Loomade rahvapärased nimetused

“Päkapiku loodusrada” on hoogne ja lõbus õueprogramm, mille käigus saavad lapsed värskes õhus liikudes ning koos tegutsedes lahendada erinevaid looduse- ja keskkonnateemalisi ülesandeid.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed teavad, millised on loomade rahvapärased nimetused ning oskavad eristada loomade jalajälgi. Omandavad teadmisi jäätmete sorteerimisest, kasutavad erinevaid tajusid ja meeli ning saavad vabas õhus aktiivselt liikuda ning koostööd teha.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Looduses liikumine ning üheskoos jõukohaste temaatiliste ülesannete lahendamine tekitab lastes huvi looduse ja teiste elusolendite vastu ning paneb märkama ja hindama ümbritsevat elurikkust kujundades seeläbi nende üldisi hoiakuid ja suhtumist. Lapsed mõistavad keskkonda säästva käitumise olulisust ning erinevate meelte kasutamine arendab nende loovust ja fantaasiat. Lapsed oskavad looduses liikuda keskkonda, oma kaaslasi ja teisi elusolendeid arvestavalt.

Meetodid:

Õppemeetoditena kasutatakse programmi käigus selgituste jagamist, pildimaterjali vaatlemist, arutelusid, tunnetamist, praktilisi tegevusi ja mänge. Lapsed saavad tegutseda nii üksi, paaris kui ka rühmadena.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

Raja läbimine toimub meeskondades. Iga meeskonnaga liigub kaasa üks täiskasvanu, kes vajadusel lapsi juhendab ja abistab. Meeskondade arv oleneb laste ja saatjate arvust. Programmijuhtide näol on kaks juhendajat olemas, kuid hea oleks kui olenevalt laste arvust saaks nendega kaasa tulla 2-4 täiskasvanut, et igale meeskonnale juhendaja oleks.

Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumise asukohale!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi viiakse läbi ainult detsembrikuus!

Programm toimub Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita-Kose õpitoa privaatsel õuealal. Õpituba asub Pirita Kose Lasteaiaga samas majas aadressil Kose tee 58 ja selle juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on “Haljas tee” ning see asub kohe õpitoa värava taga. Kohtume programmile tulijatega bussipeatuse juures ja suundume sealt üheskoos programmi toimumispaika.

Kahjuks ei sobi programm liikumispuudega osalejatele.

NB! Kõik meie programmid on suunatud ainult Tallinna munitsipaallasteaedade vanemate rühmade (6-7 aastased koolieelikud) lastele ja I kooliastme (1. -3. klass) õpilastele!

Läbiviimise koht:

Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita-Kose õpitoa privaatne õueala

Läbiviimise asukoht:

59.458528626915, 24.8473191

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

signe.lett@lehola.edu.ee
piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juhendajad Krista Kutsar ja Kadri Ott. Juhendajate tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa tutvustuse ja kontaktide alt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Ainult detsembrikuus toimuv “Päkapiku loodusrada” on hoogne ja lõbus õueprogramm, mille käigus saavad lapsed värskes õhus liikudes ning koos tegutsedes lahendada erinevaid looduse- ja keskkonnateemalisi ülesandeid. Meelde tuletatud saavad nii loomade jalajäljed kui nende rahvapärased nimetused, täiendust teadmised jäätmete sorteerimisest, kasutamist erinevad meeled ja tajud ning proovile pandud käeline täpsus.

Programmi lõpus ootab osalejaid soe tee ja väike üllatus!

Viimati uuendatud:

26.02.2021