Lõke, mis süüdatud ilma tikuta
Ökokratt

Õppeprogrammi käigus jagame praktilisi nõuandeid looduses liikujale: kuidas vältida eksimist, mida teha siis, kui oleme tee kaotanud ja kuidas eksimise korral endast märku anda. Anname nõu, kuidas eksinut abistada ja  kutsuda abi.  Suvel ja sügisel õpime tundma söödavaid ja mürgiseid taimeliike. Teeme onni, süütame lõkke ja teeme teed, soovi korral keedame suppi. 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbimisel III ja gümnaasiumiastme õpilased
• on harjutanud digitaalsete kaartide kasutamist;
• oskavad nutivahendi abil määrata asukoha geograafilisi koordinaate;
• tunnevad mõningaid söödavaid ja mürgiseid taimeliike;
• oskavad kirjeldada taimede välisehituse põhijooni ja seostada neid elupaigaga;
• oskavad valida loodusretkeks sobivat varustust;
• oskavad ehitada onni ja süüdata lõket;
• teavad käitumisjuhiseid eksimise ja õnnetuse korral;
• oskavad hinnata kannataja abivajadust ja kasutada lihtsamaid esmaabi võtteid;
• mõistavad, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

Lisaks sellele gümnaasiumiastme õpilased
• oskavad maastikul liikuda, arvestades keskkonnakaitse põhimõtteid ja norme;
• tegutsevad meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt;
• analüüsivad oma tegevust seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 • Seosed III kooliastme õppekavaga

  Bioloogia: Taimede välisehituse põhijooned;

  Geograafia: Kaardiõpetus;

  Inimeseõpetus:

  Turvalisus ja riskikäitumine. Esmaabi põhimõtted ja käitumine ohuolukordades.

   

  Gümnaasiumiaste

  Bioloogia:

  Keskkonnakaitse: isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga.

  Riigikaitse valikkursuse õppekava:

  Topograafia ja orienteerumine; orienteerumine maastikul; esmaabi välitingimustes

   

  Läbivad teemad

  Keskkond ja jätkusuutlik areng; tervis ja ohutus

   

  Ainetevaheline lõiming:

  Bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus,  riigikaitse.

Meetodid:

Vestlus, arutelu, ajurünnak, praktiline töö nutivahendiga; praktilised tegevused onni ehitamisel, lõkke süütamisel, tee keetmisel, esmaabi andmisel.

 

Juhendajal on kaasas vahendid:

vile, saag, kirves, nuga, 3 termokilet, 10 tulepulka; 4 komplekti plaastreid.

 

Nutivahend, asukoha digitaalne kaart nutivahendis.

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud.  Palume õpilastel kaasa võtta laetud nutivahend.

 Soovitame eelnevalt õpilastele tutvustada programmi teemat ning asukohta. Peale õppekäiku võib  programmil õpitut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja roll grupi jälgimine.

Ootame tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja lastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3,5 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Metsamõisa rajal tuleb õpilastel liikuda umbes 1 km tavalist metsarada.

Programmi saab kohandada ka erivajadustega õpilastele.  Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Kui grupil on soovi metsas suppi keeta, siis palume eelnevalt võtta keskusega ühendust ja kokku leppida. Sel juhul lisandub programmi kestusele 30 minutit.

Tee kõrvale võib kaasa võtta võileibu. Sel juhul palume kodus reisikotti pakkides läbi mõelda, kuidas looduses einestada nii, et ei tekiks mingeid jäätmeid.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus või kliendi soovitud kohas

Läbiviimise asukoht:

59.487555576946, 25.26725605

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 10 minutit

 • Inimene on looduse osa. Loodust  tundev  inimene tuleb seal liikudes hästi toime.

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas õppekäigul käituda, ohutusreeglite selgitamine.

 

Tegevused

Tegevused III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele:

 • Üldised põhimõtted: kuidas looduses käituda? Kuidas vältida eksimist? Mida tuleb loodusesse minnes alati kaasa võtta? – 10 min;
 • Looduses orienteerumine. Asukoha geograafiliste koordinaatide määramine nutivahendi abil – 20 min;
 • Mida teha, kui oled eksinud? Kuidas endast teistele märku anda? Hädaabi number, riigiinfo telefon ja selle kasutamine – 10 min;
 • Ajurünnak: kuidas otsijad saavad eksinut aidata? Lõpuks juhendaja kommentaarid ja täiendused – 10 min;
 • Lihtsamad esmaabi võtted, abivajaduse selgitamine, plaastri kasutamine, esmaabi alajahtumise korral – 30 min;
 • Söödavad ja mürgised taimed. Suvel ja sügisel õpitakse tundma taimeliike: metsvaarikas, mustikas, pohl, põldmari, maikelluke, ussilakk, leseleht. Taimede välisehituse põhijooned ja nende seosed elupaigaga. Juhendaja rõhutab, et süüa tohib ainult sellist taime, mida kindlasti tuntakse – 30 min; 
 • Okstest onni ehitamine keskuse poolt varem varutud okstest – 30 min;
 • Lõkke süütamine. Mida peab lõkke tegemisel meeles pidama nii looduse kaitsmise kui inimese tervise seisukohalt? Vaarikavartest tee keetmine – 20 min;

Lõunapaus

 

Kokkuvõte - 10 min

Kokkuvõte õppekäigust: Kuidas vältida eksimist?

III kooliastme õpilastele: kuidas looduses turvaliselt ja keskkonnasäästlikult käituda?  

Gümnaasiumi õpilastele: isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga.

Kuidas vältida eksimist?

 

  Viimati uuendatud:

  07.11.2022