placeholder

Õppeprogrammi peateema on soo kui elukeskkond, mis on soo ja kuidas areneb, vaatleme taimi ja erinevaid pinnavorme ning uurime soode kasutust. Räägime lugusid, mis rikastavad sõnavara uute sõnadega, naudime eriliselt kaunist ja ainulaadset looduskeskkonda.

 

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab kujundada õpilaste - üldpädevusi (eelkõige õpipädevus, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus) ja eakohast loodusteaduslikku pädevust (nt oskust märgata, vaadelda looduskeskkonnas olevaid objekte ja protsesse; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist).
Lisaks toetab 
programm toetab II kooliastmes taotletavate õpitulemuste ja õpisisu saavutamist loodusõpetuses (eelkõige Soo elukeskkonnana. Osaliselt ka Mets elukeskkonnana -palumets ja taimede rinded. Osaliselt Eesti loodusvarad- inimese mõju looduskeskkonnale, turvas, kaevandamine).

Lisaks toetab programm toetab III kooliastmes taotletavate õpitulemuste ja õpisisu saavutamist loodusõpetuses (osaliselt Inimene uurib loodust), bioloogias (looduslikku mitmekesisus ja selle tähtsus) ja geograafias (Eesti pinnamood ja veestik). 

Toetab kujundada õpilaste - üldpädevusi (eelkõige õpipädevus, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus) ja eakohast loodusteaduslikku pädevust (nt oskust märgata, vaadelda looduskeskkonnas olevaid objekte ja protsesse; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist).
Lisaks toetab
programm toetab II kooliastmes taotletavate õpitulemuste ja õpisisu saavutamist loodusõpetuses (eelkõige Soo elukeskkonnana. Osaliselt ka Mets elukeskkonnana -palumets ja taimede rinded. Osaliselt Eesti loodusvarad- inimese mõju looduskeskkonnale, turvas, kaevandamine).

Lisaks toetab programm toetab III kooliastmes taotletavate õpitulemuste ja õpisisu saavutamist loodusõpetuses (osaliselt Inimene uurib loodust), bioloogias (looduslikku mitmekesisus ja selle tähtsus) ja geograafias (Eesti pinnamood ja veestik).

Meetodid:

Peamised sisuteemad, metoodika ja ajakava lepitakse kokku vastaval ettevalmistamise käigus õpetajalt saadud infole. Õppeprogramm võib olla õppijate vaatepunktist nii uue teema sissejuhatus, laiendamine kui ka kokkuvõte. Kuna ootus on, et õppekäigule järgneb kokkuvõttev tegevus koolis, siis seegi info peaks olema eelnevalt teada ka programmi juhendajal. Seega tuuakse siin ära peateemad, kuid tegevuste valikul arvestatakse millises õppimise faasis on õpilased (kas õppeprogrammi eesmärk on uue osa õppimine, õpitu kinnistamine või kokkuvõttev kordamine), arvestatakse vanuseastme eripäraga, seejärel valitakse kasutatavad materjalid, praktilised tegevused ning koostatakse tööleht.

Peateemad ja tegevused

  1. Sissejuhatav tutvustus õppeprogrammile (töölehe täitmine on eelnevalt õpetajaga täpsustatud) ja asukoha kohta (raja tutvustus skeemi või kaasa võetud kaardi abil).
  2. Õppekäigul toimuvad juhendatud vaatlused (tunnustaimed, pinnavormid, soode areng), selgitame soode kujunemist ja taimede kasvutingimuste muutust, arutletakse soode tähtsuse ja kaitse vajaduse üle (selle muutus ajas ja maailmas), vaatleme turvast (turbasambla eripära ja omaduste uurimine, erinevad lagunemisastmed ja kasutamine), võimalusel/vajadusel näidiste kollektsiooni koostamine. Kui töölehel on praktilisi ülesandeid (turbasambla, lauka uurimine vms), siis nende läbiviimine.
  3. Kui võimalusel jääb teele palumets ja vaatame ka seal tunnustaimi.
  4. Õppekäigu lõpus tehakse lõpuring. Vastavalt kokkuleppele tehakse ülevaade vaatlustest või toimub programmi-bingo.
  5. Männikjärve rabas toimuva õppekäigu raames on võimalik enne või pärast külastada soode näitust.

Juhis õpetajale:

Õppeprogrammi on koostanud ja juhendab Katrin Saart,Tartu Ülikool geograaf, geograafia õpetaja, Peipsi Koostöö keskuses programmide juhendaja

Vajadusel veel eelnevad tegevused, millega arvestada

  • Konsulteerimine programmijuhiga, et ettevalmistada vastavalt eesmärgile  töölehed. Soovi korral soode näituse külastamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida  Keskkonnaameti  keskkonnahariduse spetsialistiga;
  • õpilaste häälestamine õueõppeks (enne õppepäevale sõitu tuleb õpilastele selgitada välitingimustesse sobiva riietuse ja jalanõude tähtsust. Varakevadel ja sügisel on soos jahe – vajalik soe riietus!).
  • õpetajalt ootame eelnevalt sisukat ettevalmistust ja järeltegevust, programmil juhendaja toetamist väliõppest tingitud võimalike riskide maandamisel ja ohutusnõuete järgimisel.

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Läbiviimise koht:

Endla looduskaitse ala, Männikjärve raba, programm on kohandatav ka Meenikunno rabale.

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Katrin Saart

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi üldisem eesmärk on kinnistada koolitunnis õpitud teadmisi praktiliste vaatluste abil, et õpilane oskab kirjeldada sood elukeskkonnana; soode teket ja arengut; tunneb enamlevinud sootaimi ja oskab kirjeldada elutingimusi ja objekte soos; teab turba kasutamise võimalusi; mõistabsoode tähtsust elukeskkonnana ja kaitset. Oskust märgata mitmekesisust ning saada positiivseid elamusi looduses viibimisest ja koostegutsemisest.

Viimati uuendatud:

17.07.2020