Kübassaare
Eveli Jürisson

Programmi käigus tutvume Saarte Geopargi loodusväärtuste ja kultuuripärandiga ning Saare maakonna saarte kujunemislooga. Teeme ajarännaku läbi erinevate ajastute Siluri ajastusse ning otsime „geoloogia raamatu“ abil Siluri jälgi tänapäevast. Räägime kivimitest ja nende tekkest ning kivimiringest. Avastame seoseid elus ja eluta looduse vahel.

Matkame, avastame, arutleme, otsime, mängime ning veedame mõnusa, aktiivse ja hariva päeva Saaremaa kaunis looduses.

Tegemist on nn rätsepprogrammiga,mis koostatakse vastavalt tellija valitud marsruudile ja sihtrühmale.

Programm on kohandatav erinevatele Saare maakonna pankadele, lisaks külastame marsruudile jäävaid vaatamisväärsusi. Kui programmi tellijal on soov kindlat Saaremaa piirkonda külastada, siis koostame programmi vastavalt soovitud piirkonnale.

Marsruutide näited:

 • Matk Kübassaarel (4-5 km)
 • Kaali-Ninase, sisaldab Kaali külastuskeskuse külastust, matka Ninase pangal 1,5 km (sisaldab bussisõitu 45 minutit, mille käigus toimub "ajarännak")
 • Kaugatuma-Ohessaare-Sõrve säär, jalgsimatk kokku umbes 1,5 km, ühest asukohast teise liigutakse bussiga, soovi korral Sõrve tuletorni ja keskuse külastus, piletid tuleb osalejatel endal osta.

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilane:
1) õpib tundma oma kodukoha (Saaremaa, Eesti) kujunemislugu;
2) omab ülevaadet Maa ajastutest, elus ja eluta looduse muutumisest ja kujunemisest;
3) õpib märkama Siluri ajastu jälgi Saaremaal;
4) teadvustab elus ja eluta looduse seoseid;
5) õpib tundma ja märkama erinevaid kivimeid ning kivimite ringet;
6) õpib märkama fossiile ning teab nende kujunemislugu;
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK loodusõpetuse teemad:

 • Organismid ja elupaigad
 • Minu kodumaa Eesti
 • Elu mitmekesisus Maal
 • Pinnavormid ja pinnamood
 • Eesti loodusvarad
 • Elus- ja eluta looduse seosed

PK bioloogia teemad:

 • Kooslused, organismidevahelised suhted
 • Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Läbiv teema:

 • Keskkond ja jätkusuutlik areng
 • Tervis ja ohutus

Lõiming:

 • Eesti keel ja kirjandus
 • Matemaatika
 • Ajalugu
 • Geograafia
 • Muusikaõpetus
 • Kunstiõpetus

Meetodid:

 • Saarte Geopargi infostendid
 • Ajarännak, ajastuid tutvustavad pildid
 • Kivimite ja kivististe näidised
 • Kivimite teket tutvustav infomaterjal, kivimitekk
 • Fossiilide bingo (rühmatöö või individuaalne, sõltub rühma suurusest)
 • Luubid, igale osalejale
 • Haiku kirjutamine, tööleht, kirjutusvahendi (individuaalne)

Õppemeetodid: põhimõistete defineerimine, näitlikustamine, suunatud arutelu, rühmatöö (otsimisülesanded), keskkonnamängud (valitud vastavalt vanuserühmale) 

Juhis õpetajale:

Enne programmile tulekut instrueerida osalejaid riietuse osas. Vajalikud ilmastikukindlad riided, matkamiseks sobivad kinnised ja mugavad jalanõud, müts ja sall. 

Kaasa piknikusöök, mis on pakitud nii, et saaks jagada seljakottidesse ja võtta kaasa matkale.

 

Õppeprogrammi alguses tutvustab juhendaja looduses viibimise ning programmil osalemise reegleid. Õpetaja ülesanne on tagada programmi jooksul reeglite järgimine ning üldine distsipliin. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmi tellimisel palume teavitada, kui rühmas on erivajadusega õpilane, siis saame vajadusel marsruudi sobivaks kohandada.

 

Läbiviimise koht:

Saare maakond

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Eveli Jürisson, omab pikaajalist kogemust loodushariduslike õppeprogrammide läbiviimisel (Saadjärve looduskool, Muraste looduskool, Saarte Geopark). On töötanud loodusainete õpetajana Vanalinna Hariduskolleegiumis.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi üldine ülesehitus ja teemade käsitlemisele planeeritud aeg:

 1. Tutvumine, ülevaade programmi tegevustest ja päevakavast, sh marsruut, reeglite tutvustamine (15 minutit)
 2. Saarte Geopargi tutvustus (10 minutit)
 3. Kivimid ja kivimite ringe (30 min) tutvumine kivimiringega, kivimitekk, vaatlus- ja otsimisülesanne.
 4. Ajastud (30 min), ajarännak piltide abil läbi ajastute. (II ja III kooliaste - matemaatiline ülesanne, sammude teisendamine miljoniteks aastateks)
 5. Fossiilid (30 min) fossiilide definitsioon ja teke, kivististe bingo lamineeritud töölehtede abil.
 6. Piknik (30 min)
 7. Kokkuvõte, kinnistamine ja tagasiside (30 min) (I ja II kooliaste kivimuusika või/ja lausete lõpetamine; III kooliaste kivimuusika või/ja haiku kirjutamine)

Kogu programmi jooksul toimub matkamine kokkulepitud marsruudil. Tegevuste läbiviimisel ja edasi liikumisel jälgitakse rühma dünaamikat, võimekust ja valmisolekut ning ilmaolusid.

 

 

 

Viimati uuendatud:

30.12.2021