi) sõltub sellest, mis kaitsealasid kooli soovib külastada.


Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (10 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;
- arutelu käigus aktiveerime eelteadmised looduskaitse teemal.

 

TEGEVUSTE KÄIK (40 min)   
- slaidiesitlus ja arutelu: looduskaitse ajaloo tutvustus, looduskaitse korraldamise põhimõtted Eestis, kaitsealade tüübid ja vööndid, kaitstavad objektid ja elupaigatüübid, Maa-ameti looduskaitse kaardirakenduse (Looduskaitse, Natura 2000) abil Eesti ja lähemalt maakonna looduskaitsealadega tutvumine; keskkonnarikkumiste märkamine ja teavitamine riigiinfo telefonil 1247.
- töölehtede täitmine: paari kaupa töölehtede täitmine, millele järgneb arutelu.

KOKKUVÕTE (10 min)
- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi looduskaitse valdkonnas ja toob välja, kuidas tema saab panustada looduse kaitsmisse.

Õppesõidu tellimisel järgneb sissejuhatus järgnevatesse tegevustesse. Õppesõidu pikkus,  külastatavad objektid, marsruut lepitakse looduskeskusega kokku õppeprogrammi tellimisel. Õppesõiduga seotud kulud kannab programmi tellija. 

Viimati uuendatud:

26.09.2022