Köiega tõus järsakul kõrguste vahe 10meetrit
Ökokratt

Õppeprogrammi raames toimub Ubari maastikukaitseala külastus ja matk koos järsakul ronimisega. Tutvume Põhja-Eesti klindi ja pangapealsele iseloomuliku metsaga. Maastikul näeme ligi 2000-aastase pärandkultuuri elemente, õpime tundma taimi, otsime loomade tegevusjälgi ning naudime ilusaid vaateid Kolga lahele, Kaberneeme poolsaarele ning Rammu ning Rohusi saarele.

Matkal läbime jalgsi koos varustusega 5 kilomeetrit, harjutame köie abil tõusmist ja laskumist. Matk koos söögipausiga kestab 3 tundi.

Õppeprogrammile on omistatud Ökoturismiühingult EHE märk. Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilane
- teab Põhja-Eesti klindi teket ja tähtsust
- teab pangapealsele metsale iseloomulikke puuliike
- oskab kasutada köieronimise põhielemente
- oskab teha koostööd, osaleda grupitöös
- väärtustab eluta ja elus looduse objekte ja nende koostoimet
- mõistab inimtegevuse mõju loodusele läbi aegade Ubari maastikukaitseala näitel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed õppekavaga

Elukeskkond Eestis; Mets elukeskkonnana; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Põhja-Eesti klint.

Ainete lõiming:

Bioloogia

Geograafia

Kehaline kasvatus

Ajalugu

Läbivad teemad:

Keskkond ja jätkusuutlik areng

Kultuuriline identiteet

Tervis ja ohutus

Meetodid:

Aktiivvestlus, matk, loodusvaatlus, füüsiline tegevus, grupitööd.

Digitaalsed mikroskoobid igale osalejale ja kõis, mis on matkajuhil kaasas. 

Juhis õpetajale:

Palume valida riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta. Peale õppekäigu toimumist on soovitav programmil nähtut/kuuldut koolis korrata. Kahjuks ei ole õppekäik sobiv abivahendiga liikujatele ja füüsiliselt nõrkadele õpilasele.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Läbiviimise asukoht:

59.487555576946, 25.26725605

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 minutit

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused - 2,5 tundi

Ubari maastikukaitseala tutvustus. Maa ajaloo lühiülevaade, Põhja-Eesti klindi teke, paiknemine, tähtsus; paekivi astang, loomade, looduse ja inimtegevuse jälgede otsimine tänapäeval; fossiilid; eluta ja elus looduse ökoloogilised tegurid; tutvumine pangapealse vääriselupaiga tunnustega laialehise metsa liikidega: pärn, vaher, kask ja maarjakask, tamm, pihlakas, toomingas, pooppuu, sarapuu, pärn, tamm jt. Eluta ja elus looduse ökoloogilised tegurid laialehise metsa näitel: taimestikku mõjutavad tingimused: mullastik, valgus, niiskus jms. Söögipaus 30 minutit.

Inimese mõju loodusele läbi aegade: ligi 2000-aastase pärandkultuuri elemendid maastikul, II Maailmasõja jäljed, inimeetegevuse jäljed tänapäeval. Tallukmäe Tondiauk. Looduse, majandusarengu ja kultuuri vastastikused mõjud.  Euroopa Liidu looduskaitse poliitika, Natura 2000. maastikukaitseala, sihtkaitsevöönd ja selle tingimused.

Köieronimise ABC: laskumine, tõus.

Kokkuvõte - 15 min

Viimati uuendatud:

19.10.2022