Emajõgi

Antud programm toimub Emajõel laevaga sõites. Pingevaba keskkond ning vahetu kontakt loodusega annavad hea võimaluse tutvustamaks Emajõe vesikonna elukeskkonda. Teemadeks on ohutu liiklemine veekogul ning inimtekkeline reostus. Retke käigus õpitakse tundma ohutult veekogul liiklemise põhitõdesid. Tutvustatakse Emajõge, selle hetkeseisundit ning võimalikke reostusallikaid ning ohte. Selgitatakse erinevaid võimalikke viise reostuse eemaldamiseks.

Õpipädevused:

õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud inimene:
- oskab kasutada lihtsamaid päästevahendeid. Oskab selga panna päästevesti. Teeb vahet
erinevatel päästevestiliikidel nagu ohutusvest, automaatne päästevest ja poolautomaatne
päästevest.
- On saanud lühiülevaate veekogul kasutatavatest reostustõrjevahenditest. Teab, mis on
imamispoom ja kuidas ning millal seda kasutatakse, mis on absorbentlapid ning millal neid
kasutatakse.
- On teadlik, millised on meie veekogude reostusallikad. Veerežiimi muutused
(paisutamine), punktkoormus ning hajukoormusallikad (põllumajandus).
- Mõistab veekeskkonna eripära võrreldes maismaaga, veekogude hoidmise vajadust ja
veekogude seisundi seoseid elurikkuse ja elustikurühmade arvukusega ning inimese
tervisega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste

Väärtused ja hoiakud

1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu; 

2) väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel; 

3) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;

4) toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu; 

5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes keskkonnakaitseüritustes.  

 

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine

4) kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust; 

5) toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele. 

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

III kooliaste

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Gümnaasium

Bioloogia 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi.

Ökoloogia

6) hindab antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse.

 

Keskkonnakaitse

III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid

 

 

Meetodid:

Vahendid:

  • Veekogul viibimise turva- ja ohutusvahendid (kuivülikond, päästevestid, päästerõngas, viskeliin) 
  • Reostustõrjevahendid (imamispoom, absorbentlapid)

Juhis õpetajale:

Ootused õpetajatele: Tutvustada õpilastele eelnevalt programmi sisu ning toimumispaika. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.
 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Suvi
Sügis

Hind:

280€

Lisainfo:

Riietuda ilmastikule vastavalt arvestades, et veekogul võib olla jahedam kui maismaal.

Ratastooliga ei ole võimalik laevale pääseda.

Läbiviimise koht:

Emajõgi, Tartu

Läbiviimise asukoht:

58.37920400437, 26.729442374781

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Andrei Kulagin - Eesti Merekooli Tartu filiaali õppejõud, kapten

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus (20 min): Laeva tutvustus, ohutult veekogul liiklemise põhitõed. Päästevahendite tutvustus ja kasutusinstruktaaž.
2. Emajõe valgala tutvustus (25 min): Kust kuhu voolab, lisajõed, vooluhulk, värvus, elustik, roll ökosüsteemis.
4. Veekogude reostusallikad (20 min): veerežiimi muutused (paisutamine), punktkoormus ning hajukoormusallikad (põllumajandus).
5. Reostustõrjevahendid ja nende kasutamine (15 min): Erinevate reostustõrjevahendite tutvustamine näidiste alusel. Erinevate heakorratalgute tutvustamine.
6. Kokkuvõte, lõpuring (10 min): Arutelu. Programmis osalenud annavad lõpuringis lühidalt teada, mida uut või huvitavat nad omandasid, õppisid, kogesid.

Viimati uuendatud:

26.03.2021