Orienteerumas maastikul
Ökokratt

Programmi käigus harjutame maastikul orienteerumist kompassi ja kaardi abil. Õpilased läbivad orienteerumisrajal kas üksikult või paarides 10 kontrollpunkti. Rajal tutvutakse erisuguste pinnavormidega nagu oosid, künkad, teed, rajatised jms.  Valmistame päikesekella ja tutvume selle kasutamisega.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbimisel III kooliastme ja gümnaasiumiastme õpilased
• oskavad kasutada orienteerumiskaarti;
• oskavad määrata suundi kaardi ja kompassi abil;
• oskavad maastikul orienteeruda kaardi ja kompassiga, arvestades keskkonnakaitse põhimõtteid ning norme;
• väärtustavad elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist.

Lisaks III kooliastme õpilased
• oskavad valmistada lihtsat päikesekella ja teavad, kuidas seda kasutada;
• iseloomustavad kaardi järgi etteantud koha pinnamoodi ning pinnavorme;
• toovad näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumise kohta erinevate tegurite (murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) toimel;

Lisaks gümnaasiumiastme õpilased
• teavad topograafia mõistet;
• tegutsevad meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  • III kooliastme õppekava

    Geograafia õppekava teemad:

  • Kaardiõpe: mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid;

 

 

 

Läbivad teemad

Keskkond ja jätkusuutlik areng – Pandivere kui veekaitse seisukohalt oluline piirkond Eestis; vee kaitse ja veevarude säästva kasutuse vajalikkus Eestis; nn jäätmevaba eine looduses. 

Tervis ja ohutus – värskes õhus liikumise väärtustamine; ohustus õppekäigul ja looduses viibimisel.

 

Ainetevaheline lõiming:

Bioloogia, geograafia, riigikaitse, kehaline kasvatus. bioloogia õppekava IV kursus: keskkonnakaitse.

Õppekavas ette nähtud praktiline töö:

kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna pinnavormide ja pinnamoe iseloomustamine (suuliselt).

 

Gümnaasiumiastme

riigikaitse valikkursuse õppekava: topograafia ja orienteerumine; orienteerumine maastikul; Pinnamood: Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia: mandrijää tegevus Eesti pinnamoe kujunemises.

Meetodid:

Vestlus, praktiline töö, arutelu.

Igale osalejale antakse juhendaja poolt kompass, kaart, rajal 10 orienteerumise märgist ja kompostrid kohakäigu fikseerimiseks, ilmakaarte märgised, päikesekell meisterdatakse ümbrusest leitud looduslikest vahenditest.

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame eelnevalt tutvustada õpilastele programmi teemat ning asukohta. Soovitame peale õppekäiku koolis programmil õpitut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja roll grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Osavõtjatel tuleb 1 tunni jooksul kõndida künklikul metsarajal. mistõttu programm ei sobi liikumispuudega õpilastele. Erivajadustega õpilaste osavõtust palume keskust eelnevalt teavitada.

Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabi kursuse.

Palume õpilastel võileib ja jook kaasa võtta. Soovitame õpilastel kodus reisikotti pakkides läbi mõelda, kuidas looduses einestada nii, et ei tekiks mingeid jäätmeid.

Juhendajate valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487555576946, 25.26725605

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Käitumisjuhised looduses liikumiseks,   ohutusreeglite selgitamine.   

 

Tegevused

  • Tutvumine piirkonna loodusega: Ümbritsev maastik ja selle reljeef. Tuletatakse meelde, mis on pinnamood ja pinnavorm ning otsitakse näiteid kohaliku maastiku põhjal - oosid, künkad, teed, rajatised jms. Mandrijää mõju Eesti pinnamoe kujunemisele. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimtegevuse mõju pinnamoele - 10 min;
  • Tegevus III kooliastme õpilastele: valmistatakse lihtne päikesekell ja tutvutakse selle kasutamisega – 20 min;
  • Teema gümnaasiumiastme õpilastele: topograafia ja orienteerumine – 10 min;
  • Õpilastele selgitatakse orienteerumise põhimõtteid. Osavõtjatele jagatakse orienteerumiskaardid ja kompassid, tutvutakse kompassi ja kaardi kasutamisega: mõõtkava, tingmärgid, samakõrgusjooned, lohu ja künka tähistamine kaardil jm;  määratakse koha geograafilised koordinaadid ja leitakse koordinaatide järgi enda asukoht – 30 min;
  • Orienteerumine maastikul.  Sõltuvalt grupi ettevalmistusest läbivad õpilased kas üksi või paarikaupa 10 kontrollpunktiga raja – 60 min;
  • Kogunemine pärast orienteerumist varem kokkulepitud kohta. Osalejad võrdlevad kompostrimärgistusi – 90 min;

Söögipaus 20 min

Kokkuvõte – 15 min

Kinnistavad tegevused

III kooliastme õpilastele: läbitud maastiku pinnavormide ja pinnamoe iseloomustamine (suuliselt);  Gümnaasiumiastme õpilastele arutelu: kaardi alusel kohaliku maastiku reljeefi iseloomustamine ja selle võrdlemine enda kogemusega.

 

Viimati uuendatud:

15.11.2022