Suurupi pank
Kauri Kivipõld

Programm toimub Suurupi loodusrajal. Kõigepealt tutvustab juhendaja päevaplaani, räägib ülesandest, turvalisest liikumist pangal ja mere ääres.

Õpilased tutvuvad Suurupi põneva ajalooga, minnes maa-alustesse käikudesse (taskulambid kaasa!), kus varem paiknesid suurtükid ja asub tulejuhtimistorn. Selgeks saab, kes oli keiser Peeter Suur ja mis on merekindlus. Õpime tundma kohalikke taimi ja mereelustikku, õpilased saavad proovile panna oma taimetundmise oskused. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi, loomanahkasid ja muud huvitavat.

Liigutakse koos juhendajaga pangapealsel ja mere ääres. Programmi lõpus teeb juhendaja nähtust kokkuvõtte ja lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad õppepäeval teada said.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad, et inimene on osa loodusest ning vajab jätkusuutlikuks eluks puhast loodust. Nad teavad, kuidas jätkusuutlik majandus on seotud loodusressursside säästva kasutamisega. Õpilased teavad Suurupi ajaloolist tausta, tunnevad rannalooduse eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga ja ainetavaheline lõiming:

I kooliastmes loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine,. Organismid ja elupaigad (maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus, veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest), mõõtmine ja võrdlemine. 

II kooliastmes - loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal (taimede ja loomade kohastumused), mets elukeskkonnana (Eesti metsale iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed), Läänemeri elukeskkonnana (mere mõju inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemine), elukeskkond Eestis (inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas põhjustavad elustiku muutusi), loodus- ja keskkonnakaitse Eestis (looduskaitse vajalikkus).

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geoloogiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat, kehalist kasvatust. Lisaks veel meeskonnatöö.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Aktiivõpe, töölehtede täitmine.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, siis peaksid õpilased panema selga ilmastikule vastavad riided ja mugavad, sportlikud jalanõud. Kummikud ei ole üldiselt sobivad, nendega hakkavad jalad külmetama. Vihmase ilma korral peaks olema ka vihmakile. Kaasas võiks olla ka võileib, sest värskes õhus läheb kõht tühjaks.

Õpetaja peaks liikuma koos klassiga, et tagada täiendav turvalisus.

Õpetaja saab tagasisidet anda suuliselt, tagasiside lehe kaudu või läbi kodulehe. Tagasisidet analüüsitakse ja tulemusi kasutatakse programmide korrigeerimiseks. Õpilased annavad tagasisidet lõpuringis.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu.

Info juhendajale: iga osaleja peaks kaasa võtma kas taskulambi või pealambi.

Söömiseks tuleb võileivad ja jook ise kaasa võtta. 

Tutvalisus. Rada on üldiselt turvaline, tähelepanu tuleb pöörata panga peal liikumisele. Täiendava turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos klassiga. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse ja saab vajadusel appi minna.

Läbiviimise koht:

Suurupi

Läbiviimise asukoht:

59.462003921895, 24.425492501563

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Meriliis Kotkas - bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Kauri Kivipõld - magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, Aigi Bremse.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi ajakava:

15 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks pangal, gruppide moodustamine.
1 h 30 min aktiivõpe, küsimustele vastamine, mereelanike otsimine ja määramine ja ülesannete lahendamine.
15 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine, lõpuring.

Viimati uuendatud:

02.04.2022