Tabasalu looduspargis
Lada Mehikas

Aktiivõppepäev on mõeldud I kooliastme õpilastele. Retke esimeses pooles läbitakse osa Tabasalu õpperajast ning tagasi liigutakse pangaaluses metsas ja mööda rannikut. Uuritakse taime- ja loomariiki panga peal ja all, rannikuliike ja vee-elustikku. Rühmatöö läbiviimisel kasutatakse loodusõpperaja stendide materjale, objektide salvestamiseks soovitatakse tarvitada nutiseadmeid.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

• Õpilane liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast
• Õpilane märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab meie kodumaa elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
• Õpilane mõistab seoseid erinevate organismide ja nende eluavalduste vahel
• Õpilane eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime
• Õpilane saab aru lihtsast plaanist või kaardist ja oskab selle järgi leida oma asukohta looduses

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest. Liik, kooslus, toiduahel.

Praktiline töö: õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades; õppeekskursioon oma maakonnaga tutvumiseks.

Meetodid:

Vaatlused ja arutelud.

Rühmatöö loodusõpperaja stendide materjalidega ja nutiseadmetega.

Keskkonnamängud.

Juhis õpetajale:

Enne programmi toimumist suheldakse klassi saatva õpetajaga, korratakse üle programmi eripärad ja palutakse kindlasti ka õpilasi neist informeerida. Õpetaja roll retkel on jälgida klassi koos püsimist ning vajadusel toetada ja suunata õpilasi ülesannete täitmisel. Bussi tellib programmi läbiviija, transpordi hind sisaldub programmi hinnas.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

300€

Lisainfo:

Võimalikud allergeenid – olenevalt aastaajast õietolm, putukad jms. Liikumisraskustega inimestel ei ole kahjuks võimalik sellel retkel osaleda (trepid, järsud nõlvad, ebatasane pinnas, võimalikud veetakistused).

Osalejad peaksid olema riietunud vastavalt ilmastikuoludele ning kandma jalanõusid, mis võimaldavad turvaliselt ebatasasel pinnasel kõndida. Igal osalejal peaks olema kaasas joogivesi ja kerge eine.

See aktiivõppepäev sobib paremini Põhja-Tallinna, Mustamäe, Õismäe ja Nõmme koolidele, teiste jaoks on sõit tööpäeval läbi linna väga aeganõudev. Bussi tellib programmi läbiviija, transpordi hind sisaldub programmi hinnas.

Läbiviimise koht:

Tabasalu looduspark, Harjumaa

Läbiviimise asukoht:

59.441438076603, 24.529082817322

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Leelo Rood, Lada Mehikas, Laura Kirsimaa, Evelin Laanest, Evelyn Toom

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Tabasalu looduspargis
Author:
Lada Mehikas
Tabasalu looduspargis.pdf(135.93 KB)

Programmi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Programmi juhendaja kohtub grupiga kooli juures, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Bussis tutvustatakse päevakava, tuletatakse meelde liiklusreeglid (bussi sisenemine-väljumine, turvavööd), räägitakse läbi looduses turvaliselt liikumise põhitõed ja loodust säästva käitumise alused.

Retke alguspunkti jõudes tutvutakse Aura loodusraja kaardiga stendil, leitakse oma asukoht kaardil, uuritakse edasist teekonda ja kaardi leppemärke.

Edasi liikudes vaadeldakse raja äärde jäävaid puit- ja rohttaimi. Kuna teerada kulgeb panga serval, räägitakse veelkord läbi pangal liikumisega seotud ohud. Mõistlikus kauguses seistes ja merele vaadates püütakse ära tunda sealt näha olevat saart ja rannajoont, kasutades kaarti või nutiseadmeid. Lähemal meres on arvukalt rändrahne, kasutatakse võimalust meenutada nende tekkelugu.

Edasi pöördub rada sisemaa poole, kus raja ääres on põhjalikud stendid piirkonnas kasvavatest puittaimedest. Arvestades õpilaste vanust ja eelnevaid teadmisi, antakse neile puude-teemaline rühmatöö. Vaadeldavad puud on väga erinevas vanuses, juttu tehakse erinevate puuliikude east, vaadeldakse puuseeni ja samblikke. Endise pioneerilaagri territooriumil tehakse söögipaus ja mängitakse ilmaga sobivaid keskkonnamänge.

Edasi jõutakse trepini, mis viib klindilt alla pangametsa. Korratakse liikumise ja ohutuse reegleid. Trepi eri kõrgustel avaneb erinev vaade klindile. Räägitakse veidi geoloogiast, erineva vanusega eri ajastute pinnasekihidest, ordoviitsiumi paekivi tekkimisest ning kasutamisest varem ja tänapäeval. Alla jõudes uuritakse allikat, mille vesi voolab läbi paekivikihi, räägitakse põhjaveest.

Rannas antakse lastele aega iseseisvalt ümbrusega tutvuda ja nähtu kohta oma mõtteid avaldada.. Seejärel liigutakse mere äärest pangametsa, räägitakse pangametsast ja selle taimedest. Otsitakse loomade elutegevuse jälgi ja elupaiku. Edasi liigutakse juba mööda randa, õpitakse „lutsuviskamist“, uuritakse kambriumi liivakivi kihte ja savi-sooni. Soojema ilmaga võib minna paljajalu vette, kus hea õnne korral võib kalu kohata, või siis jalutatakse rannal ja kogutakse kivimeid, teokarpe ja kodasid, neid hiljem ühiselt määrates  Klinti jälgides leiavad lapsed koha, kust retke alustati ja veidi edasi liikudes jõutaksegi kohani, kust saab tagasi klindi peale. Üles ronimine võtab võhmale, tehakse joogipaus, siis võetakse teemad kokku ja viiakse läbi tagasiside mäng.

Viimati uuendatud:

06.04.2021