Rinde-aeroobika!

Programmi käigus toimub läbi metsa matk, mille ajal vaadeldakse ümbrust, tutvutakse erinevate puuliikide ja metsarinnetega, mängitakse mänge ning tehakse palju muud, mis on ühtlasi nii hariv kui huvitav.

Kogemused on näidanud, et kui lastel tekib metsa vastu huvi, siis tekivad neil ka küsimused, millele püütakse programmi käigus alati vastus leida.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed mõistavad metsa kui erakordselt liigirikka ökosüsteemi tähtsust ja saavad aru, et see pakub nii kodu kui ka toidulauda paljudele elusolenditele. Lapsed õpivad lähemalt tundma erinevaid puuliike ja õpivad, mille poolest need üksteisest erinevad. Nii äsja õpitud kui meelde tuletatud teadmised saavad kinnistatud mitmete põnevate tegevustega, mille käigus kasutatakse erinevaid meetodeid ja vahendeid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Kuigi programm on metsa, looduse- ja keskkonnaalane, hõlmab see siiski mõnevõrra ka teisi ainevaldkondi ja pädevusi. See ei avarda mitte ainult keskkonna- ja loodushoiualaseid teadmisi ja oskusi, vaid aitab seeläbi lastel kujundada ka üldisi hoiakuid ning suhtumist neid ümbritsevasse.

Meetodid:

Programmi käigus kasutatakse nii teema õpetamiseks ja näitlikustamiseks kui ka teadmiste kinnistamiseks mitmeid erinevaid õppemeetodeid. Vaadeldakse, märgatakse, arutletakse, uuritakse pildimaterjali, mängitakse mänge ning kasutatakse laste jaoks huvipakkuvaid õppevahendeid (peeglid, silmasidemed, päris loomade väljaheited jne). Tegutsetakse nii üksi kui meeskondadena.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumise asukohale!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õpituba asub Pirita Kose Lasteaiaga samas majas aadressil Kose tee 58 ja selle juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on “Haljas tee” ning see asub kohe õpitoa värava taga. Kohtume programmile tulijatega bussipeatuse juures ja suundume sealt üheskoos metsa.

Kahjuks ei sobi programm liikumispuudega osalejatele.

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning I kooliastme (1. - 3. klassi) õpilastele.

Läbiviimise koht:

Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita-Kose õpitoa lähistel olev mets

Läbiviimise asukoht:

59.458528626915, 24.8473191

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/leholakhk/Tutvustus-ja-kontakt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käigus toimub läbi metsa umbes 1-kilomeetrine matk, mille ajal saab ümbrust vaadelda ning leida vastuseid metsa ja loodusega seotud küsimustele. Arutletakse, mis on mets ja millist tähtsust see omab. Kuna retk toimub läbi liigirikka segametsa, siis annab see võimaluse tutvuda lausa 9 puuliigiga ning uurida lähemalt nende tunnuseid ja erinevusi. Peale puude vaadeldakse ja õpitakse tundma ka teisi metsataimi ning selgitatakse, et mets on elupaik paljudele taime- ja loomaliikidele. See on nagu korrusmaja, kus igal korrusel elab keegi, isegi kui me teda palja silmaga ei näe.

Lisaks ümbritseva märkamisele ja vaatlemisele ning teadmiste jagamisele tehakse vahvat puude-aeroobikat, mängitakse põnevaid teemakohalisi mänge, tunnetatakse loodust erinevate meelte abil, kuulatakse metsa hääli ja kõnnitakse puulatvades. Suurimat elevust pakub lastele alati loomade väljaheidete uurimine, mille lõpus ootab neid ka väike üllatus!

Programm algab tutvumisringiga, kus lisaks omavahel tuttavaks saamisele selgitatakse osalejatele programmi käiku ning räägitakse ohutusreeglitest.

Programm lõpeb lühikese kokkuvõttega, kus tuletatakse meelde, milliseid teemasid käsitleti ja milliseid tegevusi tehti. Lõpuringi käigus küsitakse osalejatelt ka kindlasti üle, kuidas nad programmiga rahule jäid ning mis meeldis ja meelde jäi. 

Viimati uuendatud:

02.03.2023