Pankrannik
Kauri Kivipõld

Programm toimub Tabasalu Aura loodusrajal. Tehakse praktiliselt läbi prügisorteerimise ülesanne. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi ja karpe. Juhendaja, esitab lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Algul liigutakse panga serval, siis pöördub rada sisemaa poole, kus uuritakse stende piirkonnas kasvavatest puuliikudest. Seejärel laskutakse mööda treppi klindilt alla pangametsa. Trepi eri kõrgustel avaneb erinev vaade klindile.

Programm toimub Tabasalus Aura loodusrajal. Kõigepealt tutvustab juhendaja päevaplaani, tegevusi ja reegleid turvaliseks liikumiseks pangal ja mere ääres. Veel räägib juhendaja, mida tohib metsas teha ja mida ei tohi, mis juhtub, kui prügi metsa maha jätta. Tehakse praktiliselt läbi prügisorteerimise ülesanne. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi ja karpe. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Juhendajaga koos liigutakse alguses panga serval, siis pöördub rada sisemaa poole, kus uuritakse stende piirkonnas kasvavatest puuliikudest. Seejärel laskutakse mööda treppi klindilt alla pangametsa. Trepi eri kõrgustel avaneb erinev vaade klindile. Näha on eri ajastute pinnasekihte. Lõpus näeme Tabasalu militaarpärandist jäänud varemeid.

Programmi lõpus teeb juhendaja nähtust kokkuvõtte ja lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad õppepäeval teada said.

Programm algab ja lõpeb eri kohtades.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased tunnevad huvi looduse vastu, nad teavad, et inimene on osa loodusest ja ei saa ilma looduseta eksksteerida. Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab ümbritsevat keskkonda, kuidas jätkusuutlik majandus on seotud loodusressursside säästva kasutamisega. Õpilased tunnevad rannalooduse eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema - keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad. II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana, määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Kasutatavad õppemeetodid: õuesõpe, avastusõpe.

Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse taimede ja mereelustiku piltmäärajaid, lindude määrajaid, binoklit, luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas. 

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – et programm toimub täies ulatuses vabas õhus, lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad.

Programmi käigus peaks õpetaja läbima raja koos õpilastega ja aitama juhendajal jälgida, et keegi panga äärele liiga lähedale eil läheks, treppidel ei jookseks ja grupist maha ei jääks.

Tagasiside: Prorgammi lõpus annab juhendaja õpilastele programmi jooksul tehtu kohta tagasisidet. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Õpetaja annab programmi kohta tagasisidet pärast programmi lõppu suuliselt või tagasisidelehtede täitmisel. Tagasiside alusel korrigeerime programmi pidevalt.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm sobib kõige paremini 1. - 4. klasside õpilastele.

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu. Programm algab ja lõppeb erinevates kohtades.

Söömiseks tuleb võileivad ja jook ise kaasa võtta. 

Tutvalisus. Rada on üldiselt turvaline, tähelepanu tuleb pöörata panga peal liikumisele. Täiendava turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos klassiga. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse ja saab vajadusel appi minna.

Läbiviimise koht:

Tabasalu Aura õpperada kulgeb mööda pangapealset ja läheb siis treppidest alla mere äärde.

Läbiviimise asukoht:

59.432684353049, 24.546342110938

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Meriliis Kotkas – bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Läbinud Tartu Ülikooli pedagoogikakursus; Kauri Kivipõld - magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hooldus.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi ajakava:

10 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks pangal, gruppide moodustamine.
1 h 20 min aktiivõpe, küsimustele vastamine, mereelanike otsimine ja määramine, lindude määramine ja ülesannete lahendamine.
20 min lõunapaus, kaasa võetud toidu söömine.

10 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine, lõpuring, auhindade jagamine.
 

Viimati uuendatud:

02.04.2022