placeholder

Õppeprogramm koosneb kahest põhiosast.

Sinimägede muuseumi külastus , mille käigus saadakse ülevaade kuidas ja miks mõjutas kohalik maastik tegevusi I ja II ilmasõjas. Arutleme kuidas sõjad ja asustuse teke on mõjutanud Sinimägede maastikku ning  kas asustus mõjub Sinimägede maastikukaitsealale positiivselt või negatiivselt. Keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kinnistamiseks räägime Vaivara maastikukaitsealast ja seal lubatud tegevustest.

Praktiliste ülesannete teostamine:

o kaardi lugemine, positsioneerimine ja  tänase Sinimäe asula  eri aegade kaartide võrdlus ehk maastikuliste muutuste analüüs umbes 80 aasta lõikes;

o kaardi visandi koostamine.

Programmis osaleja:

Ø mõistab, et maastik mõjutab inimeste strateegilisi otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul

Ø mõistab maastiku eripära ja II maailmasõja lahingute vahelisi seoseid

Ø oskab ennast positsioneerida maastikul

Ø oskab visandada asukoha skeemi

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmis osaleja:
mõistab, et maastik mõjutab inimeste strateegilisi otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul
mõistab maastiku eripära ja II maailmasõja lahingute vahelisi seoseid
oskab ennast positsioneerida maastikul
oskab visandada asukoha skeemi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geograafia: Kaardiõpetus. Pinnamood.

PK Ajalugu: II maailmasõda.

Loodusainete ja ajaloo lõimitus.

Meetodid:

Meetodid: ekspositsiooni külastus koos õppefilmi vaatamisega, kaardi lugemine ja positsioneerimine, plaani koostamine koos võrdluse ja  analüüsiga, grupitöö koos ajurünnakuga. 

Õppematerjalid ja vahendid:

 näitlikud materjalid nagu skeemid ja pildid

 nelja erineva aja kaardid

 muuseumi ekspositsiooni vahendid

kaardi joonistamise vahendid

 

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: sobib kõigile (ka puudega õpilastele eelneval kokkuleppel) on muuseumi siseruumides ja läheduses. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 3 rühma.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

135€

Läbiviimise koht:

Sinimägedes ja Vaivara Sinimägede muuseum

Läbiviimise asukoht:

59.372580076823, 27.87360065

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

läbiviijate kohta vaata õppeprogrammi faili

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Sinimäed-inimene versus loodus
Author:
Ivika Maidre
Sinimäed-inimene versus loodus_0.pdf(255.41 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Sinimäed-inimene versus loodus
Author:
Ivika Maidre
Sinimäed-inimene versus loodus.pdf(255.41 KB)

Lisatud on õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb kahest põhiosast. Kestus: 1,5 h

Sinimägede muuseumi külastus , mille käigus saadakse ülevaade kuidas ja miks mõjutas kohalik maastik tegevusi I ja II ilmasõjas. Arutleme kuidas sõjad ja asustuse teke on mõjutanud Sinimägede maastikku ning  kas asustus mõjub Sinimägede maastikukaitsealale positiivselt või negatiivselt. Keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kinnistamiseks räägime Vaivara maastikukaitsealast ja seal lubatud tegevustest.

Praktiliste ülesannete teostamine:

o kaardi lugemine, positsioneerimine ja  tänase Sinimäe asula  eri aegade kaartide võrdlus ehk maastikuliste muutuste analüüs umbes 80 aasta lõikes;

o kaardi visandi koostamine. Grupp jagatakse väiksemateks rühmadeks (8-6 õpilast rühmas) ning juhendaja näitab ära visandatava ala, rühmad saavad selle ala piirides liikuda. Juhendaja annab ülevaate  kaardi koostamise põhimõtetest ning reeglitest.  Ülesande lahendamiseks lepitakse kokku kindel aeg, max 30 minutit. Meetoditeks on õpilaste grupitöö ja ajurünnak. Aja lõppedes analüüsitakse tehtut koos juhendajaga (ilmakaarte olemasolu, objektide õiget paigutamist jne) ning näidatakse ära vead, kui neid on. 

Kokkuvõtete tegemine vestluse, küsimuste-vastuste vormis, et kinnistada õpitut ja veenduda eesmärkide täitmises.

Tagasiside küsimine:

Pärast õppeprogrammi toimumist küsitakse grupi saatjatelt õpetajatelt suuliselt ja e-maili teel  tagasisidet.  

 

Viimati uuendatud:

13.06.2022