Õpilased jänese jälge uurimas
Kauri Kivipõld

Sissejuhatavas vestluses tutvustab juhendaja päevaplaani, selgitab ülesandeid ja räägib ohutuse tagamisest loodusrajal ning looduses käitumise reeglitest, räägitakse, missugust kahju toob keskkonnale prügi metsa jätmine. Õpilased jagatakse kaheliikmelisteks võistkondadeks. Iga võistkond saab kompassi ja kaardi. Kõigepealt õpitakse ühiselt kaardi ja kompassi abil orienteerumist. Seejärel lähevad võistkonnad täitma prooviülesannet - otsivad kaardi ja kompassi abil üles QR koodid tekstidega merereostuse, metsaraie jm keskkonnaprobleeme käsitlevate teemadega ning vastavad küsimustele. Need grupid, kes on ülesandega toime tulnud ning saavad hakkama kaardi ja kompassi abil orienteerumisega, võivad minna iseseisvalt õpperajale, kus nad otsivad kaardi ja kompassi abil metsa peidetud küsimusi, mis puudutavad Käsmu loodust - taimi, loomi, samblaid, samblikke, geoloogiat ja keskkonnakaitset. Küsimustele vastused leitakse loodusest ja infotahvlitelt. Lõpuks juhendaja kontrollib vastuseid ning arutab need õpilastega läbi. Parimaid vastajaid tunnustatakse. Seejärel toimub lõpuring, mille jooksul kõik osavõtjad räägivad paari sõnaga, mida uut nad täna õppisid ja saavad anda ka tagasisidet programmi kohta. 

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilased tunnevad Käsmu loodust ja teavad, mis on rannikualade olulisemad keskkonnaprobleemid, teavad, kuidas jääaeg on Käsmu loodust kujundanud, kuidas inimene oma tegevusega keskkonda mõjutab. Õpilased oskavad leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, paranenud on funktsionaalne lugemisoskus. Õpilased oskavad leida looduses kaardi ja kompassi abil õige tee ning otsida kompassi abil üles peidetud küsimused. Õpilased tunnevad tähtsamaid Käsmus kasvavaid puuliike, seal elavaid linde, teavad, mis vahe on samblal ja samblikul, mis on hiidrahn.
Õpilased tunnevad looduses liikumise reegleid, oskavad käituda keskkonnahoidlikult ja väärtustavad keskkonda. Oskavad teha meeskonnatööd.

Междисциплинарная интеграция:

II kooliaste loodusõpetus: mets elukeskkonnana, elurikkuse kaitse metsas, säästva majanduse põhimõtted, Läänemeri elukeskkonnana, Läänemere reostumine ja kaitse - Läänemere reostumise põhjused ja kaitsmise võimalused. Mere ja ranniku elustik, iseloomulikud liigid ja nendevahelised seosed. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed, kohastumine keskkonnatingimustega. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia: kaardiõpetus, geoloogia. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused - õpilane seostab selgroogsete loomade välistunnuseid nende elukeskkonnaga, analüüsib erinevate meelte olulisust sõltuvalt elupaigast ja eluviisist.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased saavad teadmisi looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ja arvutamisoskust, õpivad meeskonnatööd, kaardi ja kompassiga orienteerumist ja saavad ka füüsilist treeningut.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ja väärtustab jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

Методы:

Kasutatavad aktiivõppemeetodid on maastikumäng, avastusõpe, arutelud.

Õppevahendid: kaardid, kompassid, kirjutusalused, töölehed ja pastakad antakse õpilastele programmi alguses ja korjatakse kõik peale töölehteda programmi lõpus jälle kokku. Õppevahendeid palume hoida, et ka teised õpilased neid kasutada saaksid.

Руководство для учителя:

Õpetajalt ootame kõigepealt õpilaste informeerimist õppeprogrammist, et see toimub välitingimustes, et programmi jooksul on tarvis liikuda metsaradadel. Õpilastel peaksid seljas olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised ja mugavad, sportlikud jalanõud. Vihmase ilma korral ka midagi vihma eest kaitseks. Jook ja võileib võiksid kaasas olla. Ohutuse tagamiseks peaksid õpilastel kaasas olema laetud mobiiltelefonid.

Kui klassis on erivajadusega õpilasi või õpilasi, kellele kõik programmi tegevused mingil põhjusel ei sobi, Palume kindlasti sellest eelnevalt teada anda, et oskaksime programmi läbiviimisel sellega arvestada. 

Rajale lähevad õpilased iseseisvalt, aga õpetajad võivad soovi korral samuti programmist osa võtta. Pärast programmi lõppu saavad õpetajad endale programmi käigus täidetud töölehed, et soovi korral programmis õpituga koolis jätkata.

Õpetajad saavad tagasisidet programmi kohta anda suuliselt pärast programmi, programmi tagasiside lehe kaudu või kodulehe tagasiside vormi kaudu. Tagasiside põhjal korrigeerime programmi pidevalt.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Võimalik on vastu võtta 2 klassi korraga 2 juhendajaga, rada ei sobi läbimiseks ratastooliga. Programm sobib kõige paremini 5. - 9. klasside õpilastele.

Söömiseks peaksid oma võileivad kaasas olema, aeg söögipausiks on planeeritud.

Programm toimub Käsmu õpperajal. Rada kulgeb põhiliselt mööda sissetallatud metsaradu. Pinnas võib olla konarlik, kohati on tarvis minna rohu sisse, rohi võib olla märg. Seega riietus ja jalanõud peaksid olema ilmastikule sobivad. Rada on ratastooliga raskesti läbitav, sellepärast ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Ohutuse tagamine: õpperada on läbimiseks ohutu, äraeksimise vältimiseks on rada tähistatud puudele tõmmatud värvitriipudega. Ärapööramiskohtadel on suunaviidad. Õpilased saavad kaasa kaardi ja kompassi ning enne rajale minekut täidavad ülesande, mille täitmisega näitavad, et on kaardi ja kompassiga liikumise selgeks saanud. Õpilastele antakse juhendaja telefoninumber, et nad saaksid probleemide korral ühendust võtta. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Место проведения:

Programm viiakse läbi Käsmu õpperajal. Kogu programm toimub vabas õhus. Õpperada on tähistatud puudele tõmmatud märkidega, on varustatud suunaviitade ja infotahvlitega. Läbitakse 2,5 km pikkune rada, mis teeb ringi - algus- ja lõpppunkt on ühes kohas.

Место исполнения:

59.607526130987, 25.919633126563

Исполнитель программы:

Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda programmi läbi viinud alates 2017 aastast.

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Päevakava:

' 15 - 20 min - õppepäeva tutvustus. kaardi ja kompassi kasutamise juhendamine, gruppideks jagunemine. Instueerimine ohutuks liikumiseks looduses ja keskkonnahoidlikuks käitumiseks loodusrajal.

* 15 - 20 min - grupid otsivad kaardi ja kompassi abil lähiümbrusest sinna peidetud QR koodid tekstidega, millest leiavad vastused esimesele ülesandele. Sellel ülesandel on 2 eesmärki - ülesande edukas täitmine näitab, et õpilane on aru saanud, kuidas kaardi ja kompassiga orienteeruda ning valmis iseseisvalt rajale minekuks ning samal ajal saab infot Läänemerd ohustavate keskkonnaprobleemide kohta.

* 80 - 90 min - maastikumäng keskkonnaalaste küsimuste otsimiseks õpperajal kaardi ja kompassi abil ja neile vastamine.

* 30 min - vastuste kontrollimine ja arutelu. Kokkuvõtete tegemine päevast, lõpuring, tagasiside andmine.

* 30 min - kaasa võetud toidu söömine.

 

Последнее обновление:

01.04.2021