linnuvaatlustorn

Kõik me teame, et loodust peab kaitsma. Aga miks? Õpilastele antakse ülevaade looduskaitse ajaloost ja sellest, miks tekkis vajadus liikide ja elupaikade kaitsmise järele. Tutvutakse Eesti tuntumate kaitsealuste liikidega. Käsitleme inimese positiivset mõju loodusele, milleks on kaitsealade loomine ja poollooduslike koosluste hooldamine.

Õpperetkel tehakse tutvust looduskooli ümbruses oleva merelahe, roostiku ja rannaniiduga (asuvad Silma looduskaitseala territooriumil). Pööratakse tähelepanu kohapealsetele liikidele, kuidas liigid üksteist mõjutavad ja missuguseid eripärasid omavad erinevad elupaigad. Linnuvaatlusel kasutame abivahenditena binokleid. Toitumissuhete ja erinevate elupaikade näitlikustamisel kasutame „Rannaniidu kohvri“ õppevahendeid.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane
- selgitab looduskaitse vajalikkust;
- toob näiteid kaitsealuste liikide kohta;
- koostab rannaniitu iseloomustavaid toiduahelaid;
- põhjendab liigi- ja elurikkuse kaitsmise vajadust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos põhikooli II kooliaste loodusõpetuse ainekavaga: „Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis“.

Läbiv teema: „Keskkond ja jätkusuutlik areng“.

Lõiming eesti keelega: info otsimine tekstist.

Meetodid:

Meetodid: loeng, info otsimine kaitsealuste liikide ja kaitsealade kohta rühmatööna, loodusretk ja vaatlus, väliuurimus liikide ja nende omavaheliste seoste kohta rühmatööna.

Vahendid: eElurikkuse portaal, Eesti kaart, "Rannaniidu kohvri" filmiklipid, "Hoia, mida armastad" filmiklipid, põrandakaardid elupaikade ja liikide kohta, nutitahvlid, binoklid, töölehed ja kirjutusvahendid

Juhis õpetajale:

Me ootame, et õpilased oleksid eelnevalt informeeritud programmi teemast ja toimumise kohast (vt lisainfo). Ootame, et õpetajad jälgiksid, et lapsed käituvad vastavalt headele tavadele ja täidaksid kohapeal kokkulepitud ülesandeid.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

200€

Lisainfo:

Kahe rühmaga tulles on programmi hind 180 eurot programmi kohta. 

Palume riietuda ilmastikule vastavalt ning jalga panna matkamiseks sobivad jalanõud või kummikud. Liigume maastikul, mis võib olla mätlik ja (vastavalt ilmastikuoludele) osaliselt üle ujutatud.

Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

 

Läbiviimise koht:

Silma Õpikoda

Läbiviimise asukoht:

58.996396, 23.7032174

Maakond:

Läänemaa

Keskus:

Otsekontakt:

marko@silmalk.ee
56 678 621

Programmi läbiviija:

Juhendajatega saate tutvuda meie kodulehel https://silmalk.ee/kontakt/#tootajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatuses tutvustatakse õpilastele õppeprogrammi toimumise asukohta, teemasid, töö käiku ning eeldatavaid õpitulemusi. (15 min)

Ülevaade looduskaitse ajaloost ja sellest, miks tekkis vajadus liikide ja elupaikade kaitsmise järele. Käsitletakse ka inimese positiivset mõju loodusele, milleks on kaitsealade loomine ja poollooduslike koosluste hooldamine. Kasutatakse slaidiprogramme ja "Hoia, mida armastad" ning "Rannaniidu kohvri" filmiklippe. Rühmatööna otsivad õpilased infot kaitsealuste liikide ja kaitsealade kohta. Kasutatakse eElurikkuse portaali ja Eesti kaitsealade kaarti. (45 min)

Õpperetkel vaadeldakse Silma looduskaitsealal paiknevaid elupaiku: merelahte, roostikku ja rannaniitu. Pööratakse tähelepanu kohapealsetele liikidele, kuidas liigid üksteist mõjutavad ja missuguseid eripärasid omavad erinevad elupaigad. Linnuvaatlusel kasutame abivahenditena binokleid. Toitumissuhete ja erinevate elupaikade näitlikustamisel kasutame „Rannaniidu kohvri“ õppevahendeid. Õpilased viivad läbi väliuurimuse liigirikkuse kohta ja leiavad seoseid organismide vahel eesmärgiga mõista liigirikkuse tähtsust. (110 min)

Suuline tagasisidering (10 min). Õpilased annavad suulist tagasisidet, mida nad täna õppepäeval kogesid ja teada said.

Viimati uuendatud:

03.05.2021