Õppeprogrammid

Programmi käigus vaadeldakse Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi jugasid, Nõmmeveski hüdroelektrijaama varemeid, Joaveski puupapivabriku varemeid, Nõmmeveski kanjonorgu ja Vasaristi karstinähtusi.

Programmi käigus tuletatakse koolis õpitu põhjal meelde Maa arengu põhietappe. Õppekäigul käsitletakse seda konkreetsemalt Pandivere kõrgustiku näitel, samas tutvutakse ka kivimite ja fossiilide näidistega.

Õppeprogrammi käigus liigutakse tahvelarvutis avaneva virtuaalse kaardi abil Puhta Vee Teemapargi õpperajal. Õpilased otsivad ja läbivad 15 vaatluspunkti, loevad ruutkoodi abil avanenud teavet ja vastavad küsimustele.

Õppeprogrammi käigus tutvutakse geoloogia põhimõistetega Pandivere kõrgustiku näitel. Tutvutakse Pandivere kõrgustiku kui ühe veerežiimi kujunemise seisukohalt ning põllumajanduslikult olulise piirkonnaga Eestis.

Õppematerjalid

Vett kui elukeskkonda ning Läänemerega seotud liike tutvustav programm 8.-9. klassile (muukeelsetele lastele).